آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 4,461,915 562,201,290,000 Rls. 13,385,745 $
2 4 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,453,941 410,047,943,138 Rls. 9,585,953 $
3 3 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 3,115,999 394,964,719,095 Rls. 9,376,685 $
4 5 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,258,904 358,859,566,890 Rls. 8,301,682 $
5 2 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,267,888 331,216,753,980 Rls. 7,886,113 $
6 6 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,846,420 329,509,320,000 Rls. 7,845,460 $
7 4 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,532,000 324,075,994,051 Rls. 7,595,166 $
8 9 1397 قزوين عراق 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 2,570,280 309,797,867,320 Rls. 3,515,884 $
9 3 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 905,770 289,696,691,696 Rls. 6,876,029 $
10 10 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,497,850 278,911,401,461 Rls. 3,073,406 $
11 6 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,075,685 275,875,320,000 Rls. 6,568,460 $
12 12 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,375,581 249,183,040,537 Rls. 2,817,567 $
13 3 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 925,995 246,929,757,464 Rls. 5,856,167 $
14 4 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,921,480 246,024,418,820 Rls. 5,763,934 $
15 11 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,363,490 234,896,850,640 Rls. 2,795,309 $
16 6 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,582,529 197,383,914,000 Rls. 4,699,617 $
17 4 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 6,783,605 188,164,997,247 Rls. 4,408,966 $
18 2 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 568,385 176,654,058,000 Rls. 4,206,049 $
19 1 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 666,624 170,588,512,847 Rls. 4,278,797 $
20 5 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,353,826 167,202,286,790 Rls. 3,886,798 $
21 9 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,313,351 162,735,692,937 Rls. 1,847,530 $
22 4 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,208,560 158,684,681,472 Rls. 3,706,697 $
23 5 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,294,895 156,308,021,600 Rls. 3,579,410 $
24 2 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 5,719,959 156,268,518,000 Rls. 3,720,679 $
25 9 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 868,680 152,272,299,700 Rls. 1,737,360 $
26 12 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 5,300,205 144,084,964,819 Rls. 1,625,808 $
27 5 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,225,046 143,749,734,480 Rls. 3,355,392 $
28 7 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,161,581 143,515,554,000 Rls. 3,417,037 $
29 6 1397 قزوين عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 511,199 141,122,478,000 Rls. 3,360,059 $
30 11 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 819,550 140,853,646,660 Rls. 1,639,100 $
31 4 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,027,300 132,181,117,029 Rls. 3,081,770 $
32 10 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 5,726,497 125,594,553,744 Rls. 1,379,448 $
33 7 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 945,500 119,103,600,000 Rls. 2,835,800 $
34 6 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 4,346,513 118,943,294,253 Rls. 2,831,981 $
35 8 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 817,130 113,402,936,320 Rls. 1,537,812 $
36 12 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,889,552 111,985,014,003 Rls. 1,256,907 $
37 4 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 2,177,275 111,203,227,170 Rls. 2,606,097 $
38 1 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 897,460 106,211,415,390 Rls. 2,692,380 $
39 4 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 826,960 105,846,276,887 Rls. 2,480,875 $
40 2 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,104,280 105,564,312,000 Rls. 2,513,436 $
41 5 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 3,703,509 103,513,955,117 Rls. 2,408,826 $
42 10 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 522,010 95,452,283,340 Rls. 1,044,020 $
43 3 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 743,500 94,709,057,623 Rls. 2,249,433 $
44 3 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 3,327,684 92,281,535,844 Rls. 2,189,944 $
45 3 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 722,928 91,919,523,664 Rls. 2,179,992 $
46 10 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 843,560 91,703,154,540 Rls. 1,019,266 $
47 3 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 717,850 91,426,820,239 Rls. 2,169,152 $
48 4 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 295,470 90,868,747,733 Rls. 2,131,773 $
49 2 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 711,090 89,597,340,000 Rls. 2,133,270 $
50 8 1397 قزوين عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,476,345 88,917,072,373 Rls. 1,254,467 $
51 5 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 784,179 84,899,678,360 Rls. 1,954,857 $
52 3 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 869,960 84,370,795,703 Rls. 2,000,910 $
53 5 1397 قزوين عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 269,545 79,955,565,550 Rls. 1,886,815 $
54 12 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 445,530 78,243,203,940 Rls. 895,060 $
55 8 1397 قزوين عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 626,240 77,914,635,693 Rls. 1,039,843 $
56 4 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 784,720 76,334,767,009 Rls. 1,787,219 $
57 8 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 319,580 75,062,605,303 Rls. 868,031 $
58 11 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,341,052 74,331,348,772 Rls. 891,768 $
59 6 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 788,620 70,418,880,000 Rls. 1,676,640 $
60 6 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 561,340 70,199,220,000 Rls. 1,671,410 $
61 7 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 831,820 69,962,550,000 Rls. 1,665,775 $
62 1 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 551,720 67,549,821,000 Rls. 1,655,160 $
63 8 1397 قزوين عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,013,475 64,835,633,720 Rls. 841,887 $
64 10 1397 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 344,430 62,921,327,720 Rls. 688,860 $
65 8 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 3,777,928 62,567,904,976 Rls. 887,065 $
66 8 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 400,645 60,991,327,050 Rls. 803,396 $
67 11 1397 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 357,610 60,405,461,480 Rls. 715,220 $
68 8 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 534,080 57,714,072,664 Rls. 667,807 $
69 3 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 1,074,360 57,150,690,590 Rls. 1,355,605 $
70 1 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 456,350 56,730,275,100 Rls. 1,369,050 $
71 6 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 704,030 56,682,004,236 Rls. 1,349,572 $
72 11 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,724,657 55,689,448,943 Rls. 664,879 $
73 4 1397 قزوين عراق 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 16,928 55,419,263,440 Rls. 1,297,446 $
74 5 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 467,455 54,505,464,050 Rls. 1,262,215 $
75 5 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 568,390 54,203,076,480 Rls. 1,260,150 $
76 12 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,253,805 53,982,118,972 Rls. 589,291 $
77 5 1397 قزوين عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 458,140 52,847,837,750 Rls. 1,229,145 $
78 9 1397 قزوين عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,511,530 52,330,973,566 Rls. 602,509 $
79 11 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 533,520 52,005,278,426 Rls. 630,499 $
80 1 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,968,364 51,973,974,100 Rls. 1,279,383 $
81 12 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 550,880 51,431,163,737 Rls. 573,669 $
82 11 1397 قزوين عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,149,300 51,128,076,831 Rls. 628,670 $
83 9 1397 قزوين عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 66,240 50,659,689,600 Rls. 574,080 $
84 1 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 1,067,650 50,434,979,160 Rls. 1,281,180 $
85 11 1397 قزوين عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,836,850 50,071,246,548 Rls. 563,109 $
86 8 1397 قزوين عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,197,170 49,657,906,476 Rls. 637,911 $
87 3 1397 قزوين عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چند لا يا کابله، که در جاي ديگرگفته نشده، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 388,260 49,102,775,060 Rls. 1,166,386 $
88 5 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 354,880 48,495,020,700 Rls. 1,116,585 $
89 12 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 394,835 48,336,826,720 Rls. 543,967 $
90 12 1397 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 277,060 48,159,677,200 Rls. 554,120 $
91 2 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 378,890 47,740,140,000 Rls. 1,136,670 $
92 2 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 930,450 46,894,680,000 Rls. 1,116,540 $
93 9 1397 قزوين عراق 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 448,360 46,603,475,107 Rls. 527,926 $
94 7 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 409,760 46,529,910,000 Rls. 1,107,855 $
95 10 1397 قزوين عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,376,119 46,303,996,278 Rls. 520,118 $
96 5 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,461,446 46,022,413,169 Rls. 1,070,627 $
97 12 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 2,152,485 45,966,730,872 Rls. 522,205 $
98 2 1397 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,600 45,813,600,000 Rls. 1,090,800 $
99 8 1397 قزوين عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 295,340 45,727,433,000 Rls. 524,528 $
100 2 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 629,972 44,982,630,000 Rls. 1,071,015 $
مجموع کل
12,214,467,107,964 ريال
مجموع کل
244,524,937 دلار