آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمانشاه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 247,275 34,272,252,000 Rls. 816,006 $
2 2 1397 كرمانشاه پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 244,940 30,862,440,000 Rls. 734,820 $
3 1 1397 كرمانشاه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 197,280 26,431,500,480 Rls. 651,024 $
4 2 1397 كرمانشاه پاکستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 187,500 15,750,000,000 Rls. 375,000 $
5 1 1397 كرمانشاه پاکستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 156,000 12,000,480,000 Rls. 312,000 $
6 1 1397 كرمانشاه پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 152,660 6,796,440,000 Rls. 161,820 $
7 5 1397 كرمانشاه پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 141,970 6,708,072,000 Rls. 159,716 $
8 2 1397 كرمانشاه پاکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 93,000 4,140,360,000 Rls. 98,580 $
9 4 1397 كرمانشاه پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,000 3,262,500,000 Rls. 75,000 $
10 2 1397 كرمانشاه پاکستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 21,600 961,422,000 Rls. 22,891 $
11 1 1397 كرمانشاه پاکستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 20,772 885,782,220 Rls. 23,421 $
12 4 1397 كرمانشاه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 20,220 458,323,320 Rls. 10,716 $
مجموع کل
142,529,572,020 ريال
مجموع کل
3,440,994 دلار
[1]