آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 328,000 116,616,640,000 Rls. 2,721,000 $
2 5 1397 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 315,000 111,969,260,000 Rls. 2,592,000 $
3 2 1397 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 294,800 105,142,800,000 Rls. 2,503,400 $
4 1 1397 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 203,000 68,079,540,000 Rls. 1,681,000 $
5 3 1397 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,500 67,530,040,000 Rls. 1,604,000 $
6 4 1397 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 85,004 59,289,860,320 Rls. 1,392,797 $
7 3 1397 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 93,250 56,879,084,250 Rls. 1,348,875 $
8 5 1397 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 56,500 35,815,027,500 Rls. 816,750 $
9 3 1397 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 45,438 34,458,581,250 Rls. 817,875 $
10 1 1397 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 22,500 23,625,000,000 Rls. 562,500 $
11 5 1397 كرمان آلمان 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 1,133 19,036,416,000 Rls. 453,248 $
12 2 1397 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,000 17,010,000,000 Rls. 405,000 $
13 5 1397 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 22,500 17,010,000,000 Rls. 405,000 $
14 2 1397 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 14,000 10,584,000,000 Rls. 252,000 $
15 2 1397 كرمان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 10,500,000,000 Rls. 250,000 $
16 1 1397 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 6,930,000,000 Rls. 165,000 $
17 2 1397 كرمان آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,900 1,190,700,000 Rls. 28,350 $
18 2 1397 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 4,180 807,576,000 Rls. 19,228 $
19 3 1397 كرمان آلمان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 5,000 497,287,400 Rls. 11,800 $
20 2 1397 كرمان آلمان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 5,490 373,548,000 Rls. 8,894 $
21 5 1397 كرمان آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 357,129,000 Rls. 8,100 $
22 2 1397 كرمان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,400 246,960,000 Rls. 5,880 $
23 2 1397 كرمان آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 2,192 242,760,000 Rls. 5,780 $
24 2 1397 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,104 169,722,000 Rls. 4,041 $
25 5 1397 كرمان آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 782 153,972,000 Rls. 3,666 $
26 5 1397 كرمان آلمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,034 136,767,180 Rls. 3,102 $
27 5 1397 كرمان آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,467 124,774,700 Rls. 2,830 $
28 5 1397 كرمان آلمان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 1,080 112,385,410 Rls. 2,549 $
29 2 1397 كرمان آلمان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 1,008 99,918,000 Rls. 2,379 $
30 5 1397 كرمان آلمان 08132000 آلو، خشک کرده 1,000 28,305,780 Rls. 642 $
31 2 1397 كرمان آلمان 08132000 آلو، خشک کرده 500 6,300,000 Rls. 150 $
مجموع کل
765,024,354,790 ريال
مجموع کل
18,077,836 دلار
[1]