آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 149,375 50,609,453,810 Rls. 1,182,475 $
2 5 1397 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 115,000 39,901,160,000 Rls. 913,500 $
3 2 1397 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,500 29,883,000,000 Rls. 711,500 $
4 3 1397 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 78,420 25,227,022,700 Rls. 598,440 $
5 1 1397 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,500 14,487,416,000 Rls. 351,500 $
6 4 1397 كرمان هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,131,162,880 Rls. 214,548 $
7 5 1397 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,523,500,000 Rls. 81,000 $
8 2 1397 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,436 3,082,212,000 Rls. 73,386 $
9 4 1397 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,030 2,926,302,775 Rls. 67,896 $
10 5 1397 كرمان هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 2,695 2,920,653,870 Rls. 66,243 $
11 2 1397 كرمان هند 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 1,276 1,317,288,000 Rls. 31,364 $
مجموع کل
183,009,172,035 ريال
مجموع کل
4,291,852 دلار
[1]