آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,461,915 562,201,290,000 Rls. 13,385,745 $
2 4 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,453,941 410,047,943,138 Rls. 9,585,953 $
3 3 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,115,999 394,964,719,095 Rls. 9,376,685 $
4 5 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,258,904 358,859,566,890 Rls. 8,301,682 $
5 2 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,267,888 331,216,753,980 Rls. 7,886,113 $
6 6 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,846,420 329,509,320,000 Rls. 7,845,460 $
7 4 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,532,000 324,075,994,051 Rls. 7,595,166 $
8 3 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 905,770 289,696,691,696 Rls. 6,876,029 $
9 6 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,075,685 275,875,320,000 Rls. 6,568,460 $
10 3 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 925,995 246,929,757,464 Rls. 5,856,167 $
11 4 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,921,480 246,024,418,820 Rls. 5,763,934 $
12 6 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,582,529 197,383,914,000 Rls. 4,699,617 $
13 4 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 6,783,605 188,164,997,247 Rls. 4,408,966 $
14 2 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 568,385 176,654,058,000 Rls. 4,206,049 $
15 1 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 666,624 170,588,512,847 Rls. 4,278,797 $
16 5 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,353,826 167,202,286,790 Rls. 3,886,798 $
17 4 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,208,560 158,684,681,472 Rls. 3,706,697 $
18 5 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,294,895 156,308,021,600 Rls. 3,579,410 $
19 2 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,719,959 156,268,518,000 Rls. 3,720,679 $
20 5 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,225,046 143,749,734,480 Rls. 3,355,392 $
21 7 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,161,581 143,515,554,000 Rls. 3,417,037 $
22 6 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 511,199 141,122,478,000 Rls. 3,360,059 $
23 4 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,027,300 132,181,117,029 Rls. 3,081,770 $
24 7 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 945,500 119,103,600,000 Rls. 2,835,800 $
25 6 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,346,513 118,943,294,253 Rls. 2,831,981 $
26 4 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,177,275 111,203,227,170 Rls. 2,606,097 $
27 1 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 897,460 106,211,415,390 Rls. 2,692,380 $
28 4 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 826,960 105,846,276,887 Rls. 2,480,875 $
29 2 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,104,280 105,564,312,000 Rls. 2,513,436 $
30 5 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,703,509 103,513,955,117 Rls. 2,408,826 $
31 3 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 743,500 94,709,057,623 Rls. 2,249,433 $
32 3 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,327,684 92,281,535,844 Rls. 2,189,944 $
33 3 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 722,928 91,919,523,664 Rls. 2,179,992 $
34 3 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 717,850 91,426,820,239 Rls. 2,169,152 $
35 4 1397 قزوين عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 295,470 90,868,747,733 Rls. 2,131,773 $
36 2 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 711,090 89,597,340,000 Rls. 2,133,270 $
37 5 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 784,179 84,899,678,360 Rls. 1,954,857 $
38 3 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 869,960 84,370,795,703 Rls. 2,000,910 $
39 5 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 269,545 79,955,565,550 Rls. 1,886,815 $
40 4 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 784,720 76,334,767,009 Rls. 1,787,219 $
41 6 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 788,620 70,418,880,000 Rls. 1,676,640 $
42 6 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 561,340 70,199,220,000 Rls. 1,671,410 $
43 7 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 831,820 69,962,550,000 Rls. 1,665,775 $
44 1 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 551,720 67,549,821,000 Rls. 1,655,160 $
45 3 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,074,360 57,150,690,590 Rls. 1,355,605 $
46 1 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 456,350 56,730,275,100 Rls. 1,369,050 $
47 6 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 704,030 56,682,004,236 Rls. 1,349,572 $
48 4 1397 قزوين عراق 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,928 55,419,263,440 Rls. 1,297,446 $
49 5 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 467,455 54,505,464,050 Rls. 1,262,215 $
50 5 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 568,390 54,203,076,480 Rls. 1,260,150 $
51 5 1397 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 458,140 52,847,837,750 Rls. 1,229,145 $
52 1 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,968,364 51,973,974,100 Rls. 1,279,383 $
53 1 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,067,650 50,434,979,160 Rls. 1,281,180 $
54 3 1397 قزوين عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 388,260 49,102,775,060 Rls. 1,166,386 $
55 5 1397 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 354,880 48,495,020,700 Rls. 1,116,585 $
56 2 1397 قزوين عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 378,890 47,740,140,000 Rls. 1,136,670 $
57 2 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 930,450 46,894,680,000 Rls. 1,116,540 $
58 7 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 409,760 46,529,910,000 Rls. 1,107,855 $
59 5 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,461,446 46,022,413,169 Rls. 1,070,627 $
60 2 1397 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,600 45,813,600,000 Rls. 1,090,800 $
61 2 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 629,972 44,982,630,000 Rls. 1,071,015 $
62 6 1397 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 508,930 43,800,120,000 Rls. 1,042,860 $
63 2 1397 قزوين عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 631,120 40,359,354,000 Rls. 960,937 $
64 5 1397 قزوين عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 316,830 39,991,230,000 Rls. 950,490 $
65 5 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,984,210 39,454,790,650 Rls. 915,271 $
66 7 1397 قزوين عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 317,583 37,459,212,000 Rls. 891,886 $
67 6 1397 قزوين عراق 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 1,281,630 37,141,566,000 Rls. 884,323 $
68 7 1397 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,430,569 36,916,152,000 Rls. 878,956 $
69 4 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 286,280 36,652,382,696 Rls. 858,762 $
70 4 1397 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 713,552 36,364,945,950 Rls. 851,615 $
71 5 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 699,148 36,040,788,590 Rls. 835,971 $
72 1 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 371,280 35,865,648,000 Rls. 853,944 $
73 7 1397 قزوين عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 141,890 35,756,406,000 Rls. 851,343 $
74 4 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,267,382 34,562,177,031 Rls. 810,274 $
75 4 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 480,296 34,369,500,852 Rls. 804,691 $
76 7 1397 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 509,240 33,705,672,000 Rls. 802,516 $
77 6 1397 قزوين عراق 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 668,570 33,567,912,000 Rls. 799,236 $
78 4 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,539,050 33,137,674,689 Rls. 773,927 $
79 6 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,573,900 33,020,610,000 Rls. 786,205 $
80 2 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 250,313 32,791,752,000 Rls. 780,756 $
81 4 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 246,612 31,561,586,079 Rls. 739,545 $
82 7 1397 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,436,820 31,316,880,000 Rls. 745,640 $
83 7 1397 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 939,020 29,935,584,000 Rls. 712,752 $
84 4 1397 قزوين عراق 29291090 ساير 213,000 29,755,900,250 Rls. 698,639 $
85 2 1397 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 235,910 29,724,660,000 Rls. 707,730 $
86 3 1397 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 235,135 29,716,846,962 Rls. 705,416 $
87 2 1397 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 232,280 29,267,280,000 Rls. 696,840 $
88 3 1397 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,111,006 29,170,087,648 Rls. 692,187 $
89 3 1397 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 376,520 27,000,075,141 Rls. 640,565 $
90 2 1397 قزوين عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 2,857,765 26,882,520,000 Rls. 640,060 $
91 2 1397 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 826,060 26,636,358,000 Rls. 634,199 $
92 5 1397 قزوين عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 259,300 26,552,147,000 Rls. 619,150 $
93 6 1397 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 218,708 26,227,908,000 Rls. 624,474 $
94 5 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 401,431 25,968,366,266 Rls. 602,149 $
95 1 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 209,740 25,731,954,000 Rls. 629,220 $
96 2 1397 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 406,344 25,602,738,000 Rls. 609,589 $
97 7 1397 قزوين عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,665,742 25,191,306,000 Rls. 599,793 $
98 2 1397 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,203,645 24,847,620,000 Rls. 591,610 $
99 2 1397 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 191,800 24,166,800,000 Rls. 575,400 $
100 7 1397 قزوين عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 337,960 24,115,266,000 Rls. 574,173 $
مجموع کل
9,731,964,543,780 ريال
مجموع کل
230,397,728 دلار