آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 11,880 30,055,242,000 Rls. 715,601 $
2 4 1397 كرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,550 22,267,608,000 Rls. 523,675 $
3 5 1397 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 112,120 19,264,279,400 Rls. 448,482 $
4 3 1397 كرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 15,144,024,000 Rls. 360,000 $
5 5 1397 كرمان عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 83,711 14,271,418,900 Rls. 334,847 $
6 3 1397 كرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 25,690 12,698,242,740 Rls. 301,156 $
7 2 1397 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,530 11,199,510,000 Rls. 266,655 $
8 2 1397 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 61,172 10,276,896,000 Rls. 244,688 $
9 3 1397 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 58,331 9,862,605,480 Rls. 233,324 $
10 3 1397 كرمان عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 57,632 9,744,418,560 Rls. 230,528 $
11 2 1397 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 57,285 9,624,132,000 Rls. 229,146 $
12 4 1397 كرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 45,452 8,852,616,370 Rls. 207,358 $
13 5 1397 كرمان عراق 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 49,106 8,518,286,780 Rls. 196,426 $
14 2 1397 كرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 36,460 7,363,860,000 Rls. 175,330 $
15 5 1397 كرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 28,371 6,895,554,710 Rls. 157,737 $
16 3 1397 كرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 22,042 5,258,046,118 Rls. 124,727 $
17 2 1397 كرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 5,040,000,000 Rls. 120,000 $
18 5 1397 كرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 10,380 4,831,911,280 Rls. 109,592 $
19 1 1397 كرمان عراق 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 22,700 4,594,459,857 Rls. 121,911 $
20 2 1397 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 26,770 4,497,234,000 Rls. 107,077 $
21 3 1397 كرمان عراق 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 25,047 4,224,427,020 Rls. 100,188 $
22 2 1397 كرمان عراق 76071910 ک ک ک اندود شده با آلومينيوم سيليس 18,255 4,217,052,000 Rls. 100,406 $
23 5 1397 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سایر 18,401 3,091,326,000 Rls. 73,603 $
24 5 1397 كرمان عراق 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,150,500 3,071,628,000 Rls. 73,134 $
25 4 1397 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 14,899 2,536,405,760 Rls. 59,596 $
26 2 1397 كرمان عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 14,316 2,405,088,000 Rls. 57,264 $
27 5 1397 كرمان عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 19,843 2,041,830,000 Rls. 48,615 $
28 5 1397 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,500 1,984,500,000 Rls. 47,250 $
29 4 1397 كرمان عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 10,765 1,840,647,200 Rls. 43,060 $
30 1 1397 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,569 1,750,120,500 Rls. 46,275 $
31 4 1397 كرمان عراق 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 22,680 1,640,943,360 Rls. 38,556 $
32 5 1397 كرمان عراق 15119090 ساير روغن نخل (به استثناي خام) حتي تصفيه شده (RBD) غير مذکور در جاي ديگر 22,586 1,612,668,960 Rls. 38,397 $
33 1 1397 كرمان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 9,687 1,536,217,284 Rls. 40,670 $
34 3 1397 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 8,163 1,376,771,580 Rls. 32,652 $
35 4 1397 كرمان عراق 40119090 ک ک ک سایر 7,990 1,362,460,400 Rls. 31,960 $
36 5 1397 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,403 1,286,938,640 Rls. 29,612 $
37 2 1397 كرمان عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,320 1,208,844,000 Rls. 28,782 $
38 1 1397 كرمان عراق 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,060 1,194,102,000 Rls. 28,431 $
39 4 1397 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,845 995,052,800 Rls. 23,380 $
40 4 1397 كرمان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 11,520 896,185,920 Rls. 21,057 $
41 5 1397 كرمان عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 16,890 863,558,400 Rls. 19,680 $
42 5 1397 كرمان عراق 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك با قطعات فلزي غير مذكور در جاي ديگر 2,933 833,711,478 Rls. 18,909 $
43 5 1397 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 3,548 611,827,660 Rls. 14,191 $
44 3 1397 كرمان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,400 555,456,000 Rls. 13,200 $
45 3 1397 كرمان عراق 39189010 ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 3,220 543,900,000 Rls. 12,950 $
46 4 1397 كرمان عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,100 392,828,800 Rls. 9,230 $
47 4 1397 كرمان عراق 39181010 چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 2,000 391,990,720 Rls. 9,232 $
48 5 1397 كرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 378,000,000 Rls. 9,000 $
49 2 1397 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,076 348,852,000 Rls. 8,306 $
50 1 1397 كرمان عراق 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 1,871 283,082,700 Rls. 7,485 $
51 4 1397 كرمان عراق 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,850 218,332,800 Rls. 5,130 $
52 4 1397 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 441 75,117,840 Rls. 1,764 $
53 3 1397 كرمان عراق 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 188 31,787,040 Rls. 752 $
54 3 1397 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي، که در جاي ديگرگفته نشده. 280 17,640,000 Rls. 420 $
55 4 1397 كرمان عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 240 16,984,000 Rls. 400 $
56 4 1397 كرمان عراق 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 96 12,129,973 Rls. 286 $
57 4 1397 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي، که در جاي ديگرگفته نشده. 38 5,732,100 Rls. 135 $
مجموع کل
266,114,487,130 ريال
مجموع کل
6,302,218 دلار
[1]