آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 لطف آباد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,567,495 364,765,912,540 Rls. 8,482,215 $
2 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 9,612,211 344,687,572,813 Rls. 4,110,105 $
3 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 8,083,069 310,462,325,065 Rls. 3,460,909 $
4 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 4,717,958 249,560,465,633 Rls. 2,776,770 $
5 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 12,966,431 234,671,178,000 Rls. 5,587,409 $
6 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 4,118,268 211,820,684,130 Rls. 2,422,552 $
7 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 3,655,213 180,880,339,347 Rls. 2,146,894 $
8 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 6,778,841 168,551,628,000 Rls. 4,013,134 $
9 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,399,633 166,091,600,608 Rls. 1,895,162 $
10 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,168,000 162,727,488,000 Rls. 3,874,464 $
11 4 1397 لطف آباد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,763,836 147,763,805,490 Rls. 3,447,948 $
12 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 3,774,846 142,252,048,179 Rls. 2,052,122 $
13 5 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 7,658,139 139,076,337,880 Rls. 3,230,482 $
14 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 6,726,670 125,053,026,000 Rls. 2,977,453 $
15 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 7,366,618 122,983,728,000 Rls. 2,928,184 $
16 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 2,353,015 121,299,731,663 Rls. 1,391,034 $
17 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 5,711,295 90,298,267,619 Rls. 2,273,983 $
18 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 4,435,477 86,072,191,197 Rls. 2,200,298 $
19 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 07031000 پياز و موسير 4,998,694 78,464,541,331 Rls. 1,999,524 $
20 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,517,864 70,511,379,572 Rls. 821,373 $
21 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 2,245,750 55,481,664,000 Rls. 1,320,992 $
22 3 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,648,214 55,012,554,566 Rls. 1,322,674 $
23 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 08109010 انار تازه 610,117 52,290,608,779 Rls. 601,212 $
24 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 713,702 46,833,960,086 Rls. 513,242 $
25 4 1397 لطف آباد ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,854,362 46,192,859,978 Rls. 1,078,772 $
26 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 1,842,704 38,698,674,000 Rls. 921,397 $
27 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 616,806 38,129,461,553 Rls. 431,561 $
28 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 08109010 انار تازه 499,197 36,038,934,981 Rls. 510,685 $
29 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 07031000 پياز و موسير 1,157,539 33,268,863,888 Rls. 456,791 $
30 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 522,878 29,311,163,672 Rls. 335,055 $
31 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,584,262 28,052,898,956 Rls. 329,414 $
32 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40,029 27,632,917,256 Rls. 322,491 $
33 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 251,029 26,627,625,822 Rls. 299,976 $
34 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 271,000 26,180,939,910 Rls. 565,177 $
35 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 628,828 25,763,482,997 Rls. 305,645 $
36 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 520,779 25,293,204,485 Rls. 278,611 $
37 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 250,795 24,159,579,252 Rls. 301,505 $
38 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 22,601,040,000 Rls. 538,120 $
39 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,011,235 22,447,538,705 Rls. 255,918 $
40 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 189,935 20,878,518,125 Rls. 440,410 $
41 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,974,223 20,536,209,902 Rls. 235,766 $
42 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,627,273 20,472,011,338 Rls. 228,956 $
43 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,960 19,620,942,293 Rls. 227,593 $
44 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 939,393 18,885,846,000 Rls. 449,663 $
45 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 47,800 18,054,432,000 Rls. 198,000 $
46 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 45,010 17,942,060,792 Rls. 217,848 $
47 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 119,786 17,697,811,376 Rls. 194,089 $
48 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 397,428 17,182,233,778 Rls. 189,536 $
49 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 604,000 17,136,508,378 Rls. 184,094 $
50 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 102,082 17,068,370,286 Rls. 203,986 $
51 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 374,368 16,501,765,407 Rls. 200,283 $
52 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 156,324 16,414,020,000 Rls. 390,810 $
53 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 46,460 16,120,319,120 Rls. 185,840 $
54 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 329,254 15,778,445,444 Rls. 176,492 $
55 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 38,651 15,523,159,850 Rls. 246,510 $
56 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 85,725 15,354,631,820 Rls. 163,284 $
57 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 163,659 14,753,088,000 Rls. 351,264 $
58 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 257,683 14,735,928,315 Rls. 253,407 $
59 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,942,643 14,614,068,000 Rls. 347,954 $
60 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 07031000 پياز و موسير 797,087 14,412,258,000 Rls. 343,149 $
61 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 08109010 انار تازه 146,762 14,373,841,415 Rls. 157,042 $
62 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 63,320 14,104,235,645 Rls. 158,300 $
63 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 352,000 13,902,713,494 Rls. 158,588 $
64 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 92,306 13,779,779,655 Rls. 153,315 $
65 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 08081000 سيب، تازه 555,816 13,728,036,000 Rls. 326,858 $
66 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 350,079 13,675,564,570 Rls. 206,939 $
67 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 07031000 پياز و موسير 801,733 13,469,022,000 Rls. 320,691 $
68 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,576,025 13,405,728,000 Rls. 319,184 $
69 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 253,299 13,079,160,347 Rls. 177,390 $
70 8 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,454,635 13,015,154,554 Rls. 214,126 $
71 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 347,937 12,455,214,339 Rls. 146,464 $
72 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 267,515 11,776,621,996 Rls. 135,466 $
73 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 291,540 11,731,524,000 Rls. 279,322 $
74 10 1397 لطف آباد ترکمنستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 200,031 11,578,078,276 Rls. 128,425 $
75 3 1397 لطف آباد ترکمنستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,282,513 11,556,151,760 Rls. 274,395 $
76 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 54,496 11,544,950,740 Rls. 136,740 $
77 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 54025100 نخ يک لا از نايلون يا ساير پلي آميدها، بابيش از50 دور در متر، غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,060 11,104,136,120 Rls. 137,830 $
78 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 74,682 10,805,970,000 Rls. 257,285 $
79 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 1,276,165 10,795,308,085 Rls. 263,536 $
80 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,081,745 10,764,675,600 Rls. 256,301 $
81 2 1397 لطف آباد ترکمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 42,494 9,934,260,000 Rls. 236,530 $
82 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 46,130 9,861,720,491 Rls. 115,101 $
83 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 154,186 9,578,571,933 Rls. 115,484 $
84 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 201,649 9,483,665,726 Rls. 108,506 $
85 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 247,100 9,310,200,127 Rls. 112,376 $
86 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 254,425 9,113,702,149 Rls. 110,770 $
87 4 1397 لطف آباد ترکمنستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 45,510 9,079,434,000 Rls. 212,285 $
88 5 1397 لطف آباد ترکمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 39,690 8,818,000,000 Rls. 200,000 $
89 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 08105000 کيوي، تازه 135,031 8,793,189,460 Rls. 100,332 $
90 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 69,750 8,649,288,750 Rls. 97,153 $
91 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 281,496 8,130,034,811 Rls. 96,678 $
92 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 146,500 7,920,668,248 Rls. 87,232 $
93 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 47,046 7,816,027,974 Rls. 89,274 $
94 4 1397 لطف آباد ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 73,404 7,770,934,980 Rls. 182,557 $
95 12 1397 لطف آباد ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 26,030 7,743,894,582 Rls. 89,274 $
96 7 1397 لطف آباد ترکمنستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 246,224 7,538,790,000 Rls. 179,495 $
97 11 1397 لطف آباد ترکمنستان 08109010 انار تازه 82,001 7,162,572,808 Rls. 87,820 $
98 6 1397 لطف آباد ترکمنستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 244,609 7,142,814,000 Rls. 170,067 $
99 1 1397 لطف آباد ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 777,324 7,122,031,457 Rls. 180,582 $
100 9 1397 لطف آباد ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 234,000 7,118,559,891 Rls. 78,068 $
مجموع کل
4,956,429,080,160 ريال
مجموع کل
85,067,971 دلار