آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,085,122 92,791,433,116 Rls. 1,042,551 $
2 4 1397 قم پاکستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 948,500 33,563,862,000 Rls. 784,500 $
3 10 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 643,400 29,285,523,105 Rls. 304,109 $
4 2 1397 قم پاکستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 592,000 27,350,400,000 Rls. 651,200 $
5 9 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 573,220 24,295,535,493 Rls. 276,880 $
6 2 1397 قم پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 142,000 23,856,000,000 Rls. 568,000 $
7 3 1397 قم پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 220,500 17,165,484,000 Rls. 407,925 $
8 12 1397 قم پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,300 16,446,317,439 Rls. 190,221 $
9 5 1397 قم پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 168,000 14,112,000,000 Rls. 336,000 $
10 3 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 573,930 12,110,822,475 Rls. 286,965 $
11 11 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 302,785 12,088,197,024 Rls. 151,392 $
12 12 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 24,538 11,983,180,287 Rls. 135,867 $
13 3 1397 قم پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 70,000 11,787,456,000 Rls. 280,000 $
14 10 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 298,030 10,967,290,391 Rls. 116,233 $
15 8 1397 قم پاکستان 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 244,236 9,431,799,882 Rls. 109,412 $
16 2 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 19,093 9,282,084,000 Rls. 221,002 $
17 4 1397 قم پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 8,152,320,000 Rls. 192,000 $
18 11 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 16,387 7,635,255,190 Rls. 91,222 $
19 1 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 92,810 7,430,934,260 Rls. 185,620 $
20 3 1397 قم پاکستان 39269060 پريفرم (PET) 97,500 6,974,760,000 Rls. 165,750 $
21 12 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 204,220 6,970,389,070 Rls. 79,645 $
22 11 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 204,830 6,549,520,205 Rls. 81,553 $
23 3 1397 قم پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 190,000 6,400,696,000 Rls. 152,000 $
24 6 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 280,228 5,884,788,000 Rls. 140,114 $
25 5 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 295,220 5,280,554,030 Rls. 120,154 $
26 3 1397 قم پاکستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 5,224,430,036 Rls. 124,152 $
27 1 1397 قم پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 11,592 4,318,505,254 Rls. 108,289 $
28 3 1397 قم پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 199,330 4,193,164,725 Rls. 99,665 $
29 1 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 8,795 4,153,083,108 Rls. 104,252 $
30 11 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 48,320 4,143,132,380 Rls. 48,320 $
31 11 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 22,153 4,024,491,204 Rls. 44,306 $
32 3 1397 قم پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 10,635 3,970,507,200 Rls. 94,488 $
33 1 1397 قم پاکستان 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 247,770 3,862,486,060 Rls. 97,869 $
34 2 1397 قم پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 182,328 3,828,888,000 Rls. 91,164 $
35 12 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 21,942 3,806,629,812 Rls. 43,884 $
36 2 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 42,517 3,571,428,000 Rls. 85,034 $
37 12 1397 قم پاکستان 33051000 شامپوها 45,282 3,529,240,187 Rls. 40,753 $
38 7 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 234,699 3,519,054,000 Rls. 83,787 $
39 2 1397 قم پاکستان 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 49,000 3,498,600,000 Rls. 83,300 $
40 1 1397 قم پاکستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 74,800 3,455,760,000 Rls. 82,280 $
41 8 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 149,790 2,734,830,000 Rls. 65,115 $
42 2 1397 قم پاکستان 64039900 کفش با تخت كائوچو يا پلاستيك ورويه ا ز چرم طبيعي، که قوزک پا را نميپوشاند. 6,991 2,640,582,000 Rls. 62,871 $
43 7 1397 قم پاکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 8,410 2,613,072,000 Rls. 62,216 $
44 7 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 202,420 2,558,640,000 Rls. 60,920 $
45 3 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 153,210 2,495,007,360 Rls. 59,292 $
46 2 1397 قم پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 18,183 2,346,876,000 Rls. 55,878 $
47 5 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 5,011 2,251,956,000 Rls. 53,618 $
48 8 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 148,290 2,248,008,000 Rls. 38,911 $
49 5 1397 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 105,720 2,220,120,000 Rls. 52,860 $
50 7 1397 قم پاکستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 45,522 2,103,150,000 Rls. 50,075 $
51 12 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 24,200 2,099,180,600 Rls. 24,200 $
52 10 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 24,150 2,013,240,600 Rls. 24,150 $
53 2 1397 قم پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 22,168 2,011,002,000 Rls. 47,881 $
54 4 1397 قم پاکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 46,000 1,784,340,000 Rls. 41,400 $
55 2 1397 قم پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,000 1,713,600,000 Rls. 40,800 $
56 4 1397 قم پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 98,360 1,699,758,720 Rls. 40,032 $
57 2 1397 قم پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 50,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
58 6 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 97,210 1,661,688,000 Rls. 39,564 $
59 6 1397 قم پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 4,042 1,620,234,000 Rls. 38,577 $
60 2 1397 قم پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 98,520 1,601,334,000 Rls. 38,127 $
61 2 1397 قم پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,000 1,570,800,000 Rls. 37,400 $
62 6 1397 قم پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 7,779 1,372,014,000 Rls. 32,667 $
63 5 1397 قم پاکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 24,500 1,234,800,000 Rls. 29,400 $
64 4 1397 قم پاکستان 33051000 شامپوها 24,000 1,222,848,000 Rls. 28,800 $
65 4 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 25,420 1,105,770,000 Rls. 25,420 $
66 6 1397 قم پاکستان 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 50,250 1,055,250,000 Rls. 25,125 $
67 6 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 24,900 1,045,800,000 Rls. 24,900 $
68 3 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 23,640 996,780,600 Rls. 23,640 $
69 4 1397 قم پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,598 974,326,080 Rls. 22,893 $
70 12 1397 قم پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,206 927,186,316 Rls. 10,724 $
71 5 1397 قم پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,019 908,922,000 Rls. 21,641 $
72 6 1397 قم پاکستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 2,616 875,952,000 Rls. 20,856 $
73 5 1397 قم پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,537 850,526,040 Rls. 19,383 $
74 2 1397 قم پاکستان 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 51,090 847,560,000 Rls. 20,180 $
75 2 1397 قم پاکستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 51,100 830,592,000 Rls. 19,776 $
76 11 1397 قم پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,210 747,795,048 Rls. 9,282 $
77 11 1397 قم پاکستان 27101920 گريس 22,100 670,555,106 Rls. 8,398 $
78 1 1397 قم پاکستان 27101920 گريس 44,000 666,241,840 Rls. 16,720 $
79 4 1397 قم پاکستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 22,000 655,424,000 Rls. 15,400 $
80 4 1397 قم پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 15,695 604,126,250 Rls. 14,125 $
81 6 1397 قم پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 15,263 576,912,000 Rls. 13,736 $
82 6 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 6,256 525,504,000 Rls. 12,512 $
83 2 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 10,060 422,520,000 Rls. 10,060 $
84 4 1397 قم پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 4,692 401,353,680 Rls. 9,384 $
85 1 1397 قم پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 9,603 363,185,460 Rls. 9,603 $
86 2 1397 قم پاکستان 27101920 گريس 22,000 351,120,000 Rls. 8,360 $
87 7 1397 قم پاکستان 27101920 گريس 22,000 351,120,000 Rls. 8,360 $
88 5 1397 قم پاکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را ميپوشاند ولي زا نو را فرا نمي گيرد با رويه كائوچو يا پلاستيك 6,000 263,280,000 Rls. 6,000 $
89 1 1397 قم پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 8,708 209,454,000 Rls. 4,987 $
90 6 1397 قم پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,542 129,528,000 Rls. 3,084 $
91 6 1397 قم پاکستان 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست، تازه يا خشك کرده، حتي پوست كنده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,840 123,648,000 Rls. 2,944 $
92 6 1397 قم پاکستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,376 115,584,000 Rls. 2,752 $
93 6 1397 قم پاکستان 12060090 ک ک ک ساير 464 87,696,000 Rls. 2,088 $
94 6 1397 قم پاکستان 04090000 عسل طبيعي 262 83,748,000 Rls. 1,994 $
95 6 1397 قم پاکستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 242 28,770,000 Rls. 685 $
96 6 1397 قم پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 101 15,246,000 Rls. 363 $
97 6 1397 قم پاکستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 50 8,400,000 Rls. 200 $
مجموع کل
542,212,959,633 ريال
مجموع کل
9,762,187 دلار
[1]