آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 338,850 36,394,769,980 Rls. 440,506 $
2 8 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 328,275 27,239,833,005 Rls. 365,113 $
3 10 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 168,750 18,265,892,978 Rls. 219,376 $
4 9 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 167,400 17,931,888,000 Rls. 217,620 $
5 10 1397 قزوين ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 176,850 14,914,242,672 Rls. 170,271 $
6 10 1397 قزوين ازبکستان 73110010 مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار 104,770 12,347,888,400 Rls. 131,760 $
7 7 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 145,325 10,706,724,000 Rls. 254,922 $
8 5 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 39,825 7,192,374,000 Rls. 171,247 $
9 9 1397 قزوين ازبکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 89,420 5,949,976,378 Rls. 72,208 $
10 12 1397 قزوين ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 58,750 5,562,312,360 Rls. 60,168 $
11 3 1397 قزوين ازبکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 41,800 4,053,743,100 Rls. 96,140 $
12 12 1397 قزوين ازبکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,000 3,744,141,632 Rls. 40,501 $
13 2 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 20,700 3,738,420,000 Rls. 89,010 $
14 7 1397 قزوين ازبکستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 44,000 3,511,200,000 Rls. 83,600 $
15 6 1397 قزوين ازبکستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 59,625 3,255,504,000 Rls. 77,512 $
16 5 1397 قزوين ازبکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 44,710 3,252,573,964 Rls. 74,772 $
17 5 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 43,546 2,872,696,330 Rls. 65,319 $
18 6 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 44,827 2,824,104,909 Rls. 67,241 $
19 11 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 34,320 2,477,387,484 Rls. 30,888 $
20 9 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 39,161 2,464,730,068 Rls. 29,912 $
21 8 1397 قزوين ازبکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 32,490 2,456,244,000 Rls. 58,482 $
22 12 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 30,541 2,404,938,093 Rls. 27,486 $
23 11 1397 قزوين ازبکستان 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 17,440 2,296,402,800 Rls. 27,600 $
24 5 1397 قزوين ازبکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 190,480 1,928,304,000 Rls. 45,912 $
25 8 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 31,908 1,726,135,500 Rls. 20,124 $
26 9 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,100 1,321,184,865 Rls. 15,015 $
27 10 1397 قزوين ازبکستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري، همچينين ترازوهاي قيفي شكل 22,590 1,148,494,764 Rls. 11,724 $
28 10 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,010 1,004,802,448 Rls. 11,056 $
29 6 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,010 928,726,830 Rls. 22,113 $
30 8 1397 قزوين ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 54,000 679,063,500 Rls. 7,745 $
31 12 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,240 528,148,803 Rls. 6,006 $
32 11 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 10,080 525,506,436 Rls. 6,552 $
33 2 1397 قزوين ازبکستان 29221210 كوكونات دي اتانول آمين 8,025 461,748,000 Rls. 10,994 $
34 2 1397 قزوين ازبکستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 9,098 458,514,000 Rls. 10,917 $
35 10 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 4,828 394,886,635 Rls. 4,345 $
36 8 1397 قزوين ازبکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 13,020 355,446,000 Rls. 4,127 $
37 2 1397 قزوين ازبکستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,060 318,780,000 Rls. 7,590 $
38 9 1397 قزوين ازبکستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 2,155 240,042,899 Rls. 2,913 $
39 12 1397 قزوين ازبکستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 1,077 123,603,200 Rls. 1,400 $
40 6 1397 قزوين ازبکستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,862 93,858,389 Rls. 2,235 $
41 9 1397 قزوين ازبکستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 2,093 89,641,154 Rls. 1,088 $
42 6 1397 قزوين ازبکستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 1,078 62,004,011 Rls. 1,476 $
43 5 1397 قزوين ازبکستان 70193100 مت (Mat) نبافته ا زا لياف شيشه 700 29,400,000 Rls. 700 $
مجموع کل
208,276,279,587 ريال
مجموع کل
3,065,687 دلار
[1]