آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 819,750 26,847,984,210 Rls. 363,083 $
2 8 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 252,250 16,824,352,208 Rls. 198,175 $
3 2 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 414,880 13,939,968,000 Rls. 331,904 $
4 4 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 582,630 11,207,821,910 Rls. 262,182 $
5 9 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 270,200 10,405,673,533 Rls. 121,588 $
6 3 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 277,590 9,359,157,176 Rls. 222,072 $
7 4 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 262,550 8,973,233,280 Rls. 210,040 $
8 5 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 427,350 8,382,587,670 Rls. 192,305 $
9 5 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 206,150 7,246,686,720 Rls. 164,920 $
10 1 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 190,520 5,751,677,472 Rls. 152,416 $
11 2 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 291,670 5,512,500,000 Rls. 131,250 $
12 6 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 145,150 4,877,040,000 Rls. 116,120 $
13 11 1397 مراغه افغانستان 38249990 --- سایر 476,930 4,500,806,858 Rls. 52,464 $
14 3 1397 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 521,680 4,452,100,518 Rls. 105,486 $
15 10 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 96,620 4,118,885,994 Rls. 43,478 $
16 4 1397 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 472,680 4,068,962,580 Rls. 94,536 $
17 6 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 213,130 4,026,204,000 Rls. 95,862 $
18 3 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 163,090 3,091,050,915 Rls. 73,390 $
19 5 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 560,930 2,673,193,980 Rls. 61,701 $
20 4 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 514,730 2,415,996,060 Rls. 56,619 $
21 12 1397 مراغه افغانستان 38249990 --- سایر 191,000 1,854,499,134 Rls. 20,812 $
22 3 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 279,920 1,300,198,154 Rls. 30,790 $
23 2 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 277,800 1,283,436,000 Rls. 30,558 $
24 12 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 24,780 1,030,865,346 Rls. 11,151 $
25 2 1397 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 91,000 994,350,000 Rls. 23,675 $
26 1 1397 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 94,620 940,545,580 Rls. 24,869 $
27 7 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 47,100 890,190,000 Rls. 21,195 $
28 1 1397 مراغه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 47,010 888,468,000 Rls. 21,154 $
29 10 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 10,960 821,693,120 Rls. 8,768 $
30 7 1397 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 23,660 794,976,000 Rls. 18,928 $
31 7 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 140,170 647,640,000 Rls. 15,420 $
32 5 1397 مراغه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 68,020 596,943,520 Rls. 13,604 $
33 1 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 115,600 480,919,120 Rls. 12,716 $
34 6 1397 مراغه افغانستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 46,400 214,368,000 Rls. 5,104 $
35 4 1397 مراغه افغانستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,720 204,466,400 Rls. 4,744 $
مجموع کل
171,619,441,458 ريال
مجموع کل
3,313,078 دلار
[1]