آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 كرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 264,746 45,942,430,680 Rls. 1,058,988 $
2 4 1397 كرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 169,707 29,083,010,656 Rls. 678,830 $
3 2 1397 كرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 152,352 24,578,569,680 Rls. 585,204 $
4 3 1397 كرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 145,283 24,182,098,682 Rls. 574,387 $
5 4 1397 كرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 623,090 23,991,994,470 Rls. 560,504 $
6 2 1397 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 86,257 14,319,772,740 Rls. 340,947 $
7 2 1397 كرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 383,170 14,145,390,000 Rls. 336,795 $
8 2 1397 كرمان افغانستان 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 15,544 13,358,016,000 Rls. 318,048 $
9 3 1397 كرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 345,565 13,024,473,807 Rls. 309,058 $
10 4 1397 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سایر 61,461 10,527,294,544 Rls. 245,846 $
11 5 1397 كرمان افغانستان 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 59,840 10,412,953,110 Rls. 239,355 $
12 1 1397 كرمان افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 304,300 10,073,352,005 Rls. 258,504 $
13 3 1397 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 51,098 8,704,983,714 Rls. 206,887 $
14 1 1397 كرمان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 60,480 7,096,809,600 Rls. 181,440 $
15 3 1397 كرمان افغانستان 40119010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 43,407 7,032,645,420 Rls. 166,938 $
16 4 1397 كرمان افغانستان 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 33,159 6,111,530,880 Rls. 143,598 $
17 4 1397 كرمان افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 56,520 4,592,984,760 Rls. 107,388 $
18 1 1397 كرمان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 3,000,000 4,053,358,000 Rls. 100,000 $
19 1 1397 كرمان افغانستان 40117010 ک ک ک دارای تولید داخلی مشابه 24,009 4,033,470,000 Rls. 96,035 $
20 2 1397 كرمان افغانستان 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 16,120 3,275,202,000 Rls. 77,981 $
21 2 1397 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 19,810 3,247,741,140 Rls. 77,327 $
22 3 1397 كرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 23,475 3,210,199,040 Rls. 76,288 $
23 2 1397 كرمان افغانستان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 23,710 3,095,694,000 Rls. 73,707 $
24 2 1397 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 20,709 3,027,388,560 Rls. 72,081 $
25 2 1397 كرمان افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,000,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
26 1 1397 كرمان افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 14,442 2,426,382,000 Rls. 57,771 $
27 4 1397 كرمان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,912 2,409,010,560 Rls. 56,736 $
28 5 1397 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 13,307 2,286,415,580 Rls. 53,226 $
29 4 1397 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 12,830 2,185,896,200 Rls. 51,320 $
30 3 1397 كرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 44,714 2,141,997,247 Rls. 50,913 $
31 5 1397 كرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 25,910 2,034,522,000 Rls. 48,441 $
32 5 1397 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 118,055 1,975,345,740 Rls. 45,096 $
33 1 1397 كرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 49,090 1,955,244,467 Rls. 48,577 $
34 5 1397 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,161 1,941,440,320 Rls. 44,642 $
35 1 1397 كرمان افغانستان 40117090 ک ک ک سایر 11,454 1,924,188,000 Rls. 45,814 $
36 4 1397 كرمان افغانستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 10,000 1,896,400,000 Rls. 44,000 $
37 4 1397 كرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 47,242 1,803,083,535 Rls. 42,163 $
38 5 1397 كرمان افغانستان 40119090 ک ک ک سایر 10,034 1,685,712,000 Rls. 40,136 $
39 2 1397 كرمان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 31,944 1,330,098,000 Rls. 31,669 $
40 4 1397 كرمان افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 11,200 1,291,276,000 Rls. 29,960 $
41 1 1397 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,731 1,248,450,000 Rls. 29,725 $
42 4 1397 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 70,145 1,176,046,690 Rls. 27,497 $
43 1 1397 كرمان افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 74,595 1,118,460,000 Rls. 26,630 $
44 5 1397 كرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 5,373 931,968,960 Rls. 21,489 $
45 4 1397 كرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 5,193 888,384,800 Rls. 20,772 $
46 4 1397 كرمان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 15,080 791,616,000 Rls. 18,600 $
47 2 1397 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,994 716,520,000 Rls. 17,060 $
48 1 1397 كرمان افغانستان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 3,871 650,286,000 Rls. 15,483 $
49 2 1397 كرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 4,030 642,366,480 Rls. 15,294 $
50 3 1397 كرمان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 11,600 590,310,000 Rls. 14,000 $
51 4 1397 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 2,517 430,608,360 Rls. 10,068 $
52 2 1397 كرمان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 5,800 319,200,000 Rls. 7,600 $
53 3 1397 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,813 244,360,200 Rls. 5,818 $
54 5 1397 كرمان افغانستان 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 1,936 176,822,064 Rls. 4,010 $
55 1 1397 كرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 434 72,996,000 Rls. 1,738 $
56 3 1397 كرمان افغانستان 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 497 54,539,100 Rls. 1,299 $
57 5 1397 كرمان افغانستان 85392930 لامپ حبابي رشته اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ) 390 39,118,852 Rls. 887 $
58 5 1397 كرمان افغانستان 94055090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي غير برقي به غير از فانوس بادي و چراغ هاي توري 500 24,948,767 Rls. 566 $
59 5 1397 كرمان افغانستان 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 80 8,840,927 Rls. 201 $
مجموع کل
333,306,218,337 ريال
مجموع کل
7,881,337 دلار
[1]