آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 988,000 49,541,073,600 Rls. 1,160,724 $
2 3 1397 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 795,940 38,469,208,229 Rls. 912,910 $
3 2 1397 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 668,960 31,748,808,000 Rls. 755,924 $
4 5 1397 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 475,900 23,618,390,880 Rls. 559,658 $
5 2 1397 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 300,000 10,080,000,000 Rls. 240,000 $
6 5 1397 كرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 362,440 5,927,595,000 Rls. 134,962 $
7 3 1397 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 126,960 4,285,594,336 Rls. 101,568 $
8 3 1397 كرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 255,880 3,131,117,345 Rls. 74,299 $
9 4 1397 كرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 227,170 2,956,305,150 Rls. 69,249 $
10 4 1397 كرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 257,620 2,753,371,525 Rls. 64,457 $
11 2 1397 كرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 221,620 2,327,094,000 Rls. 55,407 $
12 2 1397 كرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 164,930 1,990,170,000 Rls. 47,385 $
13 3 1397 كرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 185,610 1,954,848,895 Rls. 46,403 $
14 5 1397 كرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 138,740 1,513,570,570 Rls. 34,686 $
15 1 1397 كرمانشاه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 71,030 1,447,656,160 Rls. 36,935 $
16 1 1397 كرمانشاه ترکيه 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 34,240 359,520,000 Rls. 8,560 $
مجموع کل
182,104,323,690 ريال
مجموع کل
4,303,127 دلار
[1]