آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 48,307 26,410,343,309 Rls. 305,467 $
2 3 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 102,221 25,840,112,304 Rls. 613,323 $
3 10 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 48,274 25,413,853,951 Rls. 271,182 $
4 11 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 47,635 25,314,116,361 Rls. 312,933 $
5 5 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 71,616 18,331,379,712 Rls. 429,696 $
6 9 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 31,910 16,408,136,218 Rls. 199,128 $
7 12 1397 قزوين عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 812,740 11,025,133,228 Rls. 125,911 $
8 8 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 34,848 8,781,696,000 Rls. 209,088 $
9 11 1397 قزوين عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 617,550 7,415,725,115 Rls. 92,101 $
10 1 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 27,590 6,952,780,800 Rls. 165,542 $
11 6 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 24,730 6,231,859,200 Rls. 148,378 $
12 2 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 20,774 5,235,148,800 Rls. 124,646 $
13 7 1397 قزوين عمان 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 19,567 4,930,934,400 Rls. 117,403 $
14 10 1397 قزوين عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 216,080 3,534,839,755 Rls. 38,894 $
15 1 1397 قزوين عمان 04090000 عسل طبيعي 47,668 3,529,176,000 Rls. 84,028 $
16 11 1397 قزوين عمان 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 5,309 2,987,320,512 Rls. 35,904 $
17 10 1397 قزوين عمان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 99,620 2,172,921,647 Rls. 23,909 $
18 7 1397 قزوين عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 240,460 1,767,381,000 Rls. 42,081 $
19 4 1397 قزوين عمان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 49,870 1,376,367,348 Rls. 32,416 $
20 4 1397 قزوين عمان 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 24,000 1,225,728,000 Rls. 28,800 $
21 2 1397 قزوين عمان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 17,600 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
22 8 1397 قزوين عمان 24022000 سيگار حاوي توتون 6,000 1,067,220,000 Rls. 25,410 $
23 8 1397 قزوين عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,632 730,335,400 Rls. 8,378 $
24 12 1397 قزوين عمان 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 3,819 571,636,370 Rls. 6,590 $
25 10 1397 قزوين عمان 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 24,000 400,147,200 Rls. 4,800 $
26 11 1397 قزوين عمان 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 24,000 386,707,200 Rls. 4,800 $
27 8 1397 قزوين عمان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 6,000 82,271,040 Rls. 960 $
مجموع کل
209,232,070,870 ريال
مجموع کل
3,478,169 دلار
[1]