آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 129,000 23,247,000,000 Rls. 553,500 $
2 4 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 485,940 21,900,988,960 Rls. 515,096 $
3 4 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 125,000 21,467,000,000 Rls. 500,000 $
4 2 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 286,800 12,768,336,000 Rls. 304,008 $
5 1 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 244,420 10,881,570,000 Rls. 259,085 $
6 5 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 8,588,000,000 Rls. 200,000 $
7 1 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 25,125 5,208,820,778 Rls. 138,187 $
8 2 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 23,380 2,630,880,000 Rls. 62,640 $
9 2 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 4,250 357,000,000 Rls. 8,500 $
10 2 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 500 10,500,000 Rls. 250 $
مجموع کل
107,060,095,738 ريال
مجموع کل
2,541,266 دلار
[1]