آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 لطف آباد افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 649,000 41,548,270,720 Rls. 976,096 $
2 5 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,786,217 31,370,330,670 Rls. 743,799 $
3 2 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 880,250 18,485,250,000 Rls. 440,125 $
4 7 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 591,429 14,618,394,000 Rls. 348,057 $
5 6 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 733,270 13,181,154,000 Rls. 313,837 $
6 2 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 714,416 12,318,054,000 Rls. 293,287 $
7 6 1397 لطف آباد افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 531,491 10,748,388,000 Rls. 255,914 $
8 2 1397 لطف آباد افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,110,338 5,147,352,000 Rls. 122,556 $
9 3 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 301,637 5,073,847,025 Rls. 120,656 $
10 3 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 226,400 4,759,631,270 Rls. 113,199 $
11 4 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 156,055 2,669,788,940 Rls. 62,422 $
12 7 1397 لطف آباد افغانستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 91,978 2,480,058,000 Rls. 59,049 $
13 7 1397 لطف آباد افغانستان 08109010 انار تازه 54,845 2,464,728,000 Rls. 58,684 $
14 6 1397 لطف آباد افغانستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 82,652 2,413,572,000 Rls. 57,466 $
15 2 1397 لطف آباد افغانستان 63059000 جوا ل و کيسه براي بسته بندي، ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,267 1,990,385,880 Rls. 47,390 $
16 8 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 75,033 1,854,552,000 Rls. 44,156 $
17 7 1397 لطف آباد افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 102,803 1,847,958,000 Rls. 43,999 $
18 4 1397 لطف آباد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 312,960 1,428,661,990 Rls. 33,558 $
19 6 1397 لطف آباد افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 25,795 1,199,986,360 Rls. 27,347 $
20 6 1397 لطف آباد افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 35,703 961,842,000 Rls. 22,901 $
21 7 1397 لطف آباد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 26,505 833,742,000 Rls. 19,851 $
22 3 1397 لطف آباد افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 181,810 754,782,000 Rls. 17,971 $
23 3 1397 لطف آباد افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 46,990 695,214,690 Rls. 16,447 $
24 7 1397 لطف آباد افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 33,545 678,384,000 Rls. 16,152 $
25 5 1397 لطف آباد افغانستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 29,630 627,996,580 Rls. 14,576 $
26 3 1397 لطف آباد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 154,010 578,214,930 Rls. 13,697 $
27 4 1397 لطف آباد افغانستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 22,850 548,710,580 Rls. 12,923 $
28 2 1397 لطف آباد افغانستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 25,521 535,920,000 Rls. 12,760 $
29 1 1397 لطف آباد افغانستان 07031000 پياز و موسير 25,728 432,222,000 Rls. 10,291 $
30 6 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 16,922 418,194,000 Rls. 9,957 $
31 8 1397 لطف آباد افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 25,800 382,284,000 Rls. 4,439 $
32 7 1397 لطف آباد افغانستان 08107000 ک خرمالوها/ساير ميوهکها، تازه. 13,014 371,154,000 Rls. 8,837 $
33 6 1397 لطف آباد افغانستان 08083000 گلابي ها، تازه 5,957 321,258,000 Rls. 7,649 $
34 8 1397 لطف آباد افغانستان 08083000 گلابي ها، تازه 5,956 321,216,000 Rls. 7,648 $
35 2 1397 لطف آباد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 13,828 319,410,000 Rls. 7,605 $
36 10 1397 لطف آباد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 100,000 281,145,000 Rls. 3,000 $
37 2 1397 لطف آباد افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 24,985 241,374,000 Rls. 5,747 $
38 7 1397 لطف آباد افغانستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 7,695 224,742,000 Rls. 5,351 $
39 8 1397 لطف آباد افغانستان 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 8,110 218,694,000 Rls. 5,207 $
40 5 1397 لطف آباد افغانستان 08081000 سيب، تازه 7,661 189,336,000 Rls. 4,508 $
41 7 1397 لطف آباد افغانستان 08083000 گلابي ها، تازه 3,419 183,204,000 Rls. 4,362 $
42 6 1397 لطف آباد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 5,696 179,214,000 Rls. 4,267 $
43 6 1397 لطف آباد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 124,650 157,080,000 Rls. 3,740 $
44 5 1397 لطف آباد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 4,183 131,586,000 Rls. 3,133 $
45 7 1397 لطف آباد افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 4,322 116,550,000 Rls. 2,775 $
46 7 1397 لطف آباد افغانستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 4,725 106,176,000 Rls. 2,528 $
47 7 1397 لطف آباد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,914 95,928,000 Rls. 2,284 $
48 8 1397 لطف آباد افغانستان 08105000 کيوي، تازه 2,970 93,450,000 Rls. 2,225 $
49 3 1397 لطف آباد افغانستان 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,120 89,612,400 Rls. 2,120 $
50 7 1397 لطف آباد افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 3,110 83,832,000 Rls. 1,996 $
51 8 1397 لطف آباد افغانستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 3,060 68,754,000 Rls. 1,637 $
52 8 1397 لطف آباد افغانستان 08109010 انار تازه 1,530 68,754,000 Rls. 1,637 $
53 5 1397 لطف آباد افغانستان 08091000 زردآلو، تازه 1,565 56,567,470 Rls. 1,283 $
54 5 1397 لطف آباد افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,890 50,988,000 Rls. 1,214 $
55 5 1397 لطف آباد افغانستان 08132000 آلو، خشک کرده 2,166 33,420,220 Rls. 758 $
56 5 1397 لطف آباد افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,084 29,232,000 Rls. 696 $
57 8 1397 لطف آباد افغانستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,080 29,106,000 Rls. 693 $
58 5 1397 لطف آباد افغانستان 08083000 گلابي ها، تازه 552 26,762,630 Rls. 607 $
59 6 1397 لطف آباد افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 830 22,344,000 Rls. 532 $
مجموع کل
187,158,759,355 ريال
مجموع کل
4,427,601 دلار
[1]