آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 126,305 42,690,627,200 Rls. 997,400 $
2 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 98,560 33,252,637,440 Rls. 788,480 $
3 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 38,584 14,702,949,590 Rls. 344,756 $
4 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 23,980 8,057,280,000 Rls. 191,840 $
5 9 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 5,729 4,383,393,849 Rls. 53,197 $
6 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 51,390 4,185,491,690 Rls. 47,698 $
7 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 11,499 3,948,966,000 Rls. 94,023 $
8 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 12,530 3,826,468,080 Rls. 100,240 $
9 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو 9,440 3,668,256,000 Rls. 84,960 $
10 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 10,220 3,526,047,890 Rls. 39,672 $
11 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice)، يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 10,180 3,474,228,800 Rls. 81,440 $
12 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 19,880 3,066,152,400 Rls. 71,890 $
13 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice)، يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 8,765 2,945,040,000 Rls. 70,120 $
14 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 7,344 2,776,032,000 Rls. 66,096 $
15 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 8,020 2,724,045,300 Rls. 72,180 $
16 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 93,240 2,514,456,000 Rls. 59,868 $
17 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice)، يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 7,072 2,384,139,840 Rls. 56,576 $
18 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 7,220 2,341,685,212 Rls. 28,304 $
19 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 3,008 2,252,627,568 Rls. 25,825 $
20 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice)، يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 6,780 2,150,064,000 Rls. 54,240 $
21 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063690 --- سایر 5,406 2,043,468,000 Rls. 48,654 $
22 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 5,100 1,937,617,200 Rls. 45,900 $
23 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 27,393 1,772,996,139 Rls. 18,099 $
24 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 2,500 1,770,761,600 Rls. 19,600 $
25 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 55,980 1,592,892,000 Rls. 37,926 $
26 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو 1,980 1,470,595,500 Rls. 16,774 $
27 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 47,760 1,401,054,960 Rls. 32,712 $
28 9 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 24,780 1,384,814,400 Rls. 16,806 $
29 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 25,671 1,377,360,750 Rls. 17,250 $
30 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 270 1,363,872,510 Rls. 15,015 $
31 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو 3,420 1,292,760,000 Rls. 30,780 $
32 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 46,620 1,259,622,720 Rls. 29,934 $
33 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 4,180 1,227,466,212 Rls. 14,728 $
34 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 46,364 1,159,116,000 Rls. 27,598 $
35 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 39,870 1,001,114,946 Rls. 26,559 $
36 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 6,340 971,280,060 Rls. 22,978 $
37 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8 847,564,800 Rls. 9,600 $
38 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 21,900 787,332,000 Rls. 18,746 $
39 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 4,010 776,103,475 Rls. 8,556 $
40 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 2,756 745,181,626 Rls. 8,546 $
41 5 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,880 721,136,040 Rls. 16,356 $
42 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 900 680,400,000 Rls. 16,200 $
43 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 1,800 680,400,000 Rls. 16,200 $
44 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 4,758 637,356,124 Rls. 7,562 $
45 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 161 598,526,700 Rls. 6,900 $
46 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 16,200 582,372,000 Rls. 13,866 $
47 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 543,547,000 Rls. 5,800 $
48 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063590 --- سایر 1,476 535,812,359 Rls. 5,609 $
49 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,078 466,788,000 Rls. 11,114 $
50 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,500 462,420,000 Rls. 11,010 $
51 9 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 429 408,648,512 Rls. 4,516 $
52 5 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,036 360,528,000 Rls. 8,288 $
53 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 952 319,872,000 Rls. 7,616 $
54 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 2,300 312,505,600 Rls. 7,360 $
55 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 9,254 283,191,100 Rls. 6,604 $
56 9 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 850 280,160,000 Rls. 3,400 $
57 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو 740 279,720,000 Rls. 6,660 $
58 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 700 266,764,800 Rls. 3,200 $
59 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 03063300 -- خرچنگ­ها 2,130 225,271,714 Rls. 2,564 $
60 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 927 199,794,000 Rls. 4,757 $
61 5 1397 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,300 192,568,560 Rls. 4,536 $
62 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 3,726 192,460,113 Rls. 4,567 $
63 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 501 189,378,000 Rls. 4,509 $
64 5 1397 فرودگاه شيراز کويت 08081000 سيب، تازه 3,850 185,341,750 Rls. 4,235 $
65 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3 164,112,000 Rls. 3,900 $
66 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 1,270 153,724,102 Rls. 1,778 $
67 9 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 510 134,476,800 Rls. 1,632 $
68 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,000 134,400,000 Rls. 3,200 $
69 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 48202000 دفترچه مشق 792 133,056,000 Rls. 3,168 $
70 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,016 123,732,000 Rls. 2,946 $
71 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 115,491,200 Rls. 2,720 $
72 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 1,800 114,777,000 Rls. 2,700 $
73 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 113,876,399 Rls. 1,253 $
74 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 150 99,030,000 Rls. 1,130 $
75 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 08081000 سيب، تازه 2,370 93,046,450 Rls. 2,180 $
76 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 470 88,076,306 Rls. 1,006 $
77 6 1397 فرودگاه شيراز کويت 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 249 81,564,000 Rls. 1,942 $
78 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 199 75,222,000 Rls. 1,791 $
79 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 77 68,796,000 Rls. 1,638 $
80 8 1397 فرودگاه شيراز کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,900 68,292,000 Rls. 1,626 $
81 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 500 67,428,800 Rls. 1,600 $
82 11 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 200 64,451,200 Rls. 800 $
83 5 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 900 56,700,000 Rls. 1,350 $
84 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 04031090 ماست 1,304 51,996,000 Rls. 1,238 $
85 12 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 61 49,264,704 Rls. 558 $
86 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 62 46,594,240 Rls. 1,232 $
87 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70 45,899,260 Rls. 1,081 $
88 1 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 115 44,930,160 Rls. 1,188 $
89 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 702 44,226,000 Rls. 1,053 $
90 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 64 42,348,912 Rls. 508 $
91 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 390 36,036,000 Rls. 858 $
92 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 08091000 زردآلو، تازه 1,420 35,924,580 Rls. 852 $
93 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28 22,218,240 Rls. 528 $
94 7 1397 فرودگاه شيراز کويت 08042010 --- انجیر خشک 163 16,170,000 Rls. 385 $
95 4 1397 فرودگاه شيراز کويت 03045200 ک ک ماهی آزاد/فيلهک ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمهکشده)، تازه، سردكرده يا يخکزده. 45 15,217,200 Rls. 360 $
96 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 751 12,600,000 Rls. 300 $
97 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 60 7,812,000 Rls. 186 $
98 3 1397 فرودگاه شيراز کويت 08061000 انگور تازه 296 7,505,370 Rls. 178 $
99 10 1397 فرودگاه شيراز کويت 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 17 5,835,480 Rls. 70 $
100 2 1397 فرودگاه شيراز کويت 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 30 5,292,000 Rls. 126 $
مجموع کل
187,098,648,532 ريال
مجموع کل
4,028,055 دلار