آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 كرمانشاه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,920,840 615,340,042,210 Rls. 7,033,228 $
2 5 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,034,440 520,224,936,000 Rls. 12,099,720 $
3 2 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 6,636,675 503,178,900,000 Rls. 11,980,450 $
4 4 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,909,190 501,457,706,100 Rls. 11,727,570 $
5 9 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 22,788,300 496,846,439,430 Rls. 5,629,515 $
6 9 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,963,120 496,697,056,720 Rls. 5,746,460 $
7 5 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,695,510 478,573,822,200 Rls. 11,086,530 $
8 7 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,605,820 453,064,920,000 Rls. 10,787,260 $
9 8 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,422,590 449,431,507,650 Rls. 6,643,471 $
10 2 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,553,189 447,701,814,000 Rls. 10,659,567 $
11 2 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,201,255 402,898,158,000 Rls. 9,612,915 $
12 6 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,040,810 378,628,957,500 Rls. 9,014,975 $
13 6 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,935,802 368,819,052,000 Rls. 8,781,406 $
14 3 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,661,598 336,426,768,030 Rls. 7,984,794 $
15 3 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,302,364 291,233,773,580 Rls. 6,907,192 $
16 4 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,106,500 270,360,890,100 Rls. 6,319,500 $
17 3 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 4,818,550 269,552,889,800 Rls. 6,390,060 $
18 8 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 28,649,030 266,340,297,657 Rls. 3,952,640 $
19 4 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 3,509,000 263,793,604,000 Rls. 6,206,200 $
20 9 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 21,469,852 254,105,363,955 Rls. 2,930,961 $
21 8 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,878,309 253,188,445,890 Rls. 3,593,263 $
22 4 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,787,220 251,613,160,140 Rls. 5,876,290 $
23 9 1397 كرمانشاه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,434,750 246,015,475,241 Rls. 2,848,379 $
24 9 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,682,304 223,053,148,800 Rls. 2,513,949 $
25 7 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 35,496,875 209,043,618,000 Rls. 4,977,229 $
26 1 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,718,900 207,398,895,500 Rls. 5,155,800 $
27 5 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,409,693 199,759,800,670 Rls. 4,637,256 $
28 9 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,059,382 195,566,002,730 Rls. 2,291,266 $
29 9 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,810,666 179,086,449,147 Rls. 2,060,778 $
30 9 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 686,600 178,478,300,250 Rls. 2,055,543 $
31 3 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,184,650 164,075,590,356 Rls. 3,895,062 $
32 2 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,273,572 160,470,072,000 Rls. 3,820,716 $
33 3 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,258,115 159,442,279,050 Rls. 3,786,020 $
34 6 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,126,376 155,492,778,000 Rls. 3,702,209 $
35 2 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,199,124 151,051,824,000 Rls. 3,596,472 $
36 1 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,246,290 150,987,823,260 Rls. 3,765,870 $
37 2 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,855,590 149,960,202,000 Rls. 3,570,481 $
38 7 1397 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,324,601 147,463,428,000 Rls. 3,511,034 $
39 8 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 8,193,520 141,233,068,380 Rls. 1,830,697 $
40 5 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,069,887 140,022,113,370 Rls. 3,209,664 $
41 4 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 612,825 139,659,568,660 Rls. 3,262,013 $
42 8 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 730,119 138,783,898,978 Rls. 1,923,427 $
43 8 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 662,500 135,728,916,300 Rls. 1,842,737 $
44 4 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 465,760 131,400,178,930 Rls. 3,073,051 $
45 2 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 934,335 129,498,810,000 Rls. 3,083,305 $
46 4 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 16,525,548 125,712,342,760 Rls. 2,938,389 $
47 6 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 445,018 124,627,062,000 Rls. 2,967,311 $
48 7 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,007,682 123,884,840,100 Rls. 2,949,639 $
49 9 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 486,394 122,521,752,561 Rls. 1,409,720 $
50 7 1397 كرمانشاه عراق 17049090 0 1,033,758 119,952,126,000 Rls. 2,856,003 $
51 4 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 69,661,350 114,420,661,790 Rls. 2,675,080 $
52 9 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,561,670 113,534,325,219 Rls. 1,315,624 $
53 5 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 66,500,090 113,354,124,670 Rls. 2,624,359 $
54 9 1397 كرمانشاه عراق 17049090 0 542,669 113,313,570,350 Rls. 1,316,230 $
55 2 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,873,762 113,002,092,000 Rls. 2,690,526 $
56 5 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 390,097 110,607,061,660 Rls. 2,574,633 $
57 7 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,153,045 110,605,992,000 Rls. 2,633,476 $
58 4 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,424,525 110,329,384,430 Rls. 2,576,733 $
59 4 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 857,346 109,910,235,390 Rls. 2,572,038 $
60 2 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 727,949 107,023,392,000 Rls. 2,548,176 $
61 2 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 839,537 105,781,662,000 Rls. 2,518,611 $
62 3 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 828,076 104,543,745,612 Rls. 2,484,192 $
63 5 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 413,342 103,568,259,160 Rls. 2,381,869 $
64 6 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,916,700 102,859,092,000 Rls. 2,449,026 $
65 9 1397 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 471,915 101,681,672,197 Rls. 1,171,707 $
66 7 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 807,550 101,203,893,000 Rls. 2,409,617 $
67 7 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,513,626 98,299,950,000 Rls. 2,340,475 $
68 8 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 518,585 97,675,335,075 Rls. 1,398,573 $
69 5 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,650,499 97,065,787,470 Rls. 2,249,621 $
70 2 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,541,764 96,803,280,000 Rls. 2,304,840 $
71 6 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 58,098,850 95,948,958,000 Rls. 2,284,499 $
72 1 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 816,062 95,049,643,994 Rls. 2,448,187 $
73 6 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,427,595 94,043,250,000 Rls. 2,239,125 $
74 5 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,713,975 93,506,367,680 Rls. 2,170,025 $
75 7 1397 كرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 245,280 93,503,382,000 Rls. 2,226,271 $
76 2 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 740,296 92,499,792,000 Rls. 2,202,376 $
77 4 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,525,840 89,443,748,410 Rls. 2,089,495 $
78 7 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,731,580 88,036,116,000 Rls. 2,096,098 $
79 5 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 680,839 87,821,723,460 Rls. 2,042,507 $
80 9 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 337,510 87,100,238,250 Rls. 1,013,605 $
81 8 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 285,935 85,915,529,036 Rls. 1,164,140 $
82 8 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,421,105 85,838,870,507 Rls. 1,066,289 $
83 7 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 706,890 85,345,680,000 Rls. 2,032,040 $
84 1 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 56,391,750 84,518,257,297 Rls. 2,140,694 $
85 2 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,383,735 83,887,104,000 Rls. 1,997,312 $
86 3 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,305,600 82,537,286,400 Rls. 1,958,400 $
87 6 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 644,733 80,439,198,000 Rls. 1,915,219 $
88 7 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,319,261 78,916,656,000 Rls. 1,878,968 $
89 5 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 11,793,619 78,774,147,600 Rls. 1,821,812 $
90 4 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 609,045 78,144,939,150 Rls. 1,827,144 $
91 7 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,214,213 77,914,326,000 Rls. 1,855,103 $
92 8 1397 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 463,926 77,830,142,404 Rls. 1,098,276 $
93 8 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,081,839 76,898,983,628 Rls. 1,212,521 $
94 5 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 8,261,850 76,729,226,030 Rls. 1,765,214 $
95 1 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 957,000 76,572,666,000 Rls. 1,840,086 $
96 9 1397 كرمانشاه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 436,593 76,393,626,953 Rls. 873,630 $
97 2 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 10,521,058 75,875,016,000 Rls. 1,806,548 $
98 5 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 498,922 75,704,724,070 Rls. 1,750,660 $
99 4 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 632,756 75,514,606,210 Rls. 1,765,728 $
100 1 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 554,209 75,428,644,187 Rls. 1,882,643 $
مجموع کل
17,651,565,235,294 ريال
مجموع کل
358,198,007 دلار