آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,400,850 550,953,132,878 Rls. 6,236,284 $
2 11 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,533,930 483,004,039,385 Rls. 5,766,362 $
3 10 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,095,910 395,304,710,949 Rls. 4,422,918 $
4 9 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,628,950 278,613,864,902 Rls. 3,159,051 $
5 8 1397 قزوين ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 3,783,610 146,459,019,692 Rls. 1,876,818 $
6 11 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 216,373 47,678,561,339 Rls. 568,260 $
7 11 1397 قزوين ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 38,710,218,972 Rls. 448,958 $
8 7 1397 قزوين ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,346,580 29,975,064,000 Rls. 713,692 $
9 12 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 120,377 28,578,138,211 Rls. 317,200 $
10 9 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 506,500 28,518,588,862 Rls. 331,082 $
11 8 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 708,615 27,917,710,239 Rls. 457,482 $
12 5 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,135,710 25,544,244,705 Rls. 580,249 $
13 10 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 96,710 24,176,791,046 Rls. 261,938 $
14 5 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 848,250 23,932,735,250 Rls. 551,361 $
15 12 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 1,594,140 22,678,315,233 Rls. 258,724 $
16 12 1397 قزوين ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 389,674 22,200,779,343 Rls. 253,287 $
17 1 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 267,010 22,077,026,120 Rls. 534,020 $
18 7 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 738,430 20,159,160,000 Rls. 479,980 $
19 2 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 726,030 19,820,514,000 Rls. 471,917 $
20 4 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 730,890 16,043,509,766 Rls. 376,321 $
21 10 1397 قزوين ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 15,393,199,696 Rls. 157,136 $
22 8 1397 قزوين ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 14,674,068,372 Rls. 171,228 $
23 2 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 169,927 14,273,868,000 Rls. 339,854 $
24 8 1397 قزوين ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 314,020 12,421,250,646 Rls. 144,815 $
25 2 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 192,607 12,148,416,000 Rls. 289,248 $
26 8 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 95,699 12,050,359,065 Rls. 137,447 $
27 6 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 439,430 11,996,376,000 Rls. 285,628 $
28 12 1397 قزوين ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 156,500 11,813,794,687 Rls. 131,218 $
29 1 1397 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 174,080 11,777,425,920 Rls. 313,344 $
30 1 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 193,183 11,413,652,958 Rls. 290,158 $
31 12 1397 قزوين ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 63,650 11,319,939,771 Rls. 127,299 $
32 1 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 437,200 11,275,496,544 Rls. 284,180 $
33 12 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 194,475 10,964,427,055 Rls. 124,463 $
34 3 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 372,250 10,178,468,198 Rls. 241,912 $
35 2 1397 قزوين ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 130,560 9,870,336,000 Rls. 235,008 $
36 9 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 72,212 9,567,649,944 Rls. 108,462 $
37 9 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 725,100 9,494,169,390 Rls. 106,797 $
38 3 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 112,695 9,472,601,072 Rls. 225,390 $
39 10 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 154,818 9,016,333,885 Rls. 100,445 $
40 11 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 680,860 8,886,015,087 Rls. 105,231 $
41 6 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 106,159 8,536,374,000 Rls. 203,247 $
42 11 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 147,220 7,821,395,400 Rls. 96,061 $
43 8 1397 قزوين ترکيه 83081000 قزنقفلي، قلاب، چنگک، حلقه و منگنه پرچ ا زفلز معمولي. 23,010 7,716,173,400 Rls. 88,011 $
44 7 1397 قزوين ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 7,191,576,000 Rls. 171,228 $
45 4 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 80,665 6,882,838,900 Rls. 161,330 $
46 12 1397 قزوين ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 108,000 6,378,543,604 Rls. 71,819 $
47 4 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 94,813 6,137,827,900 Rls. 142,409 $
48 3 1397 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 95,881 6,075,215,688 Rls. 144,205 $
49 4 1397 قزوين ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 110,000 5,838,250,000 Rls. 137,500 $
50 8 1397 قزوين ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص 53,710 5,753,573,763 Rls. 67,137 $
51 8 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 616,350 5,663,086,829 Rls. 75,755 $
52 10 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 408,000 5,558,144,352 Rls. 62,016 $
53 7 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 101,381 5,535,432,000 Rls. 131,796 $
54 11 1397 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 209,945 5,382,267,181 Rls. 62,983 $
55 8 1397 قزوين ترکيه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 298,000 4,986,210,000 Rls. 67,150 $
56 1 1397 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 166,580 4,082,710,099 Rls. 108,277 $
57 8 1397 قزوين ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 24,040 4,030,786,800 Rls. 45,975 $
58 11 1397 قزوين ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 65,160 3,794,470,670 Rls. 43,330 $
59 4 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 384,240 3,712,846,400 Rls. 86,476 $
60 11 1397 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,696,943,800 Rls. 40,700 $
61 4 1397 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,462,656,670 Rls. 80,960 $
62 3 1397 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 39,874 3,370,947,960 Rls. 79,748 $
63 8 1397 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 21,200 3,361,114,780 Rls. 39,220 $
64 9 1397 قزوين ترکيه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 200,000 3,354,120,000 Rls. 39,341 $
65 5 1397 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 118,030 3,245,598,000 Rls. 76,719 $
66 5 1397 قزوين ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,441 3,238,671,820 Rls. 74,882 $
67 12 1397 قزوين ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 118,010 3,219,101,845 Rls. 36,583 $
68 4 1397 قزوين ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 116,250 3,206,165,045 Rls. 75,511 $
69 6 1397 قزوين ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 143,660 3,205,440,000 Rls. 76,320 $
70 3 1397 قزوين ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 244,680 3,197,829,656 Rls. 75,850 $
71 6 1397 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 43,168 3,155,334,000 Rls. 75,127 $
72 9 1397 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 20,000 3,048,800,000 Rls. 37,000 $
73 3 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 240,180 3,047,264,550 Rls. 72,270 $
74 9 1397 قزوين ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 85,600 3,020,378,880 Rls. 34,240 $
75 12 1397 قزوين ترکيه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 109,810 3,005,567,499 Rls. 32,943 $
76 6 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 390,660 2,973,538,108 Rls. 70,799 $
77 11 1397 قزوين ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 17,602 2,836,175,056 Rls. 35,204 $
78 11 1397 قزوين ترکيه 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 47,288 2,691,055,087 Rls. 30,737 $
79 5 1397 قزوين ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 47,040 2,632,295,755 Rls. 61,152 $
80 12 1397 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 40,840 2,623,987,264 Rls. 28,384 $
81 10 1397 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني) وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي يا جنگلدا ري. 23,800 2,595,618,480 Rls. 28,560 $
82 10 1397 قزوين ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 66,336 2,560,898,506 Rls. 28,258 $
83 9 1397 قزوين ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 88,472 2,457,081,520 Rls. 28,310 $
84 6 1397 قزوين ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 35,246 2,446,357,620 Rls. 58,247 $
85 6 1397 قزوين ترکيه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 247,000 2,442,300,000 Rls. 58,150 $
86 11 1397 قزوين ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 47,040 2,441,401,872 Rls. 30,576 $
87 12 1397 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني) وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي يا جنگلدا ري. 23,020 2,396,188,632 Rls. 27,624 $
88 2 1397 قزوين ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 182,140 2,371,488,000 Rls. 56,464 $
89 12 1397 قزوين ترکيه 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 44,088 2,363,318,723 Rls. 27,335 $
90 12 1397 قزوين ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 20,000 2,356,758,240 Rls. 26,694 $
91 4 1397 قزوين ترکيه 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 178,410 2,356,129,210 Rls. 55,307 $
92 7 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 370,010 2,293,424,700 Rls. 54,605 $
93 11 1397 قزوين ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 19,997 2,236,980,105 Rls. 25,551 $
94 8 1397 قزوين ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 24,000 2,213,244,000 Rls. 25,244 $
95 8 1397 قزوين ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 71,900 2,192,788,260 Rls. 25,011 $
96 4 1397 قزوين ترکيه 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 46,780 2,085,833,120 Rls. 48,703 $
97 8 1397 قزوين ترکيه 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 24,055 1,975,990,950 Rls. 22,538 $
98 5 1397 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 220,050 1,968,644,926 Rls. 45,013 $
99 5 1397 قزوين ترکيه 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 18,000 1,895,616,000 Rls. 43,200 $
100 11 1397 قزوين ترکيه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 1,816,680,000 Rls. 20,000 $
مجموع کل
2,702,491,424,807 ريال
مجموع کل
35,860,952 دلار