آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 50,707 27,722,462,909 Rls. 305,199 $
2 11 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 46,458 24,442,389,158 Rls. 303,391 $
3 9 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 32,083 16,980,739,430 Rls. 192,499 $
4 10 1397 قزوين قطر 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 45,500 13,518,618,000 Rls. 138,000 $
5 3 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 45,197 11,426,358,528 Rls. 271,180 $
6 5 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 28,649 7,578,859,368 Rls. 171,895 $
7 6 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 22,982 5,791,564,800 Rls. 137,894 $
8 2 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 18,969 4,780,314,000 Rls. 113,817 $
9 7 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 18,766 4,729,032,000 Rls. 112,596 $
10 3 1397 قزوين قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 105,897 4,465,142,788 Rls. 105,897 $
11 9 1397 قزوين قطر 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 38,000 3,687,261,600 Rls. 41,800 $
12 3 1397 قزوين قطر 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 28,080 3,538,080,000 Rls. 84,240 $
13 10 1397 قزوين قطر 94069090 ک ک ک ساير 16,880 3,488,587,132 Rls. 35,612 $
14 4 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 10,180 2,612,288,952 Rls. 61,078 $
15 8 1397 قزوين قطر 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 10,253 2,583,705,600 Rls. 30,002 $
16 4 1397 قزوين قطر 39072090 ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر 35,200 1,957,102,400 Rls. 45,408 $
17 9 1397 قزوين قطر 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 11,250 1,290,100,500 Rls. 14,625 $
18 7 1397 قزوين قطر 94069090 ک ک ک ساير 18,000 1,289,526,000 Rls. 30,703 $
19 1 1397 قزوين قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 73,320 963,458,640 Rls. 25,560 $
20 12 1397 قزوين قطر 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 982 606,891,712 Rls. 6,874 $
21 2 1397 قزوين قطر 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,040 509,040,000 Rls. 12,120 $
22 6 1397 قزوين قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 95,580 384,384,000 Rls. 9,152 $
23 8 1397 قزوين قطر 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 2,000 361,200,000 Rls. 8,600 $
مجموع کل
144,707,107,517 ريال
مجموع کل
2,258,143 دلار
[1]