آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 240,960 128,396,756,716 Rls. 1,530,075 $
2 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 222,836 124,033,202,157 Rls. 1,431,940 $
3 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 239,446 88,078,352,256 Rls. 1,333,379 $
4 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 141,585 74,728,237,210 Rls. 818,771 $
5 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 120,250 63,115,485,235 Rls. 711,965 $
6 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 147,864 38,391,567,096 Rls. 887,186 $
7 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 122,554 30,975,415,828 Rls. 735,322 $
8 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 141,210 25,653,338,280 Rls. 282,420 $
9 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 93,196 23,485,593,600 Rls. 559,181 $
10 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 86,100 21,697,200,000 Rls. 516,601 $
11 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 17,395 21,184,420,950 Rls. 236,775 $
12 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 80,025 20,503,595,280 Rls. 480,149 $
13 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 205,700 20,227,252,430 Rls. 475,264 $
14 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 304,000 19,290,909,000 Rls. 330,355 $
15 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 63,110 15,903,820,800 Rls. 378,662 $
16 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 68,000 14,251,950,000 Rls. 162,558 $
17 1 1397 قزوين امارات متحده عربي 19011000 فرآورده ها براي تغذيه کودکان، که براي خرده فروشي بسته بندي شده باشد، از آرد و غيره 31,968 8,055,936,000 Rls. 191,808 $
18 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 299,970 6,060,313,615 Rls. 107,997 $
19 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 193,480 5,874,062,474 Rls. 67,718 $
20 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 10,820 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
21 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 57,000 5,506,200,000 Rls. 131,100 $
22 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 95,935 5,503,135,300 Rls. 61,750 $
23 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,351 4,983,982,270 Rls. 118,202 $
24 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 288,260 4,237,422,000 Rls. 100,891 $
25 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,800 4,178,336,400 Rls. 47,658 $
26 11 1397 قزوين امارات متحده عربي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 38,660 3,723,177,395 Rls. 42,526 $
27 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 200,510 3,493,818,577 Rls. 79,622 $
28 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 200,470 3,375,787,638 Rls. 79,212 $
29 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 200,240 2,943,528,000 Rls. 34,181 $
30 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 70,009 2,940,378,000 Rls. 70,009 $
31 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 6,288 2,929,744,036 Rls. 35,212 $
32 8 1397 قزوين امارات متحده عربي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,718 2,736,542,070 Rls. 31,213 $
33 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 22,500 2,667,161,259 Rls. 29,250 $
34 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,242,800,000 Rls. 53,400 $
35 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,380 2,168,706,432 Rls. 24,564 $
36 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 123,970 2,091,894,574 Rls. 49,152 $
37 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 99,900 1,772,550,675 Rls. 40,748 $
38 4 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 99,670 1,712,858,851 Rls. 39,742 $
39 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 100,470 1,603,501,200 Rls. 38,179 $
40 3 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 99,610 1,596,021,147 Rls. 37,852 $
41 6 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 98,578 1,573,975,200 Rls. 37,476 $
42 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 106,470 1,565,130,000 Rls. 37,265 $
43 10 1397 قزوين امارات متحده عربي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 526 936,587,710 Rls. 9,994 $
44 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 25,060 657,575,919 Rls. 14,986 $
45 5 1397 قزوين امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 4,375 551,250,000 Rls. 13,125 $
46 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,400 240,725,760 Rls. 2,640 $
47 12 1397 قزوين امارات متحده عربي 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 23,840 226,954,875 Rls. 2,625 $
48 7 1397 قزوين امارات متحده عربي 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 24,000 201,600,000 Rls. 4,800 $
49 9 1397 قزوين امارات متحده عربي 84529010 "ک ک ک مبل، پايه و سرپوش براي چرخکهاي دوزندگي و ساير اجزاء قطعات مربوطه 4,368 24,893,232 Rls. 273 $
50 2 1397 قزوين امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 625 5,111,400 Rls. 122 $
مجموع کل
823,842,758,847 ريال
مجموع کل
12,637,895 دلار
[1]