آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 قزوين آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 72,000 7,810,587,000 Rls. 93,874 $
2 12 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 37,000 5,968,873,300 Rls. 68,450 $
3 10 1397 قزوين آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,200 3,958,453,910 Rls. 44,858 $
4 10 1397 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 46,821 3,829,718,737 Rls. 42,139 $
5 9 1397 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 53,669 3,783,563,396 Rls. 44,278 $
6 5 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,571,832,000 Rls. 81,400 $
7 4 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,508,328,450 Rls. 81,400 $
8 8 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 3,412,084,500 Rls. 38,918 $
9 5 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 409,890 3,354,788,480 Rls. 78,632 $
10 6 1397 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 49,772 3,135,636,000 Rls. 74,658 $
11 1 1397 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 72,514 2,740,962,000 Rls. 65,261 $
12 12 1397 قزوين آذربايجان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 19,826 2,588,488,000 Rls. 28,000 $
13 12 1397 قزوين آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 2,572,399,200 Rls. 28,560 $
14 9 1397 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 144,907 2,548,837,470 Rls. 28,981 $
15 10 1397 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 132,982 2,388,566,946 Rls. 26,596 $
16 3 1397 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 297,645 2,377,905,526 Rls. 56,478 $
17 4 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 292,590 2,339,482,944 Rls. 55,006 $
18 8 1397 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 44,998 2,263,152,360 Rls. 26,280 $
19 11 1397 قزوين آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 2,222,940,480 Rls. 27,840 $
20 4 1397 قزوين آذربايجان 20041000 سيب زميني، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه، يخ زده (به استثناي محصولات شماره 2006) 44,000 2,210,714,000 Rls. 51,873 $
21 9 1397 قزوين آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 20,000 2,155,242,600 Rls. 23,636 $
22 12 1397 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,897 2,117,068,038 Rls. 23,307 $
23 12 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 419,765 2,045,995,062 Rls. 23,548 $
24 12 1397 قزوين آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 21,000 2,039,452,800 Rls. 23,100 $
25 10 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 98,182 1,823,032,356 Rls. 19,636 $
26 9 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 98,489 1,734,373,597 Rls. 19,698 $
27 3 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 1,715,220,100 Rls. 40,700 $
28 2 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 1,709,400,000 Rls. 40,700 $
29 7 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 1,709,400,000 Rls. 40,700 $
30 6 1397 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 22,000 1,709,400,000 Rls. 40,700 $
31 12 1397 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 95,190 1,665,865,164 Rls. 19,038 $
32 6 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 173,470 1,603,392,000 Rls. 38,176 $
33 11 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 77,420 1,535,743,265 Rls. 18,580 $
34 9 1397 قزوين آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,481,961,600 Rls. 16,800 $
35 6 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 77,730 1,469,454,000 Rls. 34,987 $
36 8 1397 قزوين آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 15,010 1,449,966,000 Rls. 16,837 $
37 4 1397 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 25,920 1,430,741,626 Rls. 33,696 $
38 11 1397 قزوين آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 1,389,215,196 Rls. 15,294 $
39 7 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 287,835 1,377,264,000 Rls. 32,792 $
40 7 1397 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 25,110 1,371,006,000 Rls. 32,643 $
41 6 1397 قزوين آذربايجان 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 25,059 1,368,192,000 Rls. 32,576 $
42 12 1397 قزوين آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,000 1,350,364,960 Rls. 15,295 $
43 8 1397 قزوين آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 20,000 1,285,485,000 Rls. 15,000 $
44 3 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 172,780 1,249,144,927 Rls. 29,577 $
45 10 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 51,800 1,217,851,152 Rls. 13,520 $
46 2 1397 قزوين آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,530 1,185,912,000 Rls. 28,236 $
47 2 1397 قزوين آذربايجان 73110010 مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار 14,335 1,152,396,000 Rls. 27,438 $
48 10 1397 قزوين آذربايجان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 43,950 1,148,892,525 Rls. 13,185 $
49 5 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 77,750 1,142,904,000 Rls. 27,212 $
50 3 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 77,610 1,142,898,605 Rls. 27,159 $
51 2 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 52,968 1,132,866,000 Rls. 26,973 $
52 9 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 51,740 1,113,654,704 Rls. 12,416 $
53 1 1397 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 117,310 1,082,573,200 Rls. 26,100 $
54 7 1397 قزوين آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,950 1,060,290,000 Rls. 25,245 $
55 5 1397 قزوين آذربايجان 73110010 مخزن ويژه گاز CNG براي خودرو و جايگاه­هاي سوخت فاقد درز جوشکاري با حداقل تحمل فشار 200 بار 15,130 1,020,771,680 Rls. 23,152 $
56 7 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 76,700 1,007,832,000 Rls. 23,996 $
57 5 1397 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 22,622 855,078,000 Rls. 20,359 $
58 2 1397 قزوين آذربايجان 72292000 مفتول ا زفولاد سيليکومنگنز. 21,777 823,158,000 Rls. 19,599 $
59 8 1397 قزوين آذربايجان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 20,200 812,864,160 Rls. 9,272 $
60 5 1397 قزوين آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 225,540 791,270,400 Rls. 17,947 $
61 8 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 45,772 788,196,360 Rls. 12,303 $
62 8 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 45,767 784,402,947 Rls. 9,153 $
63 5 1397 قزوين آذربايجان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,716 779,737,500 Rls. 17,925 $
64 8 1397 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,880 733,824,000 Rls. 17,472 $
65 4 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,650 713,061,440 Rls. 16,672 $
66 2 1397 قزوين آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 10,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
67 6 1397 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,872 625,968,000 Rls. 14,904 $
68 12 1397 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,872 561,423,392 Rls. 6,359 $
69 12 1397 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,840 547,473,888 Rls. 6,201 $
70 8 1397 قزوين آذربايجان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 9,854 538,020,000 Rls. 6,248 $
71 5 1397 قزوين آذربايجان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 41,340 531,983,520 Rls. 12,402 $
72 11 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 70,260 487,730,765 Rls. 5,574 $
73 8 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 73,320 463,223,940 Rls. 8,203 $
74 2 1397 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 56,170 457,968,000 Rls. 10,904 $
75 6 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 48,725 409,290,000 Rls. 9,745 $
76 9 1397 قزوين آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,000 407,134,357 Rls. 4,627 $
77 11 1397 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 25,030 403,303,384 Rls. 5,006 $
78 12 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,180 402,140,548 Rls. 4,636 $
79 7 1397 قزوين آذربايجان 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 45,000 397,404,000 Rls. 9,462 $
80 11 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 22,220 369,754,132 Rls. 4,444 $
81 12 1397 قزوين آذربايجان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 3,800 369,043,840 Rls. 4,180 $
82 11 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 60,410 337,704,073 Rls. 4,077 $
83 6 1397 قزوين آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 134,371 302,736,000 Rls. 7,208 $
84 2 1397 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,814 291,270,000 Rls. 6,935 $
85 3 1397 قزوين آذربايجان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 21,520 272,194,695 Rls. 6,455 $
86 1 1397 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,440 257,327,280 Rls. 6,804 $
87 3 1397 قزوين آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 5,000 250,802,700 Rls. 5,948 $
88 5 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 47,530 246,834,854 Rls. 5,615 $
89 1 1397 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 25,355 191,785,220 Rls. 5,071 $
90 6 1397 قزوين آذربايجان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 14,275 179,844,000 Rls. 4,282 $
91 10 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 48,140 174,576,402 Rls. 1,925 $
92 9 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 46,240 165,825,392 Rls. 1,850 $
93 9 1397 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 8,100 144,585,632 Rls. 1,755 $
94 1 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 22,060 106,512,000 Rls. 2,536 $
95 10 1397 قزوين آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 25,180 101,493,345 Rls. 1,083 $
96 4 1397 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 1,933 74,950,900 Rls. 1,739 $
97 8 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 25,830 43,386,000 Rls. 1,033 $
98 4 1397 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 5,430 42,219,520 Rls. 992 $
99 7 1397 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,850 40,068,000 Rls. 954 $
مجموع کل
136,732,107,442 ريال
مجموع کل
2,300,988 دلار
[1]