آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 945 23,495,314,836 Rls. 258,690 $
2 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,713 16,019,304,000 Rls. 381,412 $
3 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,664 13,580,994,000 Rls. 323,357 $
4 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 2,885 9,200,080,420 Rls. 113,414 $
5 11 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,955 8,720,022,814 Rls. 106,579 $
6 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,459 8,584,447,360 Rls. 195,954 $
7 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,915 7,072,506,000 Rls. 168,393 $
8 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 2,049 6,533,576,080 Rls. 78,872 $
9 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,519 5,682,721,855 Rls. 61,119 $
10 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,469 4,491,424,745 Rls. 60,321 $
11 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,270 3,758,962,102 Rls. 42,658 $
12 1 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,155 3,742,089,414 Rls. 95,140 $
13 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,520 2,727,833,034 Rls. 31,005 $
14 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,763 2,361,426,385 Rls. 56,047 $
15 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 2,342,061,000 Rls. 27,000 $
16 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 824 2,328,355,100 Rls. 26,910 $
17 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,507 2,266,224,356 Rls. 26,444 $
18 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,480 2,257,508,160 Rls. 53,702 $
19 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,900 2,243,178,000 Rls. 53,200 $
20 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,494 2,169,522,728 Rls. 23,468 $
21 6 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 282 2,136,120,000 Rls. 50,860 $
22 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,200 1,688,688,000 Rls. 39,564 $
23 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 1,089 1,670,206,572 Rls. 18,636 $
24 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 1,385 1,616,645,460 Rls. 16,620 $
25 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,582,147,011 Rls. 18,161 $
26 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 96,057 1,454,780,880 Rls. 34,638 $
27 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 992 1,415,299,980 Rls. 15,492 $
28 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,860 1,382,122,640 Rls. 32,047 $
29 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,543 1,332,077,009 Rls. 19,067 $
30 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 248 1,328,478,970 Rls. 31,061 $
31 1 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,100 1,160,975,200 Rls. 30,800 $
32 6 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 720 1,151,220,000 Rls. 27,410 $
33 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 1,118,371,950 Rls. 13,050 $
34 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,620 1,084,478,328 Rls. 12,294 $
35 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 76,881 1,075,473,260 Rls. 25,153 $
36 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 66,723 1,036,544,950 Rls. 24,128 $
37 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 36,936 1,032,990,000 Rls. 24,595 $
38 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,280 1,001,226,270 Rls. 10,590 $
39 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,780 971,673,000 Rls. 22,695 $
40 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,912 949,237,380 Rls. 22,194 $
41 6 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 51,524 932,988,000 Rls. 22,214 $
42 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 61,400 880,831,311 Rls. 20,888 $
43 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 5,290 851,675,300 Rls. 19,864 $
44 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 44,048 837,881,014 Rls. 14,005 $
45 11 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 663 788,916,886 Rls. 9,578 $
46 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 391 762,375,250 Rls. 17,825 $
47 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 904 671,388,088 Rls. 7,676 $
48 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 658,901,750 Rls. 7,250 $
49 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 03069590 --- سایر 1,000 636,181,000 Rls. 7,000 $
50 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 256 621,773,824 Rls. 7,168 $
51 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 16 620,340,000 Rls. 14,770 $
52 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 03063590 --- سایر 741 571,526,631 Rls. 6,669 $
53 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
54 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 490 540,386,800 Rls. 12,620 $
55 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 76109000 اسکلت فلزي و قطعات آن، صفحه، ميله، پروفيل، لوله و همانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,358 537,748,412 Rls. 12,760 $
56 6 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,404 532,686,000 Rls. 12,683 $
57 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,996 523,609,500 Rls. 12,037 $
58 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 744 518,700,000 Rls. 12,350 $
59 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,852 518,190,328 Rls. 12,296 $
60 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 2,050 515,585,250 Rls. 5,987 $
61 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,275 474,729,060 Rls. 11,258 $
62 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,071 464,650,627 Rls. 4,993 $
63 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 03063590 --- سایر 1,180 450,925,200 Rls. 10,620 $
64 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 4,500 427,140,000 Rls. 10,170 $
65 11 1397 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 699 426,303,711 Rls. 5,033 $
66 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 266 419,496,000 Rls. 9,988 $
67 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 92 417,896,272 Rls. 4,583 $
68 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 4,300 408,702,000 Rls. 9,731 $
69 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 180 370,708,720 Rls. 8,408 $
70 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 162 351,309,150 Rls. 4,050 $
71 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 670 342,720,000 Rls. 8,160 $
72 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 03063590 --- سایر 900 342,387,000 Rls. 8,100 $
73 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 673 330,621,550 Rls. 3,416 $
74 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 201 321,252,000 Rls. 7,600 $
75 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 319,652,500 Rls. 7,250 $
76 2 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 190 318,150,000 Rls. 7,575 $
77 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 1,970 314,412,000 Rls. 7,486 $
78 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 46012100 حصيرها، پوشش كف و پرده ها از بامبو 1,780 307,794,040 Rls. 3,560 $
79 1 1397 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 211 304,261,900 Rls. 8,045 $
80 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,793 296,160,780 Rls. 7,020 $
81 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 1,484 293,608,496 Rls. 3,176 $
82 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 12089090 ساير آردها و زبره هاي دانه و ميوه هاي روغن دار غير از آرد و زيره خردل غير مذکور در جاي ديگر 1,620 286,432,960 Rls. 3,711 $
83 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 76169100 تور،شبکه، پرچين، ا زمفتول آلومينيوم. 1,845 280,632,850 Rls. 6,365 $
84 7 1397 فرودگاه شيراز قطر 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 40 279,888,000 Rls. 6,664 $
85 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 273,000,000 Rls. 6,500 $
86 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 2,105 267,666,000 Rls. 6,373 $
87 9 1397 فرودگاه شيراز قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 8,424 260,459,836 Rls. 3,006 $
88 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 414 259,696,852 Rls. 4,944 $
89 5 1397 فرودگاه شيراز قطر 13019030 سقز 300 252,000,000 Rls. 6,000 $
90 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 57050010 جاجيم از مواد نسجي حتي آماده مصرف 90 245,099,250 Rls. 2,796 $
91 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 1,306 243,094,220 Rls. 2,794 $
92 12 1397 فرودگاه شيراز قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 499 236,895,133 Rls. 2,731 $
93 4 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 390 220,711,700 Rls. 5,155 $
94 1 1397 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 600 219,379,080 Rls. 5,820 $
95 8 1397 فرودگاه شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 350 202,644,750 Rls. 2,317 $
96 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 76169100 تور،شبکه، پرچين، ا زمفتول آلومينيوم. 590 190,803,740 Rls. 2,036 $
97 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 480 188,902,824 Rls. 2,266 $
98 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو، تازه 7,347 185,503,091 Rls. 4,407 $
99 3 1397 فرودگاه شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,027 180,360,240 Rls. 4,281 $
100 10 1397 فرودگاه شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 256 169,405,912 Rls. 1,864 $
مجموع کل
180,979,452,037 ريال
مجموع کل
3,151,632 دلار