آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,945,000 137,328,744,000 Rls. 3,269,732 $
2 5 1397 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,746,750 87,935,398,220 Rls. 2,060,711 $
3 4 1397 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,146,110 73,889,550,930 Rls. 1,730,351 $
4 3 1397 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,624,040 62,337,003,226 Rls. 1,479,219 $
5 1 1397 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,374,180 53,926,353,136 Rls. 1,305,793 $
6 2 1397 كرمانشاه افغانستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 268,000 25,284,000,000 Rls. 602,000 $
7 5 1397 كرمانشاه افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,210,000 20,538,799,010 Rls. 474,354 $
8 5 1397 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 152,140 19,659,954,000 Rls. 456,420 $
9 2 1397 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 97,060 12,229,560,000 Rls. 291,180 $
10 4 1397 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 87,890 11,285,832,900 Rls. 263,670 $
11 1 1397 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 66,065 7,745,346,900 Rls. 204,795 $
12 5 1397 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 49,515 6,549,349,050 Rls. 148,545 $
13 4 1397 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 50,385 6,441,719,100 Rls. 151,155 $
14 4 1397 كرمانشاه افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 723,000 6,203,694,000 Rls. 144,600 $
15 1 1397 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 51,520 6,174,634,200 Rls. 154,560 $
16 5 1397 كرمانشاه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 94,200 3,342,129,600 Rls. 78,180 $
17 3 1397 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 25,450 3,217,618,050 Rls. 76,350 $
18 3 1397 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 25,120 3,185,467,200 Rls. 75,360 $
19 3 1397 كرمانشاه افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 24,740 3,117,240,000 Rls. 74,220 $
20 3 1397 كرمانشاه افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 132,110 2,955,924,585 Rls. 70,017 $
21 2 1397 كرمانشاه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 23,300 2,935,800,000 Rls. 69,900 $
22 4 1397 كرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 38,910 2,779,584,640 Rls. 65,369 $
23 2 1397 كرمانشاه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 21,480 2,706,480,000 Rls. 64,440 $
24 2 1397 كرمانشاه افغانستان 15079000 روغن سويا (به استثناء خام) و اجزاء آن 44,100 2,018,772,000 Rls. 48,066 $
25 5 1397 كرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 25,050 1,846,645,920 Rls. 42,084 $
26 2 1397 كرمانشاه افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,130 1,705,914,000 Rls. 40,617 $
27 5 1397 كرمانشاه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 12,050 1,586,262,000 Rls. 36,150 $
28 4 1397 كرمانشاه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,800 1,257,438,000 Rls. 29,400 $
29 1 1397 كرمانشاه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,500 1,077,870,000 Rls. 28,500 $
30 3 1397 كرمانشاه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8,400 1,065,204,000 Rls. 25,200 $
31 2 1397 كرمانشاه افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 15,000 1,058,400,000 Rls. 25,200 $
32 4 1397 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 8,200 1,052,142,000 Rls. 24,600 $
33 2 1397 كرمانشاه افغانستان 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 41,250 1,039,500,000 Rls. 24,750 $
34 1 1397 كرمانشاه افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 8,600 975,756,000 Rls. 25,800 $
35 2 1397 كرمانشاه افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 25,800 910,224,000 Rls. 21,672 $
36 2 1397 كرمانشاه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 24,000 907,200,000 Rls. 21,600 $
37 4 1397 كرمانشاه افغانستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 25,000 893,760,000 Rls. 21,000 $
38 3 1397 كرمانشاه افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 22,200 840,758,400 Rls. 19,980 $
39 4 1397 كرمانشاه افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,800 744,198,000 Rls. 17,400 $
40 4 1397 كرمانشاه افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 11,750 266,328,790 Rls. 6,227 $
41 5 1397 كرمانشاه افغانستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غير ازنخ دوخت ودوز)،عرضه شده براي خرده فروشي 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
581,079,555,857 ريال
مجموع کل
13,770,667 دلار
[1]