آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 86,842 44,837,902,541 Rls. 521,050 $
2 11 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 71,315 38,477,410,937 Rls. 437,222 $
3 12 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 58,406 32,675,080,838 Rls. 376,688 $
4 10 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 32,006 16,722,111,754 Rls. 170,702 $
5 2 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 62,016 15,628,032,000 Rls. 372,096 $
6 4 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 47,904 12,316,372,992 Rls. 287,424 $
7 5 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 46,829 11,800,857,600 Rls. 280,973 $
8 3 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 39,475 10,011,699,832 Rls. 236,851 $
9 1 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 38,400 9,676,800,000 Rls. 230,400 $
10 8 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 36,941 9,309,081,600 Rls. 221,645 $
11 7 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 32,486 8,186,572,800 Rls. 194,918 $
12 6 1397 قزوين کويت 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 31,622 7,968,844,800 Rls. 189,734 $
13 9 1397 قزوين کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,350 3,777,371,922 Rls. 42,822 $
14 10 1397 قزوين کويت 62044900 پيرا هن بلند زنانه يا دخترانه ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 2,270 1,552,235,168 Rls. 18,656 $
15 2 1397 قزوين کويت 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,546 1,337,364,000 Rls. 31,842 $
16 9 1397 قزوين کويت 27101950 روغن صنعتي 40,350 1,329,936,000 Rls. 16,140 $
17 12 1397 قزوين کويت 34012010 صابون مايع 15,576 1,138,967,526 Rls. 12,539 $
18 12 1397 قزوين کويت 62044900 پيرا هن بلند زنانه يا دخترانه ا ز ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,180 965,517,568 Rls. 10,936 $
19 2 1397 قزوين کويت 84529010 "ک ک ک مبل، پايه و سرپوش براي چرخکهاي دوزندگي و ساير اجزاء قطعات مربوطه 3,040 702,240,000 Rls. 16,720 $
20 12 1397 قزوين کويت 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 16,128 695,879,274 Rls. 7,661 $
21 11 1397 قزوين کويت 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,940 588,240,984 Rls. 6,476 $
22 12 1397 قزوين کويت 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 24,295 421,484,237 Rls. 4,859 $
23 12 1397 قزوين کويت 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 18,750 346,672,500 Rls. 3,750 $
24 12 1397 قزوين کويت 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 110 56,945,760 Rls. 645 $
مجموع کل
230,523,622,633 ريال
مجموع کل
3,692,748 دلار
[1]