آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مراغه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 1,694,080 29,450,403,826 Rls. 340,105 $
2 11 1397 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,381,530 22,857,879,126 Rls. 276,306 $
3 10 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,035,230 19,598,706,770 Rls. 207,046 $
4 8 1397 مراغه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 1,077,690 16,250,330,952 Rls. 198,728 $
5 9 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 115,000 15,786,979,200 Rls. 184,000 $
6 10 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 14,844,288,000 Rls. 160,000 $
7 12 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 652,930 11,745,761,664 Rls. 130,586 $
8 11 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 647,320 11,623,810,210 Rls. 128,467 $
9 4 1397 مراغه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 161,000 10,991,424,000 Rls. 257,600 $
10 9 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 572,950 10,346,451,682 Rls. 114,590 $
11 1 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,267,460 10,147,031,992 Rls. 254,408 $
12 2 1397 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,165,460 9,789,864,000 Rls. 233,092 $
13 12 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 61,000 8,597,028,800 Rls. 97,600 $
14 5 1397 مراغه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 933,320 8,130,910,800 Rls. 186,664 $
15 6 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 965,320 8,108,772,000 Rls. 193,066 $
16 9 1397 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 346,060 6,090,033,092 Rls. 69,212 $
17 4 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 674,920 5,750,762,280 Rls. 134,984 $
18 11 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 5,110,208,000 Rls. 64,000 $
19 2 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 579,180 4,865,112,000 Rls. 115,836 $
20 3 1397 مراغه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 90,000 4,173,270,200 Rls. 99,000 $
21 3 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 487,300 4,108,562,240 Rls. 97,460 $
22 7 1397 مراغه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 483,540 4,061,736,000 Rls. 96,708 $
23 7 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 2,956,800,000 Rls. 70,400 $
24 5 1397 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 351,090 2,949,156,000 Rls. 70,218 $
25 12 1397 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 140,650 2,440,080,590 Rls. 28,130 $
26 4 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,095,730,000 Rls. 49,000 $
27 9 1397 مراغه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,994,080,000 Rls. 24,200 $
28 4 1397 مراغه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 207,220 1,992,745,600 Rls. 46,064 $
29 8 1397 مراغه ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,478,400,000 Rls. 35,200 $
30 8 1397 مراغه ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,650 1,000,230,000 Rls. 23,815 $
31 11 1397 مراغه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 23,920 955,209,661 Rls. 11,963 $
مجموع کل
260,291,758,685 ريال
مجموع کل
3,998,448 دلار
[1]