آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,497,445 22,012,200,000 Rls. 524,100 $
2 1 1397 كرمان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,980 14,477,400,000 Rls. 344,700 $
3 1 1397 كرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 10,500,000 13,978,604,000 Rls. 358,750 $
4 2 1397 كرمان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,500,000 12,201,000,000 Rls. 290,500 $
5 4 1397 كرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 8,000,000 11,418,600,000 Rls. 267,000 $
6 4 1397 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 6,000,000 9,480,880,000 Rls. 222,000 $
7 2 1397 كرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,000,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
8 3 1397 كرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 404,790 5,962,769,700 Rls. 141,675 $
9 5 1397 كرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,000,000 5,869,120,000 Rls. 134,000 $
10 2 1397 كرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,000,000 5,712,000,000 Rls. 136,000 $
11 1 1397 كرمان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,200 5,107,200,000 Rls. 121,600 $
12 1 1397 كرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,034,700,000 Rls. 125,000 $
13 3 1397 كرمان پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 3,000,000 4,475,057,500 Rls. 106,000 $
14 5 1397 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,300,000 3,358,068,000 Rls. 77,100 $
15 4 1397 كرمان پاکستان 40119090 ک ک ک سایر 19,449 3,303,218,160 Rls. 77,796 $
16 4 1397 كرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 3,184,500,000 Rls. 75,000 $
17 1 1397 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,000,000 3,108,000,000 Rls. 74,000 $
18 2 1397 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,000,000 2,856,000,000 Rls. 68,000 $
19 5 1397 كرمان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,000,000 2,147,000,000 Rls. 50,000 $
20 3 1397 كرمان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,360,000 2,121,742,800 Rls. 50,320 $
21 2 1397 كرمان پاکستان 04031090 ماست 44,655 1,781,766,000 Rls. 42,423 $
22 2 1397 كرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,445 1,682,385,600 Rls. 40,058 $
23 3 1397 كرمان پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,563,990,000 Rls. 37,000 $
24 1 1397 كرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,142 1,415,011,594 Rls. 35,498 $
25 2 1397 كرمان پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 8,327 1,398,978,000 Rls. 33,309 $
26 4 1397 كرمان پاکستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 6,491 1,102,431,440 Rls. 25,964 $
27 5 1397 كرمان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 8,640 1,088,640,000 Rls. 25,920 $
28 1 1397 كرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 32,445 1,082,602,926 Rls. 27,581 $
29 1 1397 كرمان پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 76,950 1,052,550,888 Rls. 26,932 $
30 2 1397 كرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 19,570 698,712,000 Rls. 16,636 $
31 2 1397 كرمان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,587 530,628,000 Rls. 12,634 $
32 1 1397 كرمان پاکستان 04031090 ماست 10,875 449,750,124 Rls. 11,007 $
33 3 1397 كرمان پاکستان 04031090 ماست 9,911 405,820,113 Rls. 9,652 $
34 2 1397 كرمان پاکستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,961 329,448,000 Rls. 7,844 $
35 2 1397 كرمان پاکستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 5,757 241,794,000 Rls. 5,757 $
36 3 1397 كرمان پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,617 239,167,887 Rls. 5,658 $
37 1 1397 كرمان پاکستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,426 214,966,648 Rls. 5,704 $
38 2 1397 كرمان پاکستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 1,132 190,134,000 Rls. 4,527 $
39 3 1397 كرمان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 1,440 181,851,840 Rls. 4,320 $
40 5 1397 كرمان پاکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 138,222,000 Rls. 3,150 $
41 1 1397 كرمان پاکستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 6,390 87,245,405 Rls. 2,315 $
42 2 1397 كرمان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 672 84,672,000 Rls. 2,016 $
43 3 1397 كرمان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,530 77,374,548 Rls. 1,836 $
44 1 1397 كرمان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,276 57,940,240 Rls. 1,532 $
45 3 1397 كرمان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,030 39,066,561 Rls. 927 $
46 1 1397 كرمان پاکستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 322 36,405,642 Rls. 966 $
47 2 1397 كرمان پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 330 31,878,000 Rls. 759 $
48 2 1397 كرمان پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 235 28,644,000 Rls. 682 $
49 1 1397 كرمان پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 150 13,047,900 Rls. 345 $
مجموع کل
160,453,185,516 ريال
مجموع کل
3,836,493 دلار
[1]