آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 قم ترکيه 74082100 مفتول از آلياژ مس بر اساس مس وروي (برنج brass) 80,190 21,640,233,780 Rls. 493,168 $
2 2 1397 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 270,695 21,032,928,000 Rls. 500,784 $
3 5 1397 قم ترکيه 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 186,580 19,649,112,960 Rls. 447,792 $
4 6 1397 قم ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 144,493 15,171,744,000 Rls. 361,232 $
5 4 1397 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 124,340 9,790,034,240 Rls. 230,029 $
6 10 1397 قم ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 272,100 9,191,973,040 Rls. 104,008 $
7 9 1397 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,250 7,976,040,828 Rls. 90,419 $
8 6 1397 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 72,000 6,955,200,000 Rls. 165,600 $
9 1 1397 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,290 6,947,042,340 Rls. 183,687 $
10 11 1397 قم ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 95,835 6,550,118,744 Rls. 76,668 $
11 5 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 144,594 6,248,668,630 Rls. 144,594 $
12 12 1397 قم ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 189,450 6,222,298,604 Rls. 71,968 $
13 12 1397 قم ترکيه 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 19,338 5,032,308,402 Rls. 58,014 $
14 5 1397 قم ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 43,796 4,762,815,000 Rls. 109,490 $
15 3 1397 قم ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 43,532 4,600,244,100 Rls. 108,830 $
16 7 1397 قم ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 36,032 3,783,360,000 Rls. 90,080 $
17 9 1397 قم ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 22,766 3,771,118,400 Rls. 45,766 $
18 7 1397 قم ترکيه 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 42,390 3,649,779,000 Rls. 86,900 $
19 9 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 41,004 3,378,729,600 Rls. 41,004 $
20 5 1397 قم ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 30,295 3,237,970,500 Rls. 75,738 $
21 4 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 71,608 3,055,644,320 Rls. 71,608 $
22 8 1397 قم ترکيه 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 48,370 3,026,031,690 Rls. 35,310 $
23 1 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,505 2,900,994,987 Rls. 72,758 $
24 5 1397 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 23,551 2,376,847,960 Rls. 54,167 $
25 3 1397 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 23,551 2,184,695,145 Rls. 51,813 $
26 10 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,829 2,074,768,007 Rls. 22,829 $
27 3 1397 قم ترکيه 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 22,837 1,938,998,322 Rls. 46,167 $
28 8 1397 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 22,885 1,778,154,000 Rls. 42,337 $
29 10 1397 قم ترکيه 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 23,840 1,631,015,860 Rls. 17,404 $
30 12 1397 قم ترکيه 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 23,940 1,615,586,296 Rls. 17,476 $
31 4 1397 قم ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,782 1,485,010,500 Rls. 34,455 $
32 6 1397 قم ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 54,400 1,092,000,000 Rls. 26,000 $
33 11 1397 قم ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,081,639,000 Rls. 13,000 $
34 3 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,936 1,008,734,848 Rls. 23,936 $
35 6 1397 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,004 1,008,168,000 Rls. 24,004 $
36 8 1397 قم ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 23,500 1,006,963,250 Rls. 11,750 $
37 7 1397 قم ترکيه 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 945,000,000 Rls. 22,500 $
38 5 1397 قم ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 617,260,000 Rls. 14,000 $
39 3 1397 قم ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 566,401,920 Rls. 13,440 $
40 6 1397 قم ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 68,230 515,760,000 Rls. 12,280 $
41 7 1397 قم ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 113,554 238,392,000 Rls. 5,676 $
مجموع کل
201,739,786,273 ريال
مجموع کل
4,118,681 دلار
[1]