آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,195,492 364,990,368,095 Rls. 4,158,918 $
2 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 752,237 219,908,043,311 Rls. 2,620,610 $
3 4 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,191,214 176,381,401,410 Rls. 4,127,547 $
4 1 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,259,074 170,760,983,724 Rls. 4,375,157 $
5 3 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,125,318 164,350,291,109 Rls. 3,897,237 $
6 2 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,109,796 162,060,486,000 Rls. 3,858,583 $
7 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,055,210 158,180,223,280 Rls. 3,676,405 $
8 6 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 745,995 109,373,460,000 Rls. 2,604,130 $
9 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 222,415 32,696,244,000 Rls. 778,482 $
10 3 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,414,110 31,618,740,028 Rls. 750,314 $
11 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 343,173 31,030,933,010 Rls. 348,198 $
12 2 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,318,540 29,820,504,000 Rls. 710,012 $
13 9 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 82,944 21,217,697,280 Rls. 248,832 $
14 8 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 88,934 19,011,782,617 Rls. 243,010 $
15 4 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 672,999 16,640,011,240 Rls. 389,458 $
16 9 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 343,529 16,307,451,980 Rls. 189,248 $
17 6 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 692,031 14,905,926,000 Rls. 354,903 $
18 10 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 300,774 14,646,117,565 Rls. 163,198 $
19 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 595,114 13,892,260,350 Rls. 321,358 $
20 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 85255090 ساير دستگاه هاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 13,500 13,286,540,800 Rls. 166,400 $
21 10 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 40,172 12,280,313,297 Rls. 137,674 $
22 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 233,594 11,246,659,505 Rls. 133,276 $
23 1 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 498,914 10,384,614,473 Rls. 270,141 $
24 8 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 268,995 10,112,863,451 Rls. 148,384 $
25 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 71,047 8,952,006,000 Rls. 213,143 $
26 2 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 63,682 8,024,016,000 Rls. 191,048 $
27 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 30,804 7,680,462,692 Rls. 92,413 $
28 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 298,935 6,977,628,000 Rls. 166,134 $
29 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 498,000 5,229,000,000 Rls. 124,500 $
30 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 40,932 5,201,078,640 Rls. 122,802 $
31 10 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 39,001 3,866,081,855 Rls. 43,354 $
32 6 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 29,414 3,706,206,000 Rls. 88,243 $
33 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 51,000 3,486,000,000 Rls. 83,000 $
34 9 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 36,579 3,427,564,760 Rls. 38,951 $
35 8 1397 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 15,467 2,992,232,050 Rls. 51,646 $
36 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 47,022 2,962,386,000 Rls. 70,533 $
37 1 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 24,568 2,906,965,392 Rls. 73,705 $
38 4 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 22,194 2,828,834,900 Rls. 66,585 $
39 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 31,333 2,804,312,031 Rls. 31,867 $
40 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 48,054 2,798,166,000 Rls. 66,623 $
41 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,984 2,675,739,636 Rls. 29,952 $
42 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 30,768 2,426,433,796 Rls. 29,231 $
43 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 18,998 2,312,310,000 Rls. 55,055 $
44 6 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 44,316 2,032,968,000 Rls. 48,404 $
45 8 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 21,120 1,694,769,543 Rls. 24,053 $
46 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 168,000 1,693,440,000 Rls. 40,320 $
47 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 150,000 1,575,000,000 Rls. 37,500 $
48 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 191,760 1,480,550,400 Rls. 35,252 $
49 3 1397 فرودگاه شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,649 1,346,462,193 Rls. 31,949 $
50 5 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 26,243 1,160,379,160 Rls. 27,033 $
51 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 83,500 1,116,234,000 Rls. 26,577 $
52 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 32,187 811,062,000 Rls. 19,311 $
53 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 6,640 707,574,000 Rls. 16,847 $
54 1 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 14,000 661,191,650 Rls. 17,500 $
55 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 63,000 635,040,000 Rls. 15,120 $
56 4 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 10,925 621,966,560 Rls. 14,578 $
57 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,202 319,620,000 Rls. 7,610 $
58 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 26,040 249,757,385 Rls. 2,879 $
59 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 6,100 243,390,000 Rls. 5,795 $
60 7 1397 فرودگاه شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,853 225,666,000 Rls. 5,373 $
61 3 1397 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 3,000 208,607,850 Rls. 4,950 $
62 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 720 189,110,160 Rls. 2,160 $
63 3 1397 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,052 91,160,730 Rls. 2,162 $
64 12 1397 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 202 51,178,370 Rls. 590 $
65 4 1397 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 487 41,398,500 Rls. 975 $
66 2 1397 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 390 32,760,000 Rls. 780 $
67 8 1397 فرودگاه شيراز عراق 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7 21,000,000 Rls. 244 $
68 11 1397 فرودگاه شيراز عراق 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 84 13,534,752 Rls. 168 $
مجموع کل
1,923,585,161,530 ريال
مجموع کل
36,698,390 دلار
[1]