آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,461,915 562,201,290,000 Rls. 13,385,745 $
2 3 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,115,999 394,964,719,095 Rls. 9,376,685 $
3 2 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,267,888 331,216,753,980 Rls. 7,886,113 $
4 3 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 905,770 289,696,691,696 Rls. 6,876,029 $
5 3 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 925,995 246,929,757,464 Rls. 5,856,167 $
6 2 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 568,385 176,654,058,000 Rls. 4,206,049 $
7 1 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 666,624 170,588,512,847 Rls. 4,278,797 $
8 2 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,719,959 156,268,518,000 Rls. 3,720,679 $
9 1 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 897,460 106,211,415,390 Rls. 2,692,380 $
10 2 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,104,280 105,564,312,000 Rls. 2,513,436 $
11 3 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 743,500 94,709,057,623 Rls. 2,249,433 $
12 3 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,327,684 92,281,535,844 Rls. 2,189,944 $
13 3 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 722,928 91,919,523,664 Rls. 2,179,992 $
14 3 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 717,850 91,426,820,239 Rls. 2,169,152 $
15 2 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 711,090 89,597,340,000 Rls. 2,133,270 $
16 3 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 869,960 84,370,795,703 Rls. 2,000,910 $
17 1 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 551,720 67,549,821,000 Rls. 1,655,160 $
18 3 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,074,360 57,150,690,590 Rls. 1,355,605 $
19 1 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 456,350 56,730,275,100 Rls. 1,369,050 $
20 1 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,968,364 51,973,974,100 Rls. 1,279,383 $
21 1 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,067,650 50,434,979,160 Rls. 1,281,180 $
22 3 1397 قزوين عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 388,260 49,102,775,060 Rls. 1,166,386 $
23 2 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 378,890 47,740,140,000 Rls. 1,136,670 $
24 2 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 930,450 46,894,680,000 Rls. 1,116,540 $
25 2 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,600 45,813,600,000 Rls. 1,090,800 $
26 2 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 629,972 44,982,630,000 Rls. 1,071,015 $
27 2 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 631,120 40,359,354,000 Rls. 960,937 $
28 1 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 371,280 35,865,648,000 Rls. 853,944 $
29 2 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 250,313 32,791,752,000 Rls. 780,756 $
30 2 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 235,910 29,724,660,000 Rls. 707,730 $
31 3 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 235,135 29,716,846,962 Rls. 705,416 $
32 2 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 232,280 29,267,280,000 Rls. 696,840 $
33 3 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,111,006 29,170,087,648 Rls. 692,187 $
34 3 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 376,520 27,000,075,141 Rls. 640,565 $
35 2 1397 قزوين عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 2,857,765 26,882,520,000 Rls. 640,060 $
36 2 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 826,060 26,636,358,000 Rls. 634,199 $
37 1 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 209,740 25,731,954,000 Rls. 629,220 $
38 2 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 406,344 25,602,738,000 Rls. 609,589 $
39 2 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,203,645 24,847,620,000 Rls. 591,610 $
40 2 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 191,800 24,166,800,000 Rls. 575,400 $
41 3 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 176,750 23,578,182,975 Rls. 560,535 $
42 3 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 450,650 22,448,304,660 Rls. 532,407 $
43 1 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,771,130 21,649,064,248 Rls. 545,878 $
44 1 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 357,495 21,167,720,640 Rls. 519,992 $
45 3 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 323,342 20,056,728,108 Rls. 475,736 $
46 2 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,460,650 18,822,258,000 Rls. 448,149 $
47 2 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140,504 18,060,561,120 Rls. 430,013 $
48 2 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,712 17,625,749,820 Rls. 419,661 $
49 1 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 246,607 16,970,539,936 Rls. 419,232 $
50 2 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,965,553 16,859,703,000 Rls. 401,421 $
51 2 1397 قزوين عراق 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 11,000 14,700,000,000 Rls. 350,000 $
52 2 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 262,380 14,325,948,000 Rls. 341,094 $
53 3 1397 قزوين عراق 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,370,060 14,315,242,551 Rls. 339,071 $
54 1 1397 قزوين عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 1,473,305 13,830,745,600 Rls. 342,568 $
55 3 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 463,550 13,570,339,571 Rls. 321,845 $
56 1 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 649,130 13,377,063,020 Rls. 325,106 $
57 2 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 632,189 13,371,162,000 Rls. 318,361 $
58 2 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,521,977 13,257,134,520 Rls. 315,643 $
59 3 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 97,270 12,273,324,000 Rls. 291,810 $
60 3 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 93,417 12,182,769,552 Rls. 289,137 $
61 3 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 1,610 11,745,060,750 Rls. 278,550 $
62 2 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 82,027 11,466,914,760 Rls. 273,021 $
63 2 1397 قزوين عراق 29291090 ساير 116,975 11,284,224,000 Rls. 268,672 $
64 3 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 869,140 11,203,499,679 Rls. 266,160 $
65 2 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 221,950 11,186,280,000 Rls. 266,340 $
66 2 1397 قزوين عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 87,700 11,050,200,000 Rls. 263,100 $
67 3 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 86,860 11,021,258,907 Rls. 261,366 $
68 1 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 205,110 10,874,557,512 Rls. 266,643 $
69 2 1397 قزوين عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 622,000 10,449,600,000 Rls. 248,800 $
70 3 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,186,610 10,274,010,096 Rls. 243,833 $
71 1 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 288,085 9,290,622,392 Rls. 228,676 $
72 3 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 456,190 9,005,486,626 Rls. 213,518 $
73 2 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 163,450 8,924,370,000 Rls. 212,485 $
74 2 1397 قزوين عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 104,998 8,819,832,000 Rls. 209,996 $
75 3 1397 قزوين عراق 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 224,267 8,519,185,746 Rls. 201,876 $
76 3 1397 قزوين عراق 29291090 ساير 99,000 8,501,994,815 Rls. 201,439 $
77 2 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 148,520 8,486,100,000 Rls. 202,050 $
78 1 1397 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,019,354 8,379,554,139 Rls. 213,955 $
79 1 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 423,820 8,280,091,410 Rls. 211,910 $
80 3 1397 قزوين عراق 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 137,540 7,769,031,498 Rls. 184,165 $
81 3 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 887,761 7,559,580,084 Rls. 179,326 $
82 3 1397 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 137,140 7,512,378,127 Rls. 178,282 $
83 1 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 57,672 7,234,679,304 Rls. 175,094 $
84 3 1397 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 338,445 7,124,424,536 Rls. 169,222 $
85 1 1397 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 915,975 7,010,234,507 Rls. 179,533 $
86 2 1397 قزوين عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 49,960 6,714,624,000 Rls. 159,872 $
87 1 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 51,904 6,534,234,000 Rls. 155,577 $
88 3 1397 قزوين عراق 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 44,822 6,406,620,473 Rls. 151,986 $
89 2 1397 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 41,132 6,219,108,000 Rls. 148,074 $
90 2 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,400 6,138,720,000 Rls. 146,160 $
91 1 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 132,300 5,983,188,120 Rls. 158,760 $
92 2 1397 قزوين عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 160,080 5,714,856,000 Rls. 136,068 $
93 3 1397 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 165,144 5,612,137,583 Rls. 133,038 $
94 2 1397 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 265,531 5,352,564,000 Rls. 127,442 $
95 3 1397 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 92,970 5,087,927,769 Rls. 120,870 $
96 3 1397 قزوين عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 27,648 4,847,972,256 Rls. 115,204 $
97 2 1397 قزوين عراق 87112099 موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 27,648 4,838,400,000 Rls. 115,200 $
98 1 1397 قزوين عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,940 4,795,557,448 Rls. 126,088 $
99 2 1397 قزوين عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 34,660 4,644,948,000 Rls. 110,594 $
100 3 1397 قزوين عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 34,300 4,627,593,920 Rls. 109,760 $
مجموع کل
4,659,672,524,084 ريال
مجموع کل
111,555,387 دلار