آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 10,456,935 230,417,093,688 Rls. 2,622,864 $
2 2 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 121,991,000 192,028,423,500 Rls. 4,583,658 $
3 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 38,386,750 96,340,429,329 Rls. 1,097,968 $
4 2 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,060,320 96,288,738,000 Rls. 2,292,589 $
5 4 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 59,000,000 94,594,500,000 Rls. 2,212,500 $
6 4 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,336,555 89,496,599,825 Rls. 2,099,168 $
7 4 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,100,855 77,159,706,940 Rls. 1,811,276 $
8 5 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,477,095 70,803,209,140 Rls. 1,643,334 $
9 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,497,401 63,572,355,120 Rls. 1,490,400 $
10 7 1397 ماهيرود افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 455,080 57,340,080,000 Rls. 1,365,240 $
11 6 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,300,045 55,650,420,000 Rls. 1,325,010 $
12 5 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,913,210 53,414,670,600 Rls. 1,234,245 $
13 2 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,206,959 52,420,368,000 Rls. 1,248,104 $
14 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,918,129 51,894,053,700 Rls. 1,195,805 $
15 8 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,406,950 51,813,659,167 Rls. 596,844 $
16 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,043,946 49,734,426,000 Rls. 1,184,153 $
17 3 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,302,910 47,107,890,678 Rls. 1,118,055 $
18 1 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 33,000,000 46,575,639,000 Rls. 1,183,500 $
19 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,665,446 44,960,118,000 Rls. 1,070,479 $
20 1 1397 ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 28,996,000 42,465,743,808 Rls. 1,091,348 $
21 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,009,277 42,436,098,455 Rls. 597,171 $
22 3 1397 ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 25,996,000 41,222,312,296 Rls. 978,848 $
23 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,512,412 40,637,142,000 Rls. 967,551 $
24 6 1397 ماهيرود افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,825,370 39,866,106,000 Rls. 949,193 $
25 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 638,192 38,771,220,685 Rls. 402,133 $
26 3 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,000,000 37,952,662,500 Rls. 900,000 $
27 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,409,180 30,908,863,665 Rls. 777,203 $
28 8 1397 ماهيرود افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 244,270 30,778,020,000 Rls. 508,439 $
29 6 1397 ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,000,000 28,350,000,000 Rls. 675,000 $
30 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,629,283 27,746,122,620 Rls. 647,025 $
31 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,108,219 27,109,148,991 Rls. 643,043 $
32 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 729,930 26,806,397,536 Rls. 295,254 $
33 5 1397 ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 16,144,000 26,446,336,710 Rls. 609,397 $
34 3 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,051,766 26,074,867,980 Rls. 618,659 $
35 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 356,970 25,472,244,000 Rls. 606,482 $
36 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 56,134 25,367,785,590 Rls. 320,672 $
37 11 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 763,953 25,338,231,978 Rls. 314,511 $
38 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 451,008 25,186,655,066 Rls. 293,273 $
39 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 562,483 24,305,065,737 Rls. 274,544 $
40 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پياز و موسير 1,505,095 23,987,023,406 Rls. 602,038 $
41 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 457,165 23,492,905,005 Rls. 275,993 $
42 1 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 980,195 22,914,882,480 Rls. 584,433 $
43 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,337,150 22,828,971,680 Rls. 534,860 $
44 4 1397 ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 13,993,000 22,664,781,940 Rls. 531,734 $
45 1 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,135,820 22,149,260,240 Rls. 533,955 $
46 5 1397 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 875,950 22,013,278,750 Rls. 503,096 $
47 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 10,112,886 21,718,637,482 Rls. 251,332 $
48 8 1397 ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 360,420 21,505,629,005 Rls. 329,883 $
49 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 5,382,750 19,864,850,377 Rls. 216,503 $
50 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,888,546 19,790,095,684 Rls. 225,671 $
51 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 32,800 19,208,592,249 Rls. 223,662 $
52 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 463,910 19,111,148,518 Rls. 223,372 $
53 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 391,660 17,661,330,955 Rls. 200,042 $
54 10 1397 ماهيرود افغانستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 20,000 16,672,800,000 Rls. 200,000 $
55 9 1397 ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 99,190 16,667,368,580 Rls. 188,947 $
56 7 1397 ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 275,640 16,657,200,000 Rls. 396,600 $
57 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 973,810 16,403,575,420 Rls. 389,524 $
58 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 4,274,060 14,944,251,743 Rls. 181,690 $
59 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 197,360 14,092,932,000 Rls. 291,757 $
60 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 277,109 13,966,302,000 Rls. 332,531 $
61 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,943,750 13,744,587,552 Rls. 150,190 $
62 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 471,340 13,241,226,992 Rls. 239,813 $
63 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 51,978 12,773,880,000 Rls. 304,140 $
64 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 746,250 12,537,000,000 Rls. 298,500 $
65 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 161,553 12,383,946,460 Rls. 323,106 $
66 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 265,400 11,824,251,450 Rls. 132,700 $
67 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,988,616 11,217,817,110 Rls. 159,561 $
68 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 143,918 10,446,370,790 Rls. 244,661 $
69 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 196,417 10,429,965,775 Rls. 129,887 $
70 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 143,774 10,265,430,000 Rls. 244,415 $
71 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 80,100 10,092,600,000 Rls. 240,300 $
72 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 195,196 9,873,593,133 Rls. 114,689 $
73 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 160,997 9,473,604,000 Rls. 225,562 $
74 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 300,706 9,447,760,706 Rls. 112,615 $
75 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,736,600 9,264,057,000 Rls. 215,372 $
76 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 517,009 8,983,587,260 Rls. 206,417 $
77 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 5,138,740 8,778,951,540 Rls. 205,474 $
78 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 426,797 8,578,489,200 Rls. 204,250 $
79 8 1397 ماهيرود افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 745,175 8,488,274,210 Rls. 97,442 $
80 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 42,369 8,034,642,000 Rls. 188,550 $
81 8 1397 ماهيرود افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 194,478 7,476,294,000 Rls. 178,007 $
82 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 633,235 7,469,700,000 Rls. 177,850 $
83 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 391,699 7,234,754,120 Rls. 166,472 $
84 9 1397 ماهيرود افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 525,600 6,942,606,904 Rls. 78,704 $
85 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 89,125 6,925,125,864 Rls. 160,424 $
86 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 171,810 6,895,761,777 Rls. 82,737 $
87 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,551,300 6,840,995,013 Rls. 171,577 $
88 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,654,200 6,776,703,696 Rls. 74,565 $
89 8 1397 ماهيرود افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 115,895 6,770,820,000 Rls. 78,740 $
90 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,058,450 6,742,628,546 Rls. 75,164 $
91 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 491,353 6,729,691,310 Rls. 155,955 $
92 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,390,180 6,669,222,000 Rls. 158,791 $
93 2 1397 ماهيرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,496,000 6,615,000,000 Rls. 157,500 $
94 12 1397 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 297,760 6,572,158,720 Rls. 74,440 $
95 8 1397 ماهيرود افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 76,540 6,429,360,000 Rls. 127,547 $
96 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 30,825 6,426,500,400 Rls. 152,688 $
97 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 474,900 6,390,295,080 Rls. 76,100 $
98 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 300,000 6,300,000,000 Rls. 150,000 $
99 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 3,461,710 6,299,412,000 Rls. 149,986 $
100 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 631,352 6,144,314,421 Rls. 69,594 $
مجموع کل
2,907,700,602,847 ريال
مجموع کل
57,617,046 دلار