آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 351,460 37,275,238,379 Rls. 435,496 $
2 10 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 174,800 31,654,353,666 Rls. 332,120 $
3 12 1397 قم ازبکستان 38123930 ک ک ک پایدارکننده­های UV 64,000 26,560,204,800 Rls. 307,200 $
4 11 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 206,105 21,950,387,371 Rls. 253,508 $
5 8 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 249,670 19,778,123,182 Rls. 260,138 $
6 1 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 293,200 19,709,792,800 Rls. 501,630 $
7 6 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 242,000 19,311,600,000 Rls. 459,800 $
8 4 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 343,100 18,021,152,420 Rls. 422,012 $
9 2 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 275,000 17,325,000,000 Rls. 412,500 $
10 10 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 147,015 16,954,806,336 Rls. 180,828 $
11 8 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 145,500 13,763,994,954 Rls. 173,628 $
12 10 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 131,460 13,646,824,796 Rls. 144,606 $
13 9 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 153,025 13,574,740,800 Rls. 164,742 $
14 7 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 165,650 13,218,870,000 Rls. 314,735 $
15 8 1397 قم ازبکستان 38123990 ک ک ک ساير 59,000 11,894,400,000 Rls. 283,200 $
16 4 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 177,200 10,162,528,600 Rls. 236,480 $
17 12 1397 قم ازبکستان 29173500 انيدريد فتاليك 122,000 10,037,786,680 Rls. 108,580 $
18 4 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 177,355 9,090,552,660 Rls. 212,826 $
19 3 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 155,205 7,837,231,680 Rls. 186,246 $
20 9 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 44,000 7,622,982,400 Rls. 83,600 $
21 5 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 130,200 6,586,093,600 Rls. 149,720 $
22 7 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 153,820 6,460,440,000 Rls. 153,820 $
23 1 1397 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 127,915 6,130,281,000 Rls. 153,498 $
24 12 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 47,900 5,102,288,583 Rls. 58,917 $
25 11 1397 قم ازبکستان 29173500 انيدريد فتاليك 72,000 4,640,486,400 Rls. 57,600 $
26 7 1397 قم ازبکستان 39059110 کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 95,000 4,279,800,000 Rls. 101,900 $
27 6 1397 قم ازبکستان 38123990 ک ک ک ساير 23,900 3,864,630,000 Rls. 92,015 $
28 2 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 63,700 3,290,742,000 Rls. 78,351 $
29 3 1397 قم ازبکستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 62,550 2,368,893,600 Rls. 56,295 $
30 12 1397 قم ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 21,600 2,020,874,832 Rls. 23,374 $
31 12 1397 قم ازبکستان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 10,532 1,827,154,552 Rls. 21,064 $
32 5 1397 قم ازبکستان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 12,267 1,545,642,000 Rls. 36,801 $
33 7 1397 قم ازبکستان 39059990 ساير پليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 35,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
34 7 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 24,000 1,239,840,000 Rls. 29,520 $
35 1 1397 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 19,160 989,772,000 Rls. 23,566 $
36 7 1397 قم ازبکستان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 11,700 982,800,000 Rls. 23,400 $
37 3 1397 قم ازبکستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 19,600 939,999,615 Rls. 22,305 $
38 12 1397 قم ازبکستان 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 11,400 889,983,180 Rls. 10,260 $
39 3 1397 قم ازبکستان 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 11,440 434,130,840 Rls. 10,296 $
40 3 1397 قم ازبکستان 38237010 الکلهاي چرب ا توکسيله 9,680 326,525,760 Rls. 7,744 $
41 7 1397 قم ازبکستان 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 5,000 189,000,000 Rls. 4,500 $
42 5 1397 قم ازبکستان 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 4,800 181,440,000 Rls. 4,320 $
43 5 1397 قم ازبکستان 38237010 الکلهاي چرب ا توکسيله 4,840 162,624,000 Rls. 3,872 $
44 7 1397 قم ازبکستان 38237010 الکلهاي چرب ا توکسيله 4,840 162,624,000 Rls. 3,872 $
45 4 1397 قم ازبکستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 1,380 149,981,440 Rls. 3,524 $
46 3 1397 قم ازبکستان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 2,285 96,152,800 Rls. 2,285 $
مجموع کل
395,722,771,726 ريال
مجموع کل
6,641,694 دلار
[1]