آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 419,664 148,882,215,877 Rls. 1,730,986 $
2 10 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 325,801 121,751,968,421 Rls. 1,352,877 $
3 12 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 327,861 119,959,008,047 Rls. 1,366,532 $
4 11 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 251,146 88,713,482,808 Rls. 1,043,711 $
5 9 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 193,861 81,821,644,584 Rls. 943,277 $
6 4 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 440,469 78,988,610,210 Rls. 1,849,954 $
7 12 1397 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 508,255 72,922,782,637 Rls. 825,782 $
8 12 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 721,393 70,527,506,299 Rls. 793,533 $
9 8 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 212,954 67,099,566,361 Rls. 847,069 $
10 2 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 420,125 60,853,506,000 Rls. 1,448,893 $
11 7 1397 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 334,689 58,536,366,000 Rls. 1,393,723 $
12 10 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 145,577 53,625,435,925 Rls. 566,451 $
13 4 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 91,931 51,125,890,300 Rls. 1,192,487 $
14 5 1397 قم عراق 04021030 شير خشك صنعتي 295,275 47,819,100,000 Rls. 1,138,550 $
15 5 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 250,792 44,557,946,402 Rls. 1,042,162 $
16 12 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 1,175,570 43,214,117,619 Rls. 493,732 $
17 3 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 572,717 43,024,929,132 Rls. 1,020,997 $
18 6 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 239,169 42,188,664,000 Rls. 1,004,492 $
19 10 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 206,324 41,469,654,548 Rls. 465,027 $
20 1 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 471,575 40,796,311,670 Rls. 1,031,801 $
21 2 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 75,580 40,480,860,000 Rls. 963,830 $
22 3 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 225,316 39,867,943,913 Rls. 946,200 $
23 4 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 528,734 39,624,436,330 Rls. 927,193 $
24 9 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,698,000 37,341,744,000 Rls. 424,500 $
25 10 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,596,500 35,884,984,125 Rls. 399,125 $
26 12 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 369,815 34,860,003,831 Rls. 399,367 $
27 9 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 389,760 34,778,943,837 Rls. 407,477 $
28 11 1397 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 244,895 34,134,298,635 Rls. 417,550 $
29 3 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 57,804 31,363,217,040 Rls. 744,486 $
30 6 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 238,857 29,727,600,000 Rls. 707,800 $
31 9 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 339,733 28,936,537,049 Rls. 342,646 $
32 12 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 322,784 28,647,064,199 Rls. 321,416 $
33 4 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 664,075 27,795,991,740 Rls. 650,540 $
34 9 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 157,017 27,775,883,351 Rls. 317,934 $
35 2 1397 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 384,288 27,438,054,000 Rls. 653,287 $
36 5 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 206,551 27,186,580,730 Rls. 626,271 $
37 7 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 636,413 26,897,346,000 Rls. 640,413 $
38 4 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 137,123 26,559,978,310 Rls. 619,850 $
39 6 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 45,278 26,400,150,000 Rls. 628,575 $
40 8 1397 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 821,480 25,540,297,320 Rls. 351,499 $
41 12 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 97,781 25,386,401,438 Rls. 291,099 $
42 7 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 263,503 25,284,882,000 Rls. 602,021 $
43 11 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,195,000 25,032,768,750 Rls. 298,750 $
44 9 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 787,740 24,924,818,564 Rls. 288,991 $
45 11 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 274,000 23,928,635,210 Rls. 279,665 $
46 1 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 46,487 23,927,636,040 Rls. 603,804 $
47 8 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 99,038 23,847,003,875 Rls. 302,976 $
48 11 1397 قم عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 165,491 23,821,451,456 Rls. 287,523 $
49 10 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 125,788 23,323,688,196 Rls. 253,178 $
50 4 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,162,053 23,134,885,277 Rls. 540,512 $
51 5 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 300,151 23,063,289,890 Rls. 531,775 $
52 8 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 328,474 22,915,010,615 Rls. 323,852 $
53 10 1397 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 153,414 22,778,094,256 Rls. 260,801 $
54 10 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 237,585 21,833,866,830 Rls. 237,585 $
55 4 1397 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 238,366 21,756,843,270 Rls. 507,067 $
56 11 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 132,903 21,661,924,185 Rls. 254,923 $
57 9 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 134,286 21,178,430,067 Rls. 238,546 $
58 4 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 284,745 20,919,539,120 Rls. 489,388 $
59 11 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 103,234 20,675,201,514 Rls. 250,597 $
60 11 1397 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 493,730 20,399,158,960 Rls. 246,865 $
61 2 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 158,771 19,912,998,000 Rls. 474,119 $
62 9 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 565,050 19,852,482,804 Rls. 228,707 $
63 6 1397 قم عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 324,750 19,587,288,000 Rls. 466,364 $
64 12 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 94,985 19,408,526,696 Rls. 222,025 $
65 5 1397 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 35,916 18,996,222,240 Rls. 441,548 $
66 11 1397 قم عراق 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 19,572 18,829,219,344 Rls. 227,935 $
67 1 1397 قم عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 158,627 18,725,169,600 Rls. 454,902 $
68 8 1397 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 243,630 18,715,064,611 Rls. 216,236 $
69 11 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 201,000 18,451,699,590 Rls. 221,865 $
70 12 1397 قم عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 419,080 18,130,628,580 Rls. 209,540 $
71 3 1397 قم عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,713,277 18,046,359,887 Rls. 428,076 $
72 4 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 168,871 17,998,872,320 Rls. 422,177 $
73 12 1397 قم عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 68,360 17,882,997,450 Rls. 205,080 $
74 5 1397 قم عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 227,378 17,882,980,560 Rls. 415,840 $
75 2 1397 قم عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 250,014 17,850,882,000 Rls. 425,021 $
76 11 1397 قم عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 128,308 17,825,683,700 Rls. 218,124 $
77 11 1397 قم عراق 38111900 فرآورده هاي ضدانفجار بر اساس ساير مواد- غير ازتركيبات سرب 511,700 17,739,631,792 Rls. 214,912 $
78 5 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 58,582 17,719,833,260 Rls. 405,211 $
79 10 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 89,251 17,480,422,988 Rls. 193,558 $
80 5 1397 قم عراق 29173500 انيدريد فتاليك 370,000 17,451,161,000 Rls. 406,900 $
81 10 1397 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 22,325 17,078,724,650 Rls. 199,888 $
82 1 1397 قم عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 120,095 16,667,079,924 Rls. 417,193 $
83 8 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 194,750 16,466,504,975 Rls. 191,733 $
84 2 1397 قم عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 228,172 16,291,464,000 Rls. 387,892 $
85 5 1397 قم عراق 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 48,992 16,273,656,270 Rls. 370,827 $
86 10 1397 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50,027 16,166,074,724 Rls. 178,673 $
87 10 1397 قم عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 105,323 15,803,213,179 Rls. 172,767 $
88 2 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 133,194 15,493,002,000 Rls. 368,881 $
89 12 1397 قم عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 102,208 15,276,858,534 Rls. 173,751 $
90 10 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 428,040 15,251,384,247 Rls. 165,643 $
91 9 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 67,850 14,937,683,625 Rls. 169,625 $
92 2 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 101,989 14,241,696,000 Rls. 339,088 $
93 2 1397 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 283,150 13,691,350,000 Rls. 325,985 $
94 11 1397 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 157,502 13,430,409,204 Rls. 157,502 $
95 12 1397 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 30,398 13,390,925,845 Rls. 153,885 $
96 4 1397 قم عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 78,233 13,233,565,220 Rls. 309,150 $
97 7 1397 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 125,263 13,152,678,000 Rls. 313,159 $
98 9 1397 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 31,627 12,898,816,633 Rls. 146,343 $
99 4 1397 قم عراق 04021030 شير خشك صنعتي 75,200 12,864,968,000 Rls. 300,800 $
100 6 1397 قم عراق 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 739,460 12,704,958,000 Rls. 302,499 $
مجموع کل
3,132,717,288,215 ريال
مجموع کل
51,775,336 دلار