آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 373,025 61,668,584,699 Rls. 724,269 $
2 11 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 293,030 50,936,193,084 Rls. 572,873 $
3 8 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 475,500 49,867,132,260 Rls. 923,702 $
4 10 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 288,200 48,257,269,100 Rls. 563,430 $
5 12 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,625 15,994,136,869 Rls. 184,991 $
6 6 1397 قم ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 120,200 9,339,540,000 Rls. 222,370 $
مجموع کل
236,062,856,012 ريال
مجموع کل
3,191,635 دلار
[1]