آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,461,915 562,201,290,000 Rls. 13,385,745 $
2 4 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,453,941 410,047,943,138 Rls. 9,585,953 $
3 3 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,115,999 394,964,719,095 Rls. 9,376,685 $
4 5 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,258,904 358,859,566,890 Rls. 8,301,682 $
5 2 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,267,888 331,216,753,980 Rls. 7,886,113 $
6 6 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,846,420 329,509,320,000 Rls. 7,845,460 $
7 4 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,532,000 324,075,994,051 Rls. 7,595,166 $
8 9 1397 قزوين عراق 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 2,570,280 309,797,867,320 Rls. 3,515,884 $
9 3 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 905,770 289,696,691,696 Rls. 6,876,029 $
10 10 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,497,850 278,911,401,461 Rls. 3,073,406 $
11 6 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,075,685 275,875,320,000 Rls. 6,568,460 $
12 3 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 925,995 246,929,757,464 Rls. 5,856,167 $
13 4 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,921,480 246,024,418,820 Rls. 5,763,934 $
14 6 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,582,529 197,383,914,000 Rls. 4,699,617 $
15 4 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,783,605 188,164,997,247 Rls. 4,408,966 $
16 2 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 568,385 176,654,058,000 Rls. 4,206,049 $
17 1 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 666,624 170,588,512,847 Rls. 4,278,797 $
18 5 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,353,826 167,202,286,790 Rls. 3,886,798 $
19 9 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,313,351 162,735,692,937 Rls. 1,847,530 $
20 4 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,208,560 158,684,681,472 Rls. 3,706,697 $
21 5 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,294,895 156,308,021,600 Rls. 3,579,410 $
22 2 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,719,959 156,268,518,000 Rls. 3,720,679 $
23 9 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 868,680 152,272,299,700 Rls. 1,737,360 $
24 5 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,225,046 143,749,734,480 Rls. 3,355,392 $
25 7 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,161,581 143,515,554,000 Rls. 3,417,037 $
26 6 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 511,199 141,122,478,000 Rls. 3,360,059 $
27 4 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,027,300 132,181,117,029 Rls. 3,081,770 $
28 10 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 5,726,497 125,594,553,744 Rls. 1,379,448 $
29 7 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 945,500 119,103,600,000 Rls. 2,835,800 $
30 6 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,346,513 118,943,294,253 Rls. 2,831,981 $
31 8 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 817,130 113,402,936,320 Rls. 1,537,812 $
32 4 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,177,275 111,203,227,170 Rls. 2,606,097 $
33 1 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 897,460 106,211,415,390 Rls. 2,692,380 $
34 4 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 826,960 105,846,276,887 Rls. 2,480,875 $
35 2 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,104,280 105,564,312,000 Rls. 2,513,436 $
36 5 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,703,509 103,513,955,117 Rls. 2,408,826 $
37 10 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 522,010 95,452,283,340 Rls. 1,044,020 $
38 3 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 743,500 94,709,057,623 Rls. 2,249,433 $
39 3 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,327,684 92,281,535,844 Rls. 2,189,944 $
40 3 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 722,928 91,919,523,664 Rls. 2,179,992 $
41 10 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 843,560 91,703,154,540 Rls. 1,019,266 $
42 3 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 717,850 91,426,820,239 Rls. 2,169,152 $
43 4 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 295,470 90,868,747,733 Rls. 2,131,773 $
44 2 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 711,090 89,597,340,000 Rls. 2,133,270 $
45 8 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,476,345 88,917,072,373 Rls. 1,254,467 $
46 5 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 784,179 84,899,678,360 Rls. 1,954,857 $
47 3 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 869,960 84,370,795,703 Rls. 2,000,910 $
48 5 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 269,545 79,955,565,550 Rls. 1,886,815 $
49 8 1397 قزوين عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 626,240 77,914,635,693 Rls. 1,039,843 $
50 4 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 784,720 76,334,767,009 Rls. 1,787,219 $
51 8 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 319,580 75,062,605,303 Rls. 868,031 $
52 6 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 788,620 70,418,880,000 Rls. 1,676,640 $
53 6 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 561,340 70,199,220,000 Rls. 1,671,410 $
54 7 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 831,820 69,962,550,000 Rls. 1,665,775 $
55 1 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 551,720 67,549,821,000 Rls. 1,655,160 $
56 8 1397 قزوين عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,013,475 64,835,633,720 Rls. 841,887 $
57 10 1397 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 344,430 62,921,327,720 Rls. 688,860 $
58 8 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,777,928 62,567,904,976 Rls. 887,065 $
59 8 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 400,645 60,991,327,050 Rls. 803,396 $
60 8 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 534,080 57,714,072,664 Rls. 667,807 $
61 3 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,074,360 57,150,690,590 Rls. 1,355,605 $
62 1 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 456,350 56,730,275,100 Rls. 1,369,050 $
63 6 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 704,030 56,682,004,236 Rls. 1,349,572 $
64 4 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,928 55,419,263,440 Rls. 1,297,446 $
65 5 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 467,455 54,505,464,050 Rls. 1,262,215 $
66 5 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 568,390 54,203,076,480 Rls. 1,260,150 $
67 5 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 458,140 52,847,837,750 Rls. 1,229,145 $
68 9 1397 قزوين عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,511,530 52,330,973,566 Rls. 602,509 $
69 1 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,968,364 51,973,974,100 Rls. 1,279,383 $
70 9 1397 قزوين عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 66,240 50,659,689,600 Rls. 574,080 $
71 1 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,067,650 50,434,979,160 Rls. 1,281,180 $
72 8 1397 قزوين عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,197,170 49,657,906,476 Rls. 637,911 $
73 3 1397 قزوين عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 388,260 49,102,775,060 Rls. 1,166,386 $
74 5 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 354,880 48,495,020,700 Rls. 1,116,585 $
75 2 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 378,890 47,740,140,000 Rls. 1,136,670 $
76 2 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 930,450 46,894,680,000 Rls. 1,116,540 $
77 9 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 448,360 46,603,475,107 Rls. 527,926 $
78 7 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 409,760 46,529,910,000 Rls. 1,107,855 $
79 10 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,376,119 46,303,996,278 Rls. 520,118 $
80 5 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,461,446 46,022,413,169 Rls. 1,070,627 $
81 2 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,600 45,813,600,000 Rls. 1,090,800 $
82 8 1397 قزوين عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 295,340 45,727,433,000 Rls. 524,528 $
83 2 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 629,972 44,982,630,000 Rls. 1,071,015 $
84 9 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,554,413 44,669,344,124 Rls. 518,093 $
85 8 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,994,430 44,521,783,293 Rls. 535,032 $
86 6 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 508,930 43,800,120,000 Rls. 1,042,860 $
87 8 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,260,815 41,300,409,597 Rls. 614,139 $
88 2 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 631,120 40,359,354,000 Rls. 960,937 $
89 5 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 316,830 39,991,230,000 Rls. 950,490 $
90 5 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,984,210 39,454,790,650 Rls. 915,271 $
91 8 1397 قزوين عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 188,920 39,125,380,500 Rls. 521,102 $
92 7 1397 قزوين عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 317,583 37,459,212,000 Rls. 891,886 $
93 6 1397 قزوين عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 1,281,630 37,141,566,000 Rls. 884,323 $
94 9 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,404,710 37,113,346,741 Rls. 426,709 $
95 7 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,430,569 36,916,152,000 Rls. 878,956 $
96 8 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 217,665 36,739,964,920 Rls. 421,656 $
97 4 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 286,280 36,652,382,696 Rls. 858,762 $
98 4 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 713,552 36,364,945,950 Rls. 851,615 $
99 5 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 699,148 36,040,788,590 Rls. 835,971 $
100 10 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,335,565 35,971,621,149 Rls. 408,257 $
مجموع کل
11,327,335,401,074 ريال
مجموع کل
239,133,848 دلار