آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 303,040 102,740,991,400 Rls. 2,439,320 $
2 2 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 168,000 99,183,000,000 Rls. 2,361,500 $
3 5 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 234,000 80,446,320,000 Rls. 1,893,960 $
4 4 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 219,750 77,652,597,500 Rls. 1,826,850 $
5 4 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 96,000 55,442,880,000 Rls. 1,296,000 $
6 5 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 84,650 49,350,870,000 Rls. 1,142,775 $
7 2 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 116,500 42,686,070,000 Rls. 1,016,335 $
8 1 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 53,000 33,390,000,000 Rls. 795,000 $
9 1 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,200 15,439,200,000 Rls. 367,600 $
10 3 1397 كرمان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 13,695,480,000 Rls. 324,000 $
11 3 1397 كرمان امارات متحده عربي 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 14,542 2,385,000,210 Rls. 56,423 $
مجموع کل
572,412,409,110 ريال
مجموع کل
13,519,763 دلار
[1]