آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,099,350 108,061,480,518 Rls. 1,217,315 $
2 2 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,709,820 93,356,172,000 Rls. 2,222,766 $
3 4 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,588,650 88,179,651,394 Rls. 2,065,053 $
4 5 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,409,100 79,361,864,588 Rls. 1,831,834 $
5 3 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 935,550 51,259,041,956 Rls. 1,216,212 $
6 12 1397 قزوين پاکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 717,150 41,460,804,111 Rls. 466,142 $
7 12 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 704,550 40,971,723,950 Rls. 457,953 $
8 9 1397 قزوين پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 858,930 40,941,007,395 Rls. 469,838 $
9 6 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 632,100 34,512,794,323 Rls. 821,730 $
10 5 1397 قزوين پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 275,115 31,173,121,500 Rls. 725,345 $
11 12 1397 قزوين پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 651,970 31,000,749,894 Rls. 356,626 $
12 11 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 549,150 30,799,641,290 Rls. 356,946 $
13 10 1397 قزوين پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 562,620 28,700,950,391 Rls. 307,755 $
14 5 1397 قزوين پاکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 487,895 27,339,216,180 Rls. 634,263 $
15 5 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 939,675 26,343,774,169 Rls. 610,785 $
16 6 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 825,397 22,623,968,054 Rls. 538,667 $
17 4 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 522,603 20,078,827,875 Rls. 470,671 $
18 9 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 351,750 20,045,135,080 Rls. 230,477 $
19 4 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 636,366 17,660,962,644 Rls. 413,819 $
20 8 1397 قزوين پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 148,480 17,398,249,245 Rls. 242,204 $
21 8 1397 قزوين پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 472,890 17,184,524,090 Rls. 196,120 $
22 10 1397 قزوين پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 747,940 16,128,048,356 Rls. 178,308 $
23 6 1397 قزوين پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125,000 15,750,000,000 Rls. 375,000 $
24 2 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 570,461 15,586,074,000 Rls. 371,097 $
25 8 1397 قزوين پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,487,795 15,354,739,726 Rls. 197,740 $
26 7 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 678,090 15,317,442,000 Rls. 364,701 $
27 6 1397 قزوين پاکستان 28111910 اسيد سولفاميک 277,330 15,142,237,800 Rls. 360,529 $
28 7 1397 قزوين پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 214,380 15,126,678,000 Rls. 360,159 $
29 8 1397 قزوين پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 400,000 15,120,000,000 Rls. 279,314 $
30 8 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 359,100 15,085,845,420 Rls. 198,528 $
31 2 1397 قزوين پاکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 264,600 14,447,160,000 Rls. 343,980 $
32 6 1397 قزوين پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 375,000 14,175,000,000 Rls. 337,500 $
33 4 1397 قزوين پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 100,090 12,892,117,200 Rls. 300,270 $
34 11 1397 قزوين پاکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 231,170 12,163,146,452 Rls. 150,259 $
35 9 1397 قزوين پاکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 150,000 11,878,785,000 Rls. 135,000 $
36 11 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 585,673 11,808,756,149 Rls. 140,556 $
37 7 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 426,300 11,637,948,000 Rls. 277,094 $
38 11 1397 قزوين پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 236,780 11,476,863,364 Rls. 129,518 $
39 10 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 193,643 11,405,729,538 Rls. 125,929 $
40 9 1397 قزوين پاکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 184,660 10,490,956,723 Rls. 120,029 $
41 3 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 163,456 10,368,632,592 Rls. 245,927 $
42 9 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 139,794 10,162,790,929 Rls. 115,411 $
43 5 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 255,903 9,986,522,219 Rls. 229,958 $
44 10 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 456,220 9,834,956,536 Rls. 109,488 $
45 12 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 458,632 9,683,440,646 Rls. 109,934 $
46 2 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 248,850 9,387,630,000 Rls. 223,515 $
47 8 1397 قزوين پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 198,000 9,281,801,593 Rls. 108,307 $
48 5 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 140,655 9,119,934,659 Rls. 210,982 $
49 10 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 213,945 8,926,457,329 Rls. 103,551 $
50 4 1397 قزوين پاکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 161,810 8,638,397,740 Rls. 202,229 $
51 10 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 144,900 8,634,880,800 Rls. 94,185 $
52 9 1397 قزوين پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 400,810 8,621,098,936 Rls. 96,195 $
53 7 1397 قزوين پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 101,380 8,515,920,000 Rls. 202,760 $
54 6 1397 قزوين پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 255,600 8,051,400,000 Rls. 191,700 $
55 8 1397 قزوين پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 197,030 8,033,522,840 Rls. 93,371 $
56 10 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 94,597 7,946,305,686 Rls. 85,136 $
57 8 1397 قزوين پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 71,010 7,806,416,700 Rls. 140,093 $
58 8 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 553,780 7,796,796,282 Rls. 122,496 $
59 11 1397 قزوين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 144,870 7,417,796,925 Rls. 81,663 $
60 8 1397 قزوين پاکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 305,850 7,352,982,000 Rls. 175,071 $
61 12 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 173,700 7,225,567,223 Rls. 82,502 $
62 2 1397 قزوين پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 68,770 7,086,786,000 Rls. 168,733 $
63 7 1397 قزوين پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 276,150 7,044,172,704 Rls. 167,718 $
64 11 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 175,785 6,957,016,596 Rls. 83,493 $
65 5 1397 قزوين پاکستان 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 67,320 6,794,203,680 Rls. 154,836 $
66 4 1397 قزوين پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 213,120 6,782,650,149 Rls. 159,011 $
67 1 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 256,674 6,781,811,100 Rls. 166,838 $
68 2 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 107,376 6,764,688,000 Rls. 161,064 $
69 3 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 239,874 6,565,291,201 Rls. 155,737 $
70 4 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 100,776 6,489,996,498 Rls. 150,947 $
71 11 1397 قزوين پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 190,850 6,472,956,735 Rls. 80,157 $
72 3 1397 قزوين پاکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 115,500 6,337,327,533 Rls. 150,149 $
73 2 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 221,327 6,311,409,720 Rls. 150,271 $
74 6 1397 قزوين پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 49,940 6,292,440,000 Rls. 149,820 $
75 10 1397 قزوين پاکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 115,690 6,268,722,708 Rls. 75,197 $
76 4 1397 قزوين پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 708,410 6,208,099,488 Rls. 145,727 $
77 12 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 75,825 6,198,693,828 Rls. 68,242 $
78 6 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 150,210 5,677,912,998 Rls. 135,187 $
79 11 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 95,708 5,650,801,307 Rls. 62,210 $
80 6 1397 قزوين پاکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 89,180 5,618,339,478 Rls. 133,770 $
81 11 1397 قزوين پاکستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 109,590 5,611,350,284 Rls. 61,776 $
82 11 1397 قزوين پاکستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 276,120 5,513,696,404 Rls. 66,268 $
83 1 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 146,646 5,351,215,908 Rls. 131,274 $
84 8 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 95,576 5,208,199,074 Rls. 60,478 $
85 12 1397 قزوين پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 79,110 5,137,839,896 Rls. 58,004 $
86 7 1397 قزوين پاکستان 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 116,150 5,089,266,000 Rls. 121,173 $
87 1 1397 قزوين پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 93,450 4,971,138,900 Rls. 121,485 $
88 5 1397 قزوين پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 152,496 4,945,075,290 Rls. 114,372 $
89 9 1397 قزوين پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 192,160 4,823,909,530 Rls. 56,204 $
90 3 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 126,750 4,803,880,753 Rls. 114,029 $
91 1 1397 قزوين پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 119,160 4,374,459,000 Rls. 107,244 $
92 9 1397 قزوين پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 68,840 4,193,650,980 Rls. 49,669 $
93 8 1397 قزوين پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 21,120 3,991,680,000 Rls. 95,040 $
94 8 1397 قزوين پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 169,430 3,892,434,000 Rls. 92,677 $
95 6 1397 قزوين پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 476,790 3,850,224,000 Rls. 91,672 $
96 6 1397 قزوين پاکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 69,690 3,805,074,000 Rls. 90,597 $
97 12 1397 قزوين پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 48,160 3,732,134,270 Rls. 41,105 $
98 8 1397 قزوين پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 19,000 3,663,589,500 Rls. 41,787 $
99 3 1397 قزوين پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 123,350 3,380,478,384 Rls. 80,165 $
100 7 1397 قزوين پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 144,520 3,320,142,000 Rls. 79,051 $
مجموع کل
1,524,197,197,906 ريال
مجموع کل
27,815,685 دلار