آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 قم ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 8,839 128,209,590,000 Rls. 2,997,652 $
2 7 1397 قم ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 9,770 39,339,635,322 Rls. 936,658 $
3 11 1397 قم ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 222,024 20,191,050,997 Rls. 244,223 $
4 9 1397 قم ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 199,670 19,094,072,741 Rls. 219,635 $
5 12 1397 قم ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 67,399 6,160,175,168 Rls. 69,627 $
6 8 1397 قم ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 21,336 5,781,960,000 Rls. 137,666 $
7 12 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 37,850 3,784,727,320 Rls. 41,635 $
8 12 1397 قم ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 36,925 3,728,414,978 Rls. 40,617 $
9 11 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 22,000 1,932,297,400 Rls. 24,200 $
10 12 1397 قم ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 18,000 1,713,948,840 Rls. 18,540 $
11 4 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 32,455 1,685,386,620 Rls. 38,946 $
12 2 1397 قم ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 12,320 1,656,144,000 Rls. 39,432 $
13 5 1397 قم ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 18,000 1,436,400,000 Rls. 34,200 $
14 9 1397 قم ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 3,416 1,367,760,000 Rls. 15,000 $
15 8 1397 قم ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,000 970,200,000 Rls. 23,100 $
16 1 1397 قم ارمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 13,350 953,190,000 Rls. 22,695 $
17 3 1397 قم ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 9,995 715,023,360 Rls. 16,992 $
18 2 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 14,000 705,600,000 Rls. 16,800 $
19 2 1397 قم ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 10,226 687,162,000 Rls. 16,361 $
20 3 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 12,610 583,691,680 Rls. 13,871 $
21 7 1397 قم ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 11,590 535,500,000 Rls. 12,750 $
22 1 1397 قم ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 4,980 230,076,000 Rls. 5,478 $
23 12 1397 قم ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 480 133,122,240 Rls. 1,440 $
مجموع کل
241,595,128,666 ريال
مجموع کل
4,987,518 دلار
[1]