آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,196,150 153,003,066,450 Rls. 3,575,883 $
2 5 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,032,100 151,895,248,050 Rls. 3,516,050 $
3 2 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,613,900 117,313,518,000 Rls. 2,793,179 $
4 7 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,209,746 86,696,400,000 Rls. 2,064,200 $
5 3 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,381,410 71,103,230,645 Rls. 1,687,354 $
6 6 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,070,425 42,978,264,000 Rls. 1,023,292 $
7 12 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 368,570 37,291,516,781 Rls. 426,555 $
8 10 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 250,270 23,950,631,164 Rls. 263,248 $
9 6 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 297,400 23,732,520,000 Rls. 565,060 $
10 10 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 134,000 23,375,567,000 Rls. 254,600 $
11 9 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 191,878 22,638,459,600 Rls. 262,417 $
12 12 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 537,425 20,920,097,555 Rls. 239,926 $
13 1 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 989,900 20,787,900,000 Rls. 494,950 $
14 8 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 629,450 19,431,863,256 Rls. 262,049 $
15 2 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 406,025 16,342,484,000 Rls. 389,107 $
16 10 1397 قم افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 114,873 16,102,836,975 Rls. 188,479 $
17 9 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 90,000 15,332,711,200 Rls. 171,000 $
18 8 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 165,518 15,206,118,434 Rls. 177,250 $
19 2 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 260,000 15,037,680,000 Rls. 358,040 $
20 9 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 421,310 14,999,043,828 Rls. 169,697 $
21 4 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 296,000 14,178,246,000 Rls. 332,400 $
22 5 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 336,458 13,831,453,700 Rls. 316,228 $
23 4 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 351,281 13,659,368,760 Rls. 319,179 $
24 4 1397 قم افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 45,241 13,165,487,280 Rls. 310,068 $
25 7 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 159,400 12,720,120,000 Rls. 302,860 $
26 10 1397 قم افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 296,620 11,862,503,575 Rls. 130,525 $
27 11 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 124,000 11,228,443,800 Rls. 140,400 $
28 11 1397 قم افغانستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 301,810 10,472,290,782 Rls. 115,290 $
29 12 1397 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 97,875 9,526,822,656 Rls. 107,662 $
30 5 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 113,000 9,291,399,000 Rls. 214,700 $
31 8 1397 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,696 9,162,296,935 Rls. 106,321 $
32 2 1397 قم افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 195,000 9,009,000,000 Rls. 214,500 $
33 6 1397 قم افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 214,150 8,994,300,000 Rls. 214,150 $
34 1 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 135,000 8,833,361,500 Rls. 229,830 $
35 7 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 135,580 8,814,120,000 Rls. 209,860 $
36 3 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 230,000 8,725,257,000 Rls. 207,000 $
37 4 1397 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 115,883 8,665,775,150 Rls. 204,022 $
38 2 1397 قم افغانستان 04021030 شير خشك صنعتي 50,500 8,484,000,000 Rls. 202,000 $
39 2 1397 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 144,277 7,807,632,000 Rls. 185,896 $
40 12 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 44,058 7,643,446,188 Rls. 88,116 $
41 9 1397 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 16,930 7,292,420,300 Rls. 83,750 $
42 4 1397 قم افغانستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 39,100 7,069,678,260 Rls. 164,219 $
43 1 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 84,415 6,741,169,560 Rls. 168,830 $
44 9 1397 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 75,500 6,660,991,200 Rls. 73,050 $
45 6 1397 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 104,410 6,494,544,000 Rls. 154,632 $
46 6 1397 قم افغانستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 367,020 6,434,022,000 Rls. 153,191 $
47 11 1397 قم افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 43,515 6,383,731,374 Rls. 77,922 $
48 8 1397 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 171,770 6,087,097,375 Rls. 82,292 $
49 2 1397 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 151,150 6,058,374,000 Rls. 144,247 $
50 10 1397 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 68,430 5,919,390,648 Rls. 64,368 $
51 1 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 124,000 5,766,250,000 Rls. 140,029 $
52 9 1397 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 143,815 5,628,976,568 Rls. 62,102 $
53 3 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 164,500 5,542,762,800 Rls. 131,600 $
54 3 1397 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 64,735 5,310,134,340 Rls. 126,193 $
55 12 1397 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 12,003 5,246,358,935 Rls. 60,015 $
56 3 1397 قم افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,000 5,207,664,000 Rls. 123,200 $
57 5 1397 قم افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 119,274 5,205,792,380 Rls. 119,274 $
58 10 1397 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,344 5,160,029,626 Rls. 60,243 $
59 1 1397 قم افغانستان 04021030 شير خشك صنعتي 30,500 5,124,000,000 Rls. 122,000 $
60 11 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 46,000 4,817,727,200 Rls. 59,800 $
61 11 1397 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 49,000 4,645,165,940 Rls. 57,020 $
62 3 1397 قم افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 7,900 4,637,535,000 Rls. 110,418 $
63 2 1397 قم افغانستان 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 48,000 4,636,800,000 Rls. 110,400 $
64 5 1397 قم افغانستان 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 46,000 4,636,800,000 Rls. 110,400 $
65 11 1397 قم افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 44,703 4,613,996,300 Rls. 57,529 $
66 2 1397 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 62,680 4,477,200,000 Rls. 106,600 $
67 10 1397 قم افغانستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 7,149 4,468,310,400 Rls. 53,600 $
68 4 1397 قم افغانستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 76,825 4,173,606,500 Rls. 97,707 $
69 12 1397 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 46,000 4,109,883,340 Rls. 47,380 $
70 8 1397 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 14,670 4,105,577,250 Rls. 71,865 $
71 10 1397 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 89,400 4,090,610,085 Rls. 44,700 $
72 2 1397 قم افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 55,631 3,972,066,000 Rls. 94,573 $
73 7 1397 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 227,720 3,825,696,000 Rls. 91,088 $
74 4 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 44,817 3,824,376,780 Rls. 89,634 $
75 7 1397 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 100,000 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
76 12 1397 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 98,130 3,778,674,288 Rls. 43,176 $
77 3 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 44,417 3,750,335,850 Rls. 88,834 $
78 7 1397 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 88,604 3,632,370,000 Rls. 86,485 $
79 2 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 42,821 3,596,964,000 Rls. 85,642 $
80 5 1397 قم افغانستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 47,700 3,467,490,000 Rls. 81,090 $
81 6 1397 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 89,690 3,390,282,000 Rls. 80,721 $
82 2 1397 قم افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 47,000 3,355,800,000 Rls. 79,900 $
83 2 1397 قم افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 7,429 3,332,952,000 Rls. 79,356 $
84 5 1397 قم افغانستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 194,110 3,318,126,000 Rls. 79,003 $
85 1 1397 قم افغانستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 76,000 3,281,300,000 Rls. 83,600 $
86 5 1397 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 37,268 3,276,891,380 Rls. 74,536 $
87 3 1397 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 97,000 3,272,004,000 Rls. 77,600 $
88 2 1397 قم افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 25,310 3,213,504,000 Rls. 76,512 $
89 9 1397 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,608 3,130,124,168 Rls. 36,153 $
90 1 1397 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 75,000 3,122,785,000 Rls. 80,000 $
91 3 1397 قم افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 71,883 3,032,422,540 Rls. 71,883 $
92 4 1397 قم افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 71,151 3,023,376,460 Rls. 71,151 $
93 2 1397 قم افغانستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 92,175 2,942,226,000 Rls. 70,053 $
94 6 1397 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 74,876 2,934,792,000 Rls. 69,876 $
95 9 1397 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 72,920 2,830,193,808 Rls. 32,084 $
96 9 1397 قم افغانستان 48236900 سيني ها، ديس ها، بشقاب ها، فنجان ها و غيره از كاغذ يا مقوا 42,019 2,780,001,180 Rls. 31,515 $
97 5 1397 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 72,587 2,754,167,280 Rls. 65,327 $
98 11 1397 قم افغانستان 48236900 سيني ها، ديس ها، بشقاب ها، فنجان ها و غيره از كاغذ يا مقوا 43,071 2,687,706,509 Rls. 32,303 $
99 11 1397 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 6,538 2,610,198,430 Rls. 32,690 $
100 10 1397 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 5,243 2,568,047,615 Rls. 26,215 $
مجموع کل
1,375,445,953,933 ريال
مجموع کل
28,072,919 دلار