آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 6,636,675 503,178,900,000 Rls. 11,980,450 $
2 2 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,553,189 447,701,814,000 Rls. 10,659,567 $
3 2 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,201,255 402,898,158,000 Rls. 9,612,915 $
4 3 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,661,598 336,426,768,030 Rls. 7,984,794 $
5 3 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,302,364 291,233,773,580 Rls. 6,907,192 $
6 3 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 4,818,550 269,552,889,800 Rls. 6,390,060 $
7 1 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,718,900 207,398,895,500 Rls. 5,155,800 $
8 3 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,184,650 164,075,590,356 Rls. 3,895,062 $
9 2 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,273,572 160,470,072,000 Rls. 3,820,716 $
10 3 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,258,115 159,442,279,050 Rls. 3,786,020 $
11 2 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,199,124 151,051,824,000 Rls. 3,596,472 $
12 1 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,246,290 150,987,823,260 Rls. 3,765,870 $
13 2 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,855,590 149,960,202,000 Rls. 3,570,481 $
14 2 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 934,335 129,498,810,000 Rls. 3,083,305 $
15 2 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,873,762 113,002,092,000 Rls. 2,690,526 $
16 2 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 727,949 107,023,392,000 Rls. 2,548,176 $
17 2 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 839,537 105,781,662,000 Rls. 2,518,611 $
18 3 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 828,076 104,543,745,612 Rls. 2,484,192 $
19 2 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,541,764 96,803,280,000 Rls. 2,304,840 $
20 1 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 816,062 95,049,643,994 Rls. 2,448,187 $
21 2 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 740,296 92,499,792,000 Rls. 2,202,376 $
22 1 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 56,391,750 84,518,257,297 Rls. 2,140,694 $
23 2 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,383,735 83,887,104,000 Rls. 1,997,312 $
24 3 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,305,600 82,537,286,400 Rls. 1,958,400 $
25 1 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 957,000 76,572,666,000 Rls. 1,840,086 $
26 2 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 10,521,058 75,875,016,000 Rls. 1,806,548 $
27 1 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 554,209 75,428,644,187 Rls. 1,882,643 $
28 3 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,124,805 74,309,326,678 Rls. 1,763,546 $
29 3 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 541,052 68,369,710,458 Rls. 1,623,156 $
30 3 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 546,064 66,931,657,048 Rls. 1,589,331 $
31 2 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 524,644 66,105,144,000 Rls. 1,573,932 $
32 3 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,875,520 65,855,550,499 Rls. 1,562,473 $
33 3 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 425,226 62,715,724,122 Rls. 1,488,292 $
34 2 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 465,390 61,035,828,000 Rls. 1,453,234 $
35 3 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,875,800 60,646,219,986 Rls. 1,438,958 $
36 3 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 8,728,377 60,610,672,868 Rls. 1,437,350 $
37 1 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 988,800 59,634,040,320 Rls. 1,483,200 $
38 3 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 460,240 58,185,939,150 Rls. 1,380,680 $
39 3 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 212,362 57,065,959,462 Rls. 1,353,407 $
40 2 1397 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 686,940 56,940,660,000 Rls. 1,355,730 $
41 1 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 205,551 56,501,999,520 Rls. 1,400,638 $
42 3 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 309,900 55,263,304,350 Rls. 1,309,950 $
43 1 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 3,522,400 51,569,701,445 Rls. 1,284,560 $
44 1 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,449,230 47,695,288,011 Rls. 1,217,053 $
45 2 1397 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 296,521 42,556,794,000 Rls. 1,013,257 $
46 2 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 151,048 41,870,388,000 Rls. 996,914 $
47 2 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,929,600 41,523,300,000 Rls. 988,650 $
48 1 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 321,384 41,004,672,354 Rls. 1,006,270 $
49 3 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 313,878 39,690,310,230 Rls. 941,482 $
50 2 1397 كرمانشاه عراق 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 1,511,125 38,634,750,000 Rls. 919,875 $
51 2 1397 كرمانشاه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 301,540 37,994,040,000 Rls. 904,620 $
52 3 1397 كرمانشاه عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 188,800 35,713,664,600 Rls. 846,880 $
53 1 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 290,420 35,244,173,520 Rls. 871,260 $
54 3 1397 كرمانشاه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 520,000 35,168,640,000 Rls. 832,000 $
55 2 1397 كرمانشاه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,498,580 34,617,114,000 Rls. 824,217 $
56 3 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,430,210 33,118,559,983 Rls. 786,613 $
57 1 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,301,000 32,692,635,320 Rls. 860,200 $
58 3 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 129,150 32,640,586,200 Rls. 774,900 $
59 2 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 247,658 31,731,042,000 Rls. 755,501 $
60 2 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 103,995 31,621,884,000 Rls. 752,902 $
61 1 1397 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,374,780 31,490,101,732 Rls. 782,678 $
62 3 1397 كرمانشاه عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 289,863 30,523,615,155 Rls. 724,657 $
63 2 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,305,440 30,155,580,000 Rls. 717,990 $
64 1 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 231,335 29,834,586,000 Rls. 723,945 $
65 3 1397 كرمانشاه عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 953,900 29,699,724,600 Rls. 704,340 $
66 1 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 241,280 29,074,710,600 Rls. 723,840 $
67 2 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 115,350 29,068,200,000 Rls. 692,100 $
68 2 1397 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 290,866 28,971,138,000 Rls. 689,789 $
69 1 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,845,000 27,951,240,180 Rls. 684,975 $
70 3 1397 كرمانشاه عراق 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 128,726 27,507,070,634 Rls. 653,955 $
71 3 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 180,341 27,350,559,911 Rls. 649,080 $
72 1 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 240,510 27,224,268,600 Rls. 678,645 $
73 2 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 212,070 26,720,820,000 Rls. 636,210 $
74 1 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 100,295 26,433,224,236 Rls. 661,945 $
75 2 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 659,887 26,340,636,000 Rls. 627,158 $
76 1 1397 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 249,230 26,166,923,550 Rls. 643,590 $
77 2 1397 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,608,900 25,581,570,000 Rls. 609,085 $
78 3 1397 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 611,693 24,473,776,830 Rls. 580,853 $
79 1 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 196,022 24,271,585,488 Rls. 588,066 $
80 3 1397 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 162,413 23,240,183,461 Rls. 552,143 $
81 1 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 3,694,470 22,458,488,980 Rls. 557,276 $
82 3 1397 كرمانشاه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 310,890 22,413,861,650 Rls. 531,928 $
83 1 1397 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 337,436 22,196,456,400 Rls. 573,641 $
84 3 1397 كرمانشاه عراق 25083000 خاک رس نسوز 850,000 21,523,635,000 Rls. 510,000 $
85 1 1397 كرمانشاه عراق 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 835,350 21,050,820,000 Rls. 501,210 $
86 3 1397 كرمانشاه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 217,522 20,121,577,555 Rls. 477,478 $
87 2 1397 كرمانشاه عراق 04015010 خامه شير 145,588 18,344,088,000 Rls. 436,764 $
88 2 1397 كرمانشاه عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 206,890 17,378,760,000 Rls. 413,780 $
89 3 1397 كرمانشاه عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 774,600 17,296,920,513 Rls. 409,870 $
90 1 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,741,000 17,280,491,250 Rls. 435,250 $
91 2 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 135,365 17,055,990,000 Rls. 406,095 $
92 2 1397 كرمانشاه عراق 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 193,100 17,031,420,000 Rls. 405,510 $
93 2 1397 كرمانشاه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 181,410 16,796,136,000 Rls. 399,908 $
94 2 1397 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 129,910 16,368,660,000 Rls. 389,730 $
95 2 1397 كرمانشاه عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 67,500 15,592,500,000 Rls. 371,250 $
96 3 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,436,000 15,130,610,000 Rls. 359,000 $
97 2 1397 كرمانشاه عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 5,400 14,784,000,000 Rls. 352,000 $
98 2 1397 كرمانشاه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 115,500 14,553,000,000 Rls. 346,500 $
99 1 1397 كرمانشاه عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 127,960 14,481,518,460 Rls. 383,880 $
100 1 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 54,870 13,827,240,000 Rls. 329,220 $
مجموع کل
7,240,425,349,975 ريال
مجموع کل
173,737,660 دلار