آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 42,000 36,750,707,500 Rls. 422,500 $
2 2 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 23,419,200,000 Rls. 557,600 $
3 9 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 18,348,096,000 Rls. 208,000 $
4 12 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 22,000 16,315,622,400 Rls. 184,800 $
5 1 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 15,584,207,360 Rls. 413,440 $
6 11 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 22,000 14,755,725,600 Rls. 184,800 $
7 3 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 11,445,760,000 Rls. 272,000 $
8 4 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,888,424,000 Rls. 231,200 $
9 5 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,710,400,000 Rls. 231,200 $
10 6 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,424,800,000 Rls. 224,400 $
11 8 1397 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,736,000,000 Rls. 208,000 $
12 9 1397 قزوين هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,935,802,000 Rls. 22,000 $
13 5 1397 قزوين هلند 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 31 24,738,000 Rls. 589 $
مجموع کل
176,339,482,860 ريال
مجموع کل
3,160,529 دلار
[1]