آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 130,835 11,999,342,984 Rls. 130,835 $
2 12 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 97,500 10,362,976,086 Rls. 119,250 $
3 11 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 112,090 9,523,337,292 Rls. 114,285 $
4 5 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 104,000 6,503,999,000 Rls. 150,600 $
5 9 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 63,894 5,688,014,644 Rls. 66,029 $
6 8 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 67,020 4,789,968,775 Rls. 66,418 $
7 4 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 110,433 4,730,016,060 Rls. 110,433 $
8 2 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,698 4,454,016,000 Rls. 106,048 $
9 5 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 87,200 4,296,371,400 Rls. 98,960 $
10 1 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,282 4,214,339,136 Rls. 103,924 $
11 2 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 102,300 4,205,700,000 Rls. 100,136 $
12 1 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 75,320 4,085,097,280 Rls. 103,664 $
13 6 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 50,000 3,990,000,000 Rls. 95,000 $
14 11 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 48,700 3,898,898,520 Rls. 48,630 $
15 3 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 91,518 3,854,467,996 Rls. 91,518 $
16 4 1397 قم آذربايجان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 16,848 3,798,820,480 Rls. 89,258 $
17 5 1397 قم آذربايجان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 17,622 3,541,440,000 Rls. 84,320 $
18 7 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 47,000 3,540,600,000 Rls. 84,300 $
19 6 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 48,068 3,446,100,000 Rls. 82,050 $
20 4 1397 قم آذربايجان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,388 3,302,248,000 Rls. 77,552 $
21 7 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 43,766 3,124,842,000 Rls. 74,401 $
22 1 1397 قم آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 22,000 2,912,140,000 Rls. 77,000 $
23 11 1397 قم آذربايجان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 6,285 2,509,191,975 Rls. 31,425 $
24 6 1397 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 2,457,000,000 Rls. 58,500 $
25 11 1397 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,300 2,427,992,820 Rls. 26,730 $
26 1 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 47,000 2,359,468,000 Rls. 59,900 $
27 9 1397 قم آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 21,000 2,297,836,800 Rls. 25,200 $
28 12 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 25,000 2,273,416,000 Rls. 25,750 $
29 4 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 57,000 2,196,630,000 Rls. 51,300 $
30 3 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 54,000 2,163,577,500 Rls. 51,300 $
31 12 1397 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 2,161,475,000 Rls. 25,000 $
32 4 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 61,000 2,025,623,000 Rls. 47,500 $
33 5 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,921 2,012,682,000 Rls. 47,921 $
34 7 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,160 1,951,320,000 Rls. 46,460 $
35 10 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 24,730 1,851,849,171 Rls. 22,257 $
36 10 1397 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,307 1,776,236,748 Rls. 21,307 $
37 3 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 24,671 1,766,909,540 Rls. 41,940 $
38 3 1397 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,517,148,000 Rls. 36,000 $
39 5 1397 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,480,950,000 Rls. 33,750 $
40 4 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 19,604 1,419,856,100 Rls. 33,326 $
41 7 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 26,790 1,125,180,000 Rls. 26,790 $
42 4 1397 قم آذربايجان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 6,072 1,099,136,200 Rls. 25,502 $
43 6 1397 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 18,375 1,019,004,000 Rls. 24,262 $
44 3 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 25,000 946,800,000 Rls. 22,500 $
45 2 1397 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 25,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
46 10 1397 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,280 897,414,840 Rls. 9,576 $
47 9 1397 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,400 889,176,960 Rls. 10,080 $
48 12 1397 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,400 871,506,720 Rls. 10,080 $
49 6 1397 قم آذربايجان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 4,930 869,652,000 Rls. 20,706 $
50 8 1397 قم آذربايجان 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,100 768,600,000 Rls. 18,300 $
51 7 1397 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 705,600,000 Rls. 16,800 $
52 1 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 8,800 628,320,000 Rls. 14,960 $
53 2 1397 قم آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 7,507 536,004,000 Rls. 12,762 $
54 2 1397 قم آذربايجان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,576 454,398,000 Rls. 10,819 $
55 7 1397 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,448 154,626,240 Rls. 3,682 $
56 6 1397 قم آذربايجان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 3,600 151,200,000 Rls. 3,600 $
57 5 1397 قم آذربايجان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,000 73,950,000 Rls. 1,700 $
58 6 1397 قم آذربايجان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,530 53,970,000 Rls. 1,285 $
59 4 1397 قم آذربايجان 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 250 43,100,000 Rls. 1,000 $
60 2 1397 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 184 27,804,000 Rls. 662 $
مجموع کل
159,172,341,267 ريال
مجموع کل
3,017,743 دلار
[1]