آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 399,865 5,415,867,027 Rls. 79,972 $
2 12 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 121,950 5,029,867,916 Rls. 56,971 $
3 8 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 637,040 4,820,059,171 Rls. 62,268 $
4 8 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 131,990 4,322,462,235 Rls. 60,601 $
5 12 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 103,020 4,320,284,992 Rls. 48,934 $
6 5 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 486,405 4,043,372,800 Rls. 94,344 $
7 2 1397 قزوين گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 442,735 3,969,504,000 Rls. 94,512 $
8 10 1397 قزوين گرجستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 20,000 3,624,557,000 Rls. 37,000 $
9 9 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 208,526 3,621,762,601 Rls. 41,705 $
10 9 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 83,860 3,472,423,239 Rls. 39,414 $
11 11 1397 قزوين گرجستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 91,080 3,448,703,148 Rls. 42,807 $
12 4 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 373,810 3,366,436,437 Rls. 79,008 $
13 6 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 485,440 3,325,728,000 Rls. 79,184 $
14 11 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 80,380 3,234,818,542 Rls. 37,779 $
15 4 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 353,404 3,031,444,320 Rls. 71,104 $
16 8 1397 قزوين گرجستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 46,880 2,927,937,375 Rls. 34,000 $
17 3 1397 قزوين گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 297,490 2,780,539,980 Rls. 66,035 $
18 2 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 86,400 2,721,600,000 Rls. 64,800 $
19 6 1397 قزوين گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 119,600 2,662,338,000 Rls. 63,389 $
20 12 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 489,570 2,637,991,202 Rls. 29,413 $
21 11 1397 قزوين گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 47,620 2,378,571,536 Rls. 29,524 $
22 12 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 73,560 2,257,741,212 Rls. 25,899 $
23 2 1397 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 48,600 2,143,260,000 Rls. 51,030 $
24 11 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 396,130 2,064,713,951 Rls. 24,018 $
25 12 1397 قزوين گرجستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 60,696 2,013,408,655 Rls. 23,065 $
26 10 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 119,528 1,992,899,784 Rls. 23,906 $
27 10 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 42,360 1,809,389,647 Rls. 19,909 $
28 9 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 42,660 1,718,264,950 Rls. 20,853 $
29 5 1397 قزوين گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,449 1,683,003,000 Rls. 40,072 $
30 4 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 42,630 1,637,113,668 Rls. 38,358 $
31 9 1397 قزوين گرجستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 45,444 1,595,993,552 Rls. 17,503 $
32 9 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 57,351 1,577,480,855 Rls. 18,615 $
33 7 1397 قزوين گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 97,390 1,554,420,000 Rls. 37,010 $
34 3 1397 قزوين گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 10,250 1,511,880,125 Rls. 35,875 $
35 3 1397 قزوين گرجستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,483,433,600 Rls. 35,200 $
36 10 1397 قزوين گرجستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 12,600 1,313,386,020 Rls. 14,451 $
37 5 1397 قزوين گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 135,736 1,292,256,000 Rls. 30,768 $
38 6 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,176 1,265,544,000 Rls. 30,132 $
39 5 1397 قزوين گرجستان 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 27,300 1,261,260,000 Rls. 30,030 $
40 7 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 65,274 1,237,068,000 Rls. 29,454 $
41 4 1397 قزوين گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,148 1,168,016,640 Rls. 27,444 $
42 11 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,348 1,139,279,275 Rls. 13,565 $
43 9 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 24,960 1,108,797,440 Rls. 12,160 $
44 11 1397 قزوين گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 184,875 1,107,258,114 Rls. 12,965 $
45 4 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 63,810 1,101,577,760 Rls. 25,923 $
46 5 1397 قزوين گرجستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
47 2 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 115,839 973,098,000 Rls. 23,169 $
48 6 1397 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 20,659 911,022,000 Rls. 21,691 $
49 7 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,920 886,704,000 Rls. 21,112 $
50 7 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 44,600 880,404,000 Rls. 20,962 $
51 5 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 22,140 836,892,000 Rls. 19,926 $
52 9 1397 قزوين گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 45,720 833,786,496 Rls. 9,144 $
53 2 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,450 810,768,000 Rls. 19,304 $
54 4 1397 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 17,280 782,006,400 Rls. 18,144 $
55 9 1397 قزوين گرجستان 34012010 صابون مايع 10,560 775,064,000 Rls. 8,500 $
56 5 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,570 761,193,202 Rls. 18,124 $
57 3 1397 قزوين گرجستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 12,100 744,498,238 Rls. 17,666 $
58 7 1397 قزوين گرجستان 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 12,300 743,400,000 Rls. 17,700 $
59 3 1397 قزوين گرجستان 33051000 شامپوها 14,117 720,427,617 Rls. 17,043 $
60 3 1397 قزوين گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 68,510 697,518,080 Rls. 16,576 $
61 1 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,628 681,282,000 Rls. 16,221 $
62 7 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 35,070 669,858,000 Rls. 15,949 $
63 2 1397 قزوين گرجستان 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 4,275 666,750,000 Rls. 15,875 $
64 4 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,520 655,434,890 Rls. 15,390 $
65 3 1397 قزوين گرجستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري، همچينين ترازوهاي قيفي شكل 22,220 623,757,540 Rls. 14,851 $
66 6 1397 قزوين گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 69,600 617,736,000 Rls. 14,708 $
67 12 1397 قزوين گرجستان 34012010 صابون مايع 7,680 545,796,416 Rls. 6,182 $
68 8 1397 قزوين گرجستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 22,790 523,572,000 Rls. 6,080 $
69 7 1397 قزوين گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 22,010 480,690,000 Rls. 11,445 $
70 5 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,527 411,821,360 Rls. 9,576 $
71 5 1397 قزوين گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,660 410,465,080 Rls. 9,332 $
72 4 1397 قزوين گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 45,772 390,465,549 Rls. 9,129 $
73 11 1397 قزوين گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 21,645 383,637,712 Rls. 4,762 $
74 12 1397 قزوين گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 20,580 380,507,736 Rls. 4,116 $
75 2 1397 قزوين گرجستان 27101950 روغن صنعتي 22,000 369,600,000 Rls. 8,800 $
76 10 1397 قزوين گرجستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 3,400 354,430,332 Rls. 3,900 $
77 7 1397 قزوين گرجستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 19,440 310,254,000 Rls. 7,387 $
78 10 1397 قزوين گرجستان 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 3,150 298,488,024 Rls. 3,284 $
79 8 1397 قزوين گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,790 273,798,000 Rls. 6,519 $
80 3 1397 قزوين گرجستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 3,000 227,572,200 Rls. 5,400 $
81 12 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,900 208,359,680 Rls. 2,360 $
82 3 1397 قزوين گرجستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 22,930 193,524,006 Rls. 4,578 $
83 11 1397 قزوين گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,940 189,716,472 Rls. 2,376 $
84 3 1397 قزوين گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 3,360 150,132,528 Rls. 3,552 $
85 2 1397 قزوين گرجستان 84184000 فريزرها از نوع ا يستاده، به گنجايش حدا کثر900ليتر 680 126,000,000 Rls. 3,000 $
86 3 1397 قزوين گرجستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 3,000 120,107,550 Rls. 2,850 $
87 7 1397 قزوين گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,820 114,156,000 Rls. 2,718 $
88 9 1397 قزوين گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,400 103,949,760 Rls. 1,140 $
89 3 1397 قزوين گرجستان 34012010 صابون مايع 2,400 91,846,950 Rls. 2,173 $
90 5 1397 قزوين گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 67,200,000 Rls. 1,600 $
91 11 1397 قزوين گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,500 62,336,312 Rls. 712 $
92 5 1397 قزوين گرجستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 500 29,400,000 Rls. 700 $
93 7 1397 قزوين گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,080 21,546,000 Rls. 513 $
94 8 1397 قزوين گرجستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 900 17,934,000 Rls. 427 $
95 7 1397 قزوين گرجستان 33051000 شامپوها 459 11,550,000 Rls. 275 $
مجموع کل
135,342,173,899 ريال
مجموع کل
2,341,910 دلار
[1]