آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,034,440 520,224,936,000 Rls. 12,099,720 $
2 2 1397 كرمانشاه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 6,636,675 503,178,900,000 Rls. 11,980,450 $
3 4 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,909,190 501,457,706,100 Rls. 11,727,570 $
4 5 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 3,695,510 478,573,822,200 Rls. 11,086,530 $
5 2 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 3,553,189 447,701,814,000 Rls. 10,659,567 $
6 2 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,201,255 402,898,158,000 Rls. 9,612,915 $
7 3 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,661,598 336,426,768,030 Rls. 7,984,794 $
8 3 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 2,302,364 291,233,773,580 Rls. 6,907,192 $
9 4 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 2,106,500 270,360,890,100 Rls. 6,319,500 $
10 3 1397 كرمانشاه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 4,818,550 269,552,889,800 Rls. 6,390,060 $
11 4 1397 كرمانشاه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 3,509,000 263,793,604,000 Rls. 6,206,200 $
12 4 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,787,220 251,613,160,140 Rls. 5,876,290 $
13 1 1397 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,718,900 207,398,895,500 Rls. 5,155,800 $
14 5 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,409,693 199,759,800,670 Rls. 4,637,256 $
15 3 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,184,650 164,075,590,356 Rls. 3,895,062 $
16 2 1397 كرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,273,572 160,470,072,000 Rls. 3,820,716 $
17 3 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,258,115 159,442,279,050 Rls. 3,786,020 $
18 2 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,199,124 151,051,824,000 Rls. 3,596,472 $
19 1 1397 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,246,290 150,987,823,260 Rls. 3,765,870 $
20 2 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 9,855,590 149,960,202,000 Rls. 3,570,481 $
21 5 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,069,887 140,022,113,370 Rls. 3,209,664 $
22 4 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 612,825 139,659,568,660 Rls. 3,262,013 $
23 4 1397 كرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 465,760 131,400,178,930 Rls. 3,073,051 $
24 2 1397 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 934,335 129,498,810,000 Rls. 3,083,305 $
25 4 1397 كرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 16,525,548 125,712,342,760 Rls. 2,938,389 $
26 4 1397 كرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 69,661,350 114,420,661,790 Rls. 2,675,080 $
27 5 1397 كرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 66,500,090 113,354,124,670 Rls. 2,624,359 $
28 2 1397 كرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,873,762 113,002,092,000 Rls. 2,690,526 $
29 5 1397 كرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 390,097 110,607,061,660 Rls. 2,574,633 $
30 4 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 7,424,525 110,329,384,430 Rls. 2,576,733 $
31 4 1397 كرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 857,346 109,910,235,390 Rls. 2,572,038 $
32 2 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 727,949 107,023,392,000 Rls. 2,548,176 $
33 2 1397 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 839,537 105,781,662,000 Rls. 2,518,611 $
34 3 1397 كرمانشاه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 828,076 104,543,745,612 Rls. 2,484,192 $
35 5 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 413,342 103,568,259,160 Rls. 2,381,869 $
36 5 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 6,650,499 97,065,787,470 Rls. 2,249,621 $
37 2 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,541,764 96,803,280,000 Rls. 2,304,840 $
38 1 1397 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 816,062 95,049,643,994 Rls. 2,448,187 $
39 5 1397 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 5,713,975 93,506,367,680 Rls. 2,170,025 $
40 2 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 740,296 92,499,792,000 Rls. 2,202,376 $
41 4 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,525,840 89,443,748,410 Rls. 2,089,495 $
42 5 1397 كرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 680,839 87,821,723,460 Rls. 2,042,507 $
43 1 1397 كرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 56,391,750 84,518,257,297 Rls. 2,140,694 $
44 2 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,383,735 83,887,104,000 Rls. 1,997,312 $
45 3 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,305,600 82,537,286,400 Rls. 1,958,400 $
46 4 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 609,045 78,144,939,150 Rls. 1,827,144 $
47 5 1397 كرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,261,850 76,729,226,030 Rls. 1,765,214 $
48 1 1397 كرمانشاه عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 957,000 76,572,666,000 Rls. 1,840,086 $
49 2 1397 كرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 10,521,058 75,875,016,000 Rls. 1,806,548 $
50 5 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 498,922 75,704,724,070 Rls. 1,750,660 $
51 4 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 632,756 75,514,606,210 Rls. 1,765,728 $
52 1 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 554,209 75,428,644,187 Rls. 1,882,643 $
53 3 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 5,124,805 74,309,326,678 Rls. 1,763,546 $
54 5 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,082,760 73,951,130,460 Rls. 1,707,247 $
55 5 1397 كرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 11,176,659 71,687,997,600 Rls. 1,658,912 $
56 4 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,100,160 71,471,664,000 Rls. 1,670,880 $
57 3 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 541,052 68,369,710,458 Rls. 1,623,156 $
58 3 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 546,064 66,931,657,048 Rls. 1,589,331 $
59 2 1397 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 524,644 66,105,144,000 Rls. 1,573,932 $
60 3 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,875,520 65,855,550,499 Rls. 1,562,473 $
61 5 1397 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 515,068 64,471,201,460 Rls. 1,506,343 $
62 5 1397 كرمانشاه عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 562,797 63,884,420,160 Rls. 1,479,738 $
63 3 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 425,226 62,715,724,122 Rls. 1,488,292 $
64 4 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 450,760 61,209,987,200 Rls. 1,423,000 $
65 2 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 465,390 61,035,828,000 Rls. 1,453,234 $
66 3 1397 كرمانشاه عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,875,800 60,646,219,986 Rls. 1,438,958 $
67 4 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 473,571 60,641,719,900 Rls. 1,421,309 $
68 3 1397 كرمانشاه عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 8,728,377 60,610,672,868 Rls. 1,437,350 $
69 1 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 988,800 59,634,040,320 Rls. 1,483,200 $
70 3 1397 كرمانشاه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 460,240 58,185,939,150 Rls. 1,380,680 $
71 5 1397 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 861,720 57,521,050,800 Rls. 1,329,975 $
72 5 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 179,683 57,401,356,720 Rls. 1,347,258 $
73 3 1397 كرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 212,362 57,065,959,462 Rls. 1,353,407 $
74 2 1397 كرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 686,940 56,940,660,000 Rls. 1,355,730 $
75 1 1397 كرمانشاه عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 205,551 56,501,999,520 Rls. 1,400,638 $
76 3 1397 كرمانشاه عراق 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 309,900 55,263,304,350 Rls. 1,309,950 $
77 1 1397 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 3,522,400 51,569,701,445 Rls. 1,284,560 $
78 4 1397 كرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 635,420 51,562,379,040 Rls. 1,205,739 $
79 5 1397 كرمانشاه عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 844,655 51,060,103,560 Rls. 1,187,906 $
80 5 1397 كرمانشاه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,272,940 50,439,781,370 Rls. 1,168,298 $
81 5 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 351,912 49,771,213,170 Rls. 1,155,644 $
82 5 1397 كرمانشاه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 383,298 48,941,448,000 Rls. 1,149,894 $
83 1 1397 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,449,230 47,695,288,011 Rls. 1,217,053 $
84 4 1397 كرمانشاه عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,564,450 47,641,283,300 Rls. 1,112,890 $
85 4 1397 كرمانشاه عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 311,886 46,741,525,830 Rls. 1,091,604 $
86 5 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 178,700 46,466,442,000 Rls. 1,072,200 $
87 2 1397 كرمانشاه عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 296,521 42,556,794,000 Rls. 1,013,257 $
88 4 1397 كرمانشاه عراق 84145100 بادزنهاي روميزي، زميني، ديوا ري، سقفي، هواكشهاي پنجره ياپشت بام، توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125 وا ت 163,500 41,925,438,000 Rls. 981,000 $
89 2 1397 كرمانشاه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 151,048 41,870,388,000 Rls. 996,914 $
90 2 1397 كرمانشاه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,929,600 41,523,300,000 Rls. 988,650 $
91 5 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,751,690 41,121,837,320 Rls. 963,428 $
92 1 1397 كرمانشاه عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 321,384 41,004,672,354 Rls. 1,006,270 $
93 3 1397 كرمانشاه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 313,878 39,690,310,230 Rls. 941,482 $
94 2 1397 كرمانشاه عراق 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 1,511,125 38,634,750,000 Rls. 919,875 $
95 5 1397 كرمانشاه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 766,835 38,254,394,000 Rls. 899,819 $
96 4 1397 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,617,190 38,127,508,870 Rls. 889,451 $
97 2 1397 كرمانشاه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 301,540 37,994,040,000 Rls. 904,620 $
98 5 1397 كرمانشاه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 31,775,350 36,928,678,470 Rls. 858,282 $
99 5 1397 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 494,700 36,743,919,000 Rls. 840,990 $
100 5 1397 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 278,250 36,587,608,500 Rls. 834,750 $
مجموع کل
11,633,364,422,807 ريال
مجموع کل
274,975,699 دلار