آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 520,070 27,805,517,344 Rls. 322,445 $
2 7 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 588,840 15,333,402,000 Rls. 365,081 $
3 6 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 375,820 9,786,336,000 Rls. 233,008 $
4 12 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 137,510 7,881,668,622 Rls. 85,257 $
5 8 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 118,420 3,705,642,780 Rls. 73,026 $
6 2 1397 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 161,100 3,223,463,040 Rls. 76,749 $
7 2 1397 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 158,495 3,128,706,000 Rls. 74,493 $
8 1 1397 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 136,800 3,036,345,980 Rls. 77,906 $
9 2 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 112,875 2,939,286,000 Rls. 69,983 $
10 12 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 77,956 2,657,365,665 Rls. 30,102 $
11 5 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 52,898 2,386,693,636 Rls. 56,186 $
12 8 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 64,080 2,297,055,768 Rls. 30,189 $
13 6 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 61,203 2,275,644,000 Rls. 54,182 $
14 3 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 59,400 2,254,922,922 Rls. 53,453 $
15 6 1397 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 66,082 2,177,196,760 Rls. 51,838 $
16 11 1397 قزوين ارمنستان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 12 1,908,582,841 Rls. 23,903 $
17 3 1397 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 59,000 1,810,433,066 Rls. 42,950 $
18 11 1397 قزوين ارمنستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور در جاي ديگر 45,820 1,791,859,808 Rls. 21,536 $
19 12 1397 قزوين ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 46,000 1,670,387,880 Rls. 19,320 $
20 10 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 39,680 1,638,793,035 Rls. 18,810 $
21 11 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 38,430 1,529,983,258 Rls. 18,254 $
22 5 1397 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 240,840 1,466,084,162 Rls. 34,126 $
23 11 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 22,915 1,290,569,472 Rls. 14,208 $
24 9 1397 قزوين ارمنستان 34012010 صابون مايع 18,048 1,281,455,724 Rls. 14,527 $
25 2 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 36,359 1,272,306,000 Rls. 30,293 $
26 4 1397 قزوين ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 130,725 1,259,900,201 Rls. 29,673 $
27 5 1397 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 18,250 1,200,579,908 Rls. 27,375 $
28 3 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 37,692 1,192,430,712 Rls. 28,256 $
29 9 1397 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 21,000 1,133,231,907 Rls. 13,753 $
30 9 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 27,030 1,114,842,168 Rls. 12,524 $
31 3 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 42,270 1,091,335,984 Rls. 25,883 $
32 12 1397 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 27,870 1,028,276,858 Rls. 11,123 $
33 1 1397 قزوين ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 43,805 1,027,191,200 Rls. 27,160 $
34 1 1397 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 15,898 1,001,574,000 Rls. 23,847 $
35 11 1397 قزوين ارمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 50,080 1,000,033,498 Rls. 12,019 $
36 11 1397 قزوين ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 17,260 997,380,992 Rls. 11,392 $
37 5 1397 قزوين ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 9,880 997,129,120 Rls. 22,724 $
38 5 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 30,599 963,858,000 Rls. 22,949 $
39 11 1397 قزوين ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 10,640 942,938,036 Rls. 11,704 $
40 5 1397 قزوين ارمنستان 33051000 شامپوها 17,419 921,569,180 Rls. 20,902 $
41 3 1397 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 66,282 895,016,482 Rls. 21,227 $
42 10 1397 قزوين ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 23,000 877,929,780 Rls. 9,660 $
43 8 1397 قزوين ارمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 36,720 851,324,130 Rls. 12,494 $
44 9 1397 قزوين ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 23,000 849,993,060 Rls. 9,660 $
45 12 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 20,400 828,894,399 Rls. 9,471 $
46 9 1397 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,879 804,456,513 Rls. 9,763 $
47 8 1397 قزوين ارمنستان 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 5,456 781,200,000 Rls. 18,600 $
48 1 1397 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 17,510 772,170,000 Rls. 18,385 $
49 8 1397 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 34,130 768,396,420 Rls. 10,130 $
50 1 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 19,800 748,440,000 Rls. 17,820 $
51 8 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 50,400 737,856,000 Rls. 14,912 $
52 5 1397 قزوين ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 108,830 729,439,120 Rls. 17,200 $
53 4 1397 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 16,200 723,945,600 Rls. 17,010 $
54 2 1397 قزوين ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 24,050 695,016,000 Rls. 16,548 $
55 4 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 18,000 692,874,000 Rls. 16,200 $
56 12 1397 قزوين ارمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 22,058 681,583,360 Rls. 7,720 $
57 7 1397 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 23,120 631,176,000 Rls. 15,028 $
58 9 1397 قزوين ارمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 21,000 612,756,480 Rls. 6,720 $
59 3 1397 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 13,776 609,696,446 Rls. 14,460 $
60 7 1397 قزوين ارمنستان 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 4,176 604,800,000 Rls. 14,400 $
61 5 1397 قزوين ارمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 17,020 571,872,000 Rls. 13,616 $
62 11 1397 قزوين ارمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 16,200 559,174,104 Rls. 6,156 $
63 9 1397 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 29,325 534,794,160 Rls. 5,865 $
64 9 1397 قزوين ارمنستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 4,944 529,584,800 Rls. 6,427 $
65 8 1397 قزوين ارمنستان 34012010 صابون مايع 10,992 522,909,392 Rls. 8,072 $
66 12 1397 قزوين ارمنستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 19,965 519,503,827 Rls. 5,989 $
67 8 1397 قزوين ارمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 18,480 512,274,000 Rls. 12,197 $
68 1 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,200 510,300,000 Rls. 12,150 $
69 5 1397 قزوين ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 16,200 510,300,000 Rls. 12,150 $
70 8 1397 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 43,995 492,301,890 Rls. 8,671 $
71 8 1397 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 18,926 491,859,945 Rls. 5,610 $
72 12 1397 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 21,967 484,789,408 Rls. 5,491 $
73 4 1397 قزوين ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 20,375 465,480,000 Rls. 10,800 $
74 9 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,200 457,291,008 Rls. 5,184 $
75 3 1397 قزوين ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,018 443,870,955 Rls. 10,527 $
76 12 1397 قزوين ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 68,130 422,611,896 Rls. 4,872 $
77 11 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,200 413,926,848 Rls. 5,184 $
78 12 1397 قزوين ارمنستان 39162020 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 3,500 408,518,775 Rls. 4,725 $
79 2 1397 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 17,654 407,820,000 Rls. 9,710 $
80 2 1397 قزوين ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 11,040 407,232,000 Rls. 9,696 $
81 5 1397 قزوين ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 17,374 401,352,000 Rls. 9,556 $
82 1 1397 قزوين ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 45,880 377,496,000 Rls. 8,988 $
83 3 1397 قزوين ارمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 11,020 371,778,120 Rls. 8,817 $
84 6 1397 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,720 366,909,831 Rls. 8,736 $
85 2 1397 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 12,908 362,964,000 Rls. 8,642 $
86 7 1397 قزوين ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 111,350 361,956,000 Rls. 8,618 $
87 12 1397 قزوين ارمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 4,200 351,294,800 Rls. 3,800 $
88 12 1397 قزوين ارمنستان 33051000 شامپوها 6,587 347,616,423 Rls. 3,950 $
89 6 1397 قزوين ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 12,000 327,600,000 Rls. 7,800 $
90 6 1397 قزوين ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 13,200 299,376,000 Rls. 7,128 $
91 10 1397 قزوين ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 63,885 288,086,750 Rls. 3,246 $
92 10 1397 قزوين ارمنستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 8,100 279,737,874 Rls. 3,078 $
93 3 1397 قزوين ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 14,170 278,735,236 Rls. 6,611 $
94 1 1397 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 5,040 275,184,000 Rls. 6,552 $
95 4 1397 قزوين ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 84,688 270,014,149 Rls. 6,265 $
96 11 1397 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,650 266,143,620 Rls. 2,930 $
97 10 1397 قزوين ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,612 265,560,126 Rls. 2,922 $
98 3 1397 قزوين ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 4,620 253,242,990 Rls. 6,006 $
99 10 1397 قزوين ارمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 14,798 246,280,880 Rls. 2,960 $
100 11 1397 قزوين ارمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 14,675 236,455,340 Rls. 2,935 $
مجموع کل
153,213,136,464 ريال
مجموع کل
2,753,149 دلار