آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 60,000 16,969,717,550 Rls. 396,705 $
2 1 1397 كرمان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,000 13,314,000,000 Rls. 317,000 $
3 2 1397 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 11,946,060,000 Rls. 284,430 $
4 3 1397 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 11,560,095,975 Rls. 274,450 $
5 2 1397 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 47,435 10,658,634,000 Rls. 253,777 $
6 4 1397 كرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 43,190 9,878,971,710 Rls. 231,066 $
7 5 1397 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,683,964,960 Rls. 220,692 $
8 5 1397 كرمان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,459,421,320 Rls. 214,548 $
9 3 1397 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 526,335 7,610,692,170 Rls. 180,628 $
10 5 1397 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,600 6,904,494,000 Rls. 156,600 $
11 3 1397 كرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 28,135 6,332,763,215 Rls. 150,523 $
12 5 1397 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 23,688 5,512,668,000 Rls. 126,728 $
13 4 1397 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 23,965 5,456,617,600 Rls. 128,210 $
14 3 1397 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 23,650 5,335,053,120 Rls. 126,528 $
15 5 1397 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 357,240 5,254,229,244 Rls. 122,855 $
16 2 1397 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 340,323 5,029,710,000 Rls. 119,755 $
17 2 1397 كرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 22,193 4,986,786,000 Rls. 118,733 $
18 4 1397 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 331,895 4,882,849,970 Rls. 114,005 $
19 1 1397 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 23,735 4,802,383,600 Rls. 126,980 $
20 5 1397 كرمان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 19,581 4,596,781,040 Rls. 104,758 $
21 1 1397 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 4,410,000,000 Rls. 105,000 $
22 3 1397 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 40,320 3,732,664,320 Rls. 88,704 $
23 4 1397 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 20,160 1,887,621,120 Rls. 44,352 $
24 1 1397 كرمان ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 99,252 1,362,111,600 Rls. 34,151 $
25 1 1397 كرمان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,198 909,003,700 Rls. 24,035 $
26 1 1397 كرمان ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 256 268,800,000 Rls. 6,400 $
27 1 1397 كرمان ترکيه 87168090 ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغير مذكور 3,364 262,054,780 Rls. 6,929 $
مجموع کل
173,008,148,994 ريال
مجموع کل
4,078,542 دلار
[1]