آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 379,725 13,088,222,750 Rls. 303,339 $
2 3 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 303,615 10,319,388,745 Rls. 244,676 $
3 10 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 289,043 9,423,509,102 Rls. 104,512 $
4 3 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 158,202 6,007,955,850 Rls. 142,258 $
5 1 1397 قزوين تاجيکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 56,160 4,868,858,592 Rls. 129,168 $
6 5 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 136,172 4,851,984,065 Rls. 110,306 $
7 9 1397 قزوين تاجيکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 59,280 4,324,310,016 Rls. 47,424 $
8 2 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 122,937 4,152,204,000 Rls. 98,862 $
9 5 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 117,168 4,132,328,175 Rls. 95,051 $
10 6 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 111,448 3,763,124,624 Rls. 89,599 $
11 8 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 144,662 3,349,839,076 Rls. 43,701 $
12 1 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 96,008 3,239,250,000 Rls. 77,125 $
13 9 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 88,416 3,205,440,750 Rls. 35,780 $
14 12 1397 قزوين تاجيکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 45,879 2,694,606,726 Rls. 29,820 $
15 5 1397 قزوين تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,096 2,423,931,200 Rls. 55,240 $
16 12 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 67,071 2,400,147,053 Rls. 27,077 $
17 5 1397 قزوين تاجيکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 41,261 2,342,766,300 Rls. 53,638 $
18 3 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 79,694 2,160,132,348 Rls. 51,221 $
19 6 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 63,600 1,884,305,884 Rls. 44,865 $
20 6 1397 قزوين تاجيکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,000 1,835,400,000 Rls. 43,700 $
21 3 1397 قزوين تاجيکستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 45,708 1,644,039,770 Rls. 39,070 $
22 11 1397 قزوين تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 58,422 1,530,687,925 Rls. 18,694 $
23 10 1397 قزوين تاجيکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 22,950 1,461,284,237 Rls. 14,917 $
24 4 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 51,140 1,382,807,701 Rls. 32,567 $
25 3 1397 قزوين تاجيکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 13,500 1,304,100,000 Rls. 31,050 $
26 6 1397 قزوين تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,025 1,300,698,000 Rls. 30,969 $
27 6 1397 قزوين تاجيکستان 28111910 اسيد سولفاميک 23,145 1,263,696,000 Rls. 30,088 $
28 10 1397 قزوين تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 16,060 1,204,943,256 Rls. 14,454 $
29 6 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 43,800 1,195,740,000 Rls. 28,470 $
30 11 1397 قزوين تاجيکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 22,919 1,189,480,759 Rls. 14,897 $
31 2 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 44,160 1,180,872,000 Rls. 28,116 $
32 5 1397 قزوين تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 27,540 1,041,021,880 Rls. 24,786 $
33 5 1397 قزوين تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 13,911 1,032,377,040 Rls. 23,648 $
34 2 1397 قزوين تاجيکستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 22,319 843,654,000 Rls. 20,087 $
35 10 1397 قزوين تاجيکستان 39162020 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 7,190 809,214,348 Rls. 9,707 $
36 7 1397 قزوين تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,950 722,904,000 Rls. 17,212 $
37 2 1397 قزوين تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 15,707 717,696,000 Rls. 17,088 $
38 5 1397 قزوين تاجيکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 10,860 708,615,000 Rls. 16,290 $
39 4 1397 قزوين تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,650 662,766,403 Rls. 15,609 $
40 10 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 14,364 620,003,826 Rls. 6,822 $
41 2 1397 قزوين تاجيکستان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 9,954 543,480,000 Rls. 12,940 $
42 10 1397 قزوين تاجيکستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 4,632 501,934,644 Rls. 6,021 $
43 8 1397 قزوين تاجيکستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 18,720 298,746,000 Rls. 3,469 $
44 10 1397 قزوين تاجيکستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 6,803 283,520,964 Rls. 3,401 $
45 8 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 7,680 250,069,682 Rls. 2,918 $
46 3 1397 قزوين تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 5,160 226,853,501 Rls. 5,380 $
47 10 1397 قزوين تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 3,990 216,162,852 Rls. 2,593 $
48 2 1397 قزوين تاجيکستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور در جاي ديگر 5,980 213,486,000 Rls. 5,083 $
49 5 1397 قزوين تاجيکستان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 3,000 178,785,000 Rls. 4,110 $
50 2 1397 قزوين تاجيکستان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 3,000 172,620,000 Rls. 4,110 $
51 2 1397 قزوين تاجيکستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
52 5 1397 قزوين تاجيکستان 33051000 شامپوها 2,400 126,129,600 Rls. 2,880 $
53 2 1397 قزوين تاجيکستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,000 109,200,000 Rls. 2,600 $
54 4 1397 قزوين تاجيکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 688 87,903,444 Rls. 2,070 $
55 8 1397 قزوين تاجيکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,100 57,330,000 Rls. 666 $
56 8 1397 قزوين تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 9,000 56,700,000 Rls. 658 $
57 5 1397 قزوين تاجيکستان 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,000 56,550,000 Rls. 1,300 $
58 2 1397 قزوين تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,846 50,400,000 Rls. 1,200 $
59 3 1397 قزوين تاجيکستان 34012010 صابون مايع 1,200 45,360,000 Rls. 1,080 $
60 2 1397 قزوين تاجيکستان 29054500 گليسرول 1,000 25,200,000 Rls. 600 $
61 5 1397 قزوين تاجيکستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 300 3,915,000 Rls. 90 $
62 2 1397 قزوين تاجيکستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه، غير از متانال، اتانال 200 1,008,000 Rls. 24 $
63 5 1397 قزوين تاجيکستان 32049090 ساير مواد رنگ كننده الي سنتيك غير مذكور 60 522,000 Rls. 12 $
مجموع کل
115,958,184,088 ريال
مجموع کل
2,329,109 دلار
[1]