آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,461,915 562,201,290,000 Rls. 13,385,745 $
2 4 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,453,941 410,047,943,138 Rls. 9,585,953 $
3 3 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,115,999 394,964,719,095 Rls. 9,376,685 $
4 2 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,267,888 331,216,753,980 Rls. 7,886,113 $
5 4 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,532,000 324,075,994,051 Rls. 7,595,166 $
6 3 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 905,770 289,696,691,696 Rls. 6,876,029 $
7 3 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 925,995 246,929,757,464 Rls. 5,856,167 $
8 4 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,921,480 246,024,418,820 Rls. 5,763,934 $
9 4 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,783,605 188,164,997,247 Rls. 4,408,966 $
10 2 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 568,385 176,654,058,000 Rls. 4,206,049 $
11 1 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 666,624 170,588,512,847 Rls. 4,278,797 $
12 4 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,208,560 158,684,681,472 Rls. 3,706,697 $
13 2 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,719,959 156,268,518,000 Rls. 3,720,679 $
14 4 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,027,300 132,181,117,029 Rls. 3,081,770 $
15 4 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,177,275 111,203,227,170 Rls. 2,606,097 $
16 1 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 897,460 106,211,415,390 Rls. 2,692,380 $
17 4 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 826,960 105,846,276,887 Rls. 2,480,875 $
18 2 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,104,280 105,564,312,000 Rls. 2,513,436 $
19 3 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 743,500 94,709,057,623 Rls. 2,249,433 $
20 3 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,327,684 92,281,535,844 Rls. 2,189,944 $
21 3 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 722,928 91,919,523,664 Rls. 2,179,992 $
22 3 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 717,850 91,426,820,239 Rls. 2,169,152 $
23 4 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 295,470 90,868,747,733 Rls. 2,131,773 $
24 2 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 711,090 89,597,340,000 Rls. 2,133,270 $
25 3 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 869,960 84,370,795,703 Rls. 2,000,910 $
26 4 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 784,720 76,334,767,009 Rls. 1,787,219 $
27 1 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 551,720 67,549,821,000 Rls. 1,655,160 $
28 3 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,074,360 57,150,690,590 Rls. 1,355,605 $
29 1 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 456,350 56,730,275,100 Rls. 1,369,050 $
30 4 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,928 55,419,263,440 Rls. 1,297,446 $
31 1 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,968,364 51,973,974,100 Rls. 1,279,383 $
32 1 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,067,650 50,434,979,160 Rls. 1,281,180 $
33 3 1397 قزوين عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 388,260 49,102,775,060 Rls. 1,166,386 $
34 2 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 378,890 47,740,140,000 Rls. 1,136,670 $
35 2 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 930,450 46,894,680,000 Rls. 1,116,540 $
36 2 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,600 45,813,600,000 Rls. 1,090,800 $
37 2 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 629,972 44,982,630,000 Rls. 1,071,015 $
38 2 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 631,120 40,359,354,000 Rls. 960,937 $
39 4 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 286,280 36,652,382,696 Rls. 858,762 $
40 4 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 713,552 36,364,945,950 Rls. 851,615 $
41 1 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 371,280 35,865,648,000 Rls. 853,944 $
42 4 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,267,382 34,562,177,031 Rls. 810,274 $
43 4 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 480,296 34,369,500,852 Rls. 804,691 $
44 4 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,539,050 33,137,674,689 Rls. 773,927 $
45 2 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 250,313 32,791,752,000 Rls. 780,756 $
46 4 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 246,612 31,561,586,079 Rls. 739,545 $
47 4 1397 قزوين عراق 29291090 ساير 213,000 29,755,900,250 Rls. 698,639 $
48 2 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 235,910 29,724,660,000 Rls. 707,730 $
49 3 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 235,135 29,716,846,962 Rls. 705,416 $
50 2 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 232,280 29,267,280,000 Rls. 696,840 $
51 3 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,111,006 29,170,087,648 Rls. 692,187 $
52 3 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 376,520 27,000,075,141 Rls. 640,565 $
53 2 1397 قزوين عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 2,857,765 26,882,520,000 Rls. 640,060 $
54 2 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 826,060 26,636,358,000 Rls. 634,199 $
55 1 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 209,740 25,731,954,000 Rls. 629,220 $
56 2 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 406,344 25,602,738,000 Rls. 609,589 $
57 2 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,203,645 24,847,620,000 Rls. 591,610 $
58 2 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 191,800 24,166,800,000 Rls. 575,400 $
59 3 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 176,750 23,578,182,975 Rls. 560,535 $
60 3 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 450,650 22,448,304,660 Rls. 532,407 $
61 4 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 840,136 21,921,462,202 Rls. 513,647 $
62 1 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,771,130 21,649,064,248 Rls. 545,878 $
63 1 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 357,495 21,167,720,640 Rls. 519,992 $
64 4 1397 قزوين عراق 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,676,050 20,794,468,677 Rls. 486,336 $
65 4 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,333,571 20,108,225,034 Rls. 470,221 $
66 3 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 323,342 20,056,728,108 Rls. 475,736 $
67 2 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,460,650 18,822,258,000 Rls. 448,149 $
68 2 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140,504 18,060,561,120 Rls. 430,013 $
69 2 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,712 17,625,749,820 Rls. 419,661 $
70 1 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 246,607 16,970,539,936 Rls. 419,232 $
71 2 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,965,553 16,859,703,000 Rls. 401,421 $
72 2 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 11,000 14,700,000,000 Rls. 350,000 $
73 2 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 262,380 14,325,948,000 Rls. 341,094 $
74 3 1397 قزوين عراق 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,370,060 14,315,242,551 Rls. 339,071 $
75 4 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 48,360 14,173,348,800 Rls. 328,848 $
76 1 1397 قزوين عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 1,473,305 13,830,745,600 Rls. 342,568 $
77 3 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 463,550 13,570,339,571 Rls. 321,845 $
78 1 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 649,130 13,377,063,020 Rls. 325,106 $
79 2 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 632,189 13,371,162,000 Rls. 318,361 $
80 2 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,521,977 13,257,134,520 Rls. 315,643 $
81 4 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,460,784 12,632,010,624 Rls. 295,856 $
82 3 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 97,270 12,273,324,000 Rls. 291,810 $
83 3 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 93,417 12,182,769,552 Rls. 289,137 $
84 4 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 224,600 12,119,394,259 Rls. 283,935 $
85 3 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 1,610 11,745,060,750 Rls. 278,550 $
86 2 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 82,027 11,466,914,760 Rls. 273,021 $
87 2 1397 قزوين عراق 29291090 ساير 116,975 11,284,224,000 Rls. 268,672 $
88 3 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 869,140 11,203,499,679 Rls. 266,160 $
89 2 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 221,950 11,186,280,000 Rls. 266,340 $
90 2 1397 قزوين عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 87,700 11,050,200,000 Rls. 263,100 $
91 3 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 86,860 11,021,258,907 Rls. 261,366 $
92 1 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 205,110 10,874,557,512 Rls. 266,643 $
93 4 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 165,954 10,628,034,234 Rls. 248,917 $
94 2 1397 قزوين عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 622,000 10,449,600,000 Rls. 248,800 $
95 3 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,186,610 10,274,010,096 Rls. 243,833 $
96 4 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 65,283 9,524,188,638 Rls. 222,333 $
97 1 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 288,085 9,290,622,392 Rls. 228,676 $
98 3 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 456,190 9,005,486,626 Rls. 213,518 $
99 2 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 163,450 8,924,370,000 Rls. 212,485 $
100 2 1397 قزوين عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 104,998 8,819,832,000 Rls. 209,996 $
مجموع کل
6,746,933,552,360 ريال
مجموع کل
160,277,284 دلار