آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,034,440 520,224,936,000 Rls. 12,099,720 $
2 2 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 6,636,675 503,178,900,000 Rls. 11,980,450 $
3 4 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,909,190 501,457,706,100 Rls. 11,727,570 $
4 5 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,695,510 478,573,822,200 Rls. 11,086,530 $
5 7 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,605,820 453,064,920,000 Rls. 10,787,260 $
6 2 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,553,189 447,701,814,000 Rls. 10,659,567 $
7 2 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,201,255 402,898,158,000 Rls. 9,612,915 $
8 6 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,040,810 378,628,957,500 Rls. 9,014,975 $
9 6 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,935,802 368,819,052,000 Rls. 8,781,406 $
10 3 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,661,598 336,426,768,030 Rls. 7,984,794 $
11 3 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,302,364 291,233,773,580 Rls. 6,907,192 $
12 4 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,106,500 270,360,890,100 Rls. 6,319,500 $
13 3 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 4,818,550 269,552,889,800 Rls. 6,390,060 $
14 4 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 3,509,000 263,793,604,000 Rls. 6,206,200 $
15 4 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,787,220 251,613,160,140 Rls. 5,876,290 $
16 7 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 35,496,875 209,043,618,000 Rls. 4,977,229 $
17 1 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,718,900 207,398,895,500 Rls. 5,155,800 $
18 5 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,409,693 199,759,800,670 Rls. 4,637,256 $
19 3 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,184,650 164,075,590,356 Rls. 3,895,062 $
20 2 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,273,572 160,470,072,000 Rls. 3,820,716 $
21 3 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,258,115 159,442,279,050 Rls. 3,786,020 $
22 6 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,126,376 155,492,778,000 Rls. 3,702,209 $
23 2 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,199,124 151,051,824,000 Rls. 3,596,472 $
24 1 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,246,290 150,987,823,260 Rls. 3,765,870 $
25 2 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,855,590 149,960,202,000 Rls. 3,570,481 $
26 7 1397 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,324,601 147,463,428,000 Rls. 3,511,034 $
27 5 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,069,887 140,022,113,370 Rls. 3,209,664 $
28 4 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 612,825 139,659,568,660 Rls. 3,262,013 $
29 4 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 465,760 131,400,178,930 Rls. 3,073,051 $
30 2 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 934,335 129,498,810,000 Rls. 3,083,305 $
31 4 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 16,525,548 125,712,342,760 Rls. 2,938,389 $
32 6 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 445,018 124,627,062,000 Rls. 2,967,311 $
33 7 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,007,682 123,884,840,100 Rls. 2,949,639 $
34 7 1397 كرمانشاه عراق 17049090 0 1,033,758 119,952,126,000 Rls. 2,856,003 $
35 4 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 69,661,350 114,420,661,790 Rls. 2,675,080 $
36 5 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 66,500,090 113,354,124,670 Rls. 2,624,359 $
37 2 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,873,762 113,002,092,000 Rls. 2,690,526 $
38 5 1397 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 390,097 110,607,061,660 Rls. 2,574,633 $
39 7 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,153,045 110,605,992,000 Rls. 2,633,476 $
40 4 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,424,525 110,329,384,430 Rls. 2,576,733 $
41 4 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 857,346 109,910,235,390 Rls. 2,572,038 $
42 2 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 727,949 107,023,392,000 Rls. 2,548,176 $
43 2 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 839,537 105,781,662,000 Rls. 2,518,611 $
44 3 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 828,076 104,543,745,612 Rls. 2,484,192 $
45 5 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 413,342 103,568,259,160 Rls. 2,381,869 $
46 6 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,916,700 102,859,092,000 Rls. 2,449,026 $
47 7 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 807,550 101,203,893,000 Rls. 2,409,617 $
48 7 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,513,626 98,299,950,000 Rls. 2,340,475 $
49 5 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,650,499 97,065,787,470 Rls. 2,249,621 $
50 2 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,541,764 96,803,280,000 Rls. 2,304,840 $
51 6 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 58,098,850 95,948,958,000 Rls. 2,284,499 $
52 1 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 816,062 95,049,643,994 Rls. 2,448,187 $
53 6 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,427,595 94,043,250,000 Rls. 2,239,125 $
54 5 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,713,975 93,506,367,680 Rls. 2,170,025 $
55 7 1397 كرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 245,280 93,503,382,000 Rls. 2,226,271 $
56 2 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 740,296 92,499,792,000 Rls. 2,202,376 $
57 4 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,525,840 89,443,748,410 Rls. 2,089,495 $
58 7 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,731,580 88,036,116,000 Rls. 2,096,098 $
59 5 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 680,839 87,821,723,460 Rls. 2,042,507 $
60 7 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 706,890 85,345,680,000 Rls. 2,032,040 $
61 1 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 56,391,750 84,518,257,297 Rls. 2,140,694 $
62 2 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,383,735 83,887,104,000 Rls. 1,997,312 $
63 3 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,305,600 82,537,286,400 Rls. 1,958,400 $
64 6 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 644,733 80,439,198,000 Rls. 1,915,219 $
65 7 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,319,261 78,916,656,000 Rls. 1,878,968 $
66 5 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 11,793,619 78,774,147,600 Rls. 1,821,812 $
67 4 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 609,045 78,144,939,150 Rls. 1,827,144 $
68 7 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,214,213 77,914,326,000 Rls. 1,855,103 $
69 5 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 8,261,850 76,729,226,030 Rls. 1,765,214 $
70 1 1397 كرمانشاه عراق 39011090 ساير: 957,000 76,572,666,000 Rls. 1,840,086 $
71 2 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 10,521,058 75,875,016,000 Rls. 1,806,548 $
72 5 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 498,922 75,704,724,070 Rls. 1,750,660 $
73 4 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 632,756 75,514,606,210 Rls. 1,765,728 $
74 1 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 554,209 75,428,644,187 Rls. 1,882,643 $
75 3 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,124,805 74,309,326,678 Rls. 1,763,546 $
76 5 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,082,760 73,951,130,460 Rls. 1,707,247 $
77 7 1397 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,083,750 73,474,842,000 Rls. 1,749,401 $
78 6 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 568,470 71,627,220,000 Rls. 1,705,410 $
79 4 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,100,160 71,471,664,000 Rls. 1,670,880 $
80 6 1397 كرمانشاه عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 985,235 68,737,662,000 Rls. 1,636,611 $
81 3 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 541,052 68,369,710,458 Rls. 1,623,156 $
82 6 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,083,980 68,252,184,000 Rls. 1,625,052 $
83 7 1397 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 548,525 67,549,440,000 Rls. 1,608,320 $
84 3 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 546,064 66,931,657,048 Rls. 1,589,331 $
85 2 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 524,644 66,105,144,000 Rls. 1,573,932 $
86 3 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,875,520 65,855,550,499 Rls. 1,562,473 $
87 7 1397 كرمانشاه عراق 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 8,856,450 64,652,575,680 Rls. 1,539,347 $
88 5 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 515,068 64,471,201,460 Rls. 1,506,343 $
89 7 1397 كرمانشاه عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 951,120 64,372,392,000 Rls. 1,532,676 $
90 5 1397 كرمانشاه عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 562,797 63,884,420,160 Rls. 1,479,738 $
91 3 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 425,226 62,715,724,122 Rls. 1,488,292 $
92 4 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 450,760 61,209,987,200 Rls. 1,423,000 $
93 2 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 465,390 61,035,828,000 Rls. 1,453,234 $
94 3 1397 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,875,800 60,646,219,986 Rls. 1,438,958 $
95 4 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 473,571 60,641,719,900 Rls. 1,421,309 $
96 3 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 8,728,377 60,610,672,868 Rls. 1,437,350 $
97 1 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 988,800 59,634,040,320 Rls. 1,483,200 $
98 6 1397 كرمانشاه عراق 69072300 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 9,122,231 58,824,570,000 Rls. 1,400,585 $
99 6 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 464,980 58,587,480,000 Rls. 1,394,940 $
100 6 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,659,460 58,438,825,200 Rls. 1,391,401 $
مجموع کل
14,039,327,963,815 ريال
مجموع کل
332,467,111 دلار