آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قم هند 78019100 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 853,170 144,547,991,411 Rls. 1,644,277 $
2 9 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 833,725 140,729,138,971 Rls. 1,628,214 $
3 8 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 690,935 93,285,760,852 Rls. 1,223,428 $
4 10 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 463,810 82,832,048,290 Rls. 906,747 $
5 6 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 871,310 67,700,766,000 Rls. 1,611,923 $
6 7 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 674,930 52,441,998,000 Rls. 1,248,619 $
7 3 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 511,874 39,899,919,590 Rls. 946,936 $
8 3 1397 قم هند 29173500 انيدريد فتاليك 585,000 19,728,342,000 Rls. 468,000 $
9 4 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 248,054 19,551,412,280 Rls. 458,899 $
10 2 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 243,450 18,916,044,000 Rls. 450,382 $
11 1 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 243,006 18,881,520,000 Rls. 449,560 $
12 5 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 238,864 18,559,716,000 Rls. 441,898 $
13 11 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,960 16,938,141,766 Rls. 193,466 $
14 4 1397 قم هند 29173500 انيدريد فتاليك 495,000 16,096,338,000 Rls. 377,550 $
15 12 1397 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,923 8,438,311,941 Rls. 97,599 $
16 7 1397 قم هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 283,980 5,963,580,000 Rls. 141,990 $
17 3 1397 قم هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 135,000 5,863,043,250 Rls. 139,050 $
18 5 1397 قم هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 253,260 5,450,130,000 Rls. 126,630 $
19 6 1397 قم هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 128,120 2,690,520,000 Rls. 64,060 $
20 5 1397 قم هند 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 64,000 2,539,584,000 Rls. 57,600 $
مجموع کل
781,054,306,351 ريال
مجموع کل
12,676,828 دلار
[1]