آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 66,955 11,874,500,640 Rls. 271,016 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 54,382 9,299,234,240 Rls. 217,528 $
3 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,483 7,781,402,720 Rls. 181,936 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 89,919 7,558,236,000 Rls. 179,958 $
5 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 91,580 7,389,416,890 Rls. 185,460 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 34,883 6,633,032,520 Rls. 155,432 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 35,515 6,089,408,240 Rls. 142,060 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 28,680 5,861,672,000 Rls. 137,760 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 26,890 4,715,928,160 Rls. 107,560 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03063590 --- سایر 18,216 4,074,402,400 Rls. 92,784 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 21,463 3,685,719,520 Rls. 86,152 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 14,500 2,761,556,500 Rls. 73,262 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 11,567 2,248,250,880 Rls. 52,748 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 21,480 1,601,045,650 Rls. 38,060 $
15 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 6,406 1,269,569,400 Rls. 30,060 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 6,780 1,146,362,400 Rls. 27,120 $
17 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 156 1,117,836,720 Rls. 26,136 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 21,050 1,015,753,900 Rls. 24,100 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 188 851,424,000 Rls. 20,272 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 11,804 790,020,000 Rls. 18,810 $
21 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 11,400 732,744,000 Rls. 17,100 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 910 650,076,000 Rls. 15,478 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03063590 --- سایر 1,850 544,902,000 Rls. 12,900 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 9,250 518,280,000 Rls. 12,340 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 9,390 434,478,400 Rls. 10,190 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 10,700 415,958,000 Rls. 9,600 $
27 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 38 369,162,500 Rls. 8,750 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 360 335,130,650 Rls. 7,979 $
29 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 7,200 317,900,640 Rls. 8,160 $
30 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 12,200 312,183,200 Rls. 7,720 $
31 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 6,900 294,252,000 Rls. 6,900 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 4,525 291,307,200 Rls. 6,835 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 4,900 287,359,050 Rls. 7,350 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 4,330 273,862,185 Rls. 6,495 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03063590 --- سایر 1,800 271,396,800 Rls. 7,200 $
36 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 130 268,800,000 Rls. 6,400 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 85176930 درب باز کن غير تصويري 600 262,074,000 Rls. 6,200 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 800 235,200,000 Rls. 5,600 $
39 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03063590 --- سایر 1,300 218,400,000 Rls. 5,200 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 850 214,200,000 Rls. 5,100 $
41 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 280 103,820,080 Rls. 2,366 $
42 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 5,700 101,209,000 Rls. 2,400 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 2,880 99,370,680 Rls. 2,328 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,200 89,817,000 Rls. 2,100 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 200 86,730,000 Rls. 2,065 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 85369030 ترمينال ريلي 210 82,933,200 Rls. 1,890 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08091000 زردآلو، تازه 1,682 80,512,880 Rls. 1,883 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7 71,646,250 Rls. 1,625 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07039000 ک ترهکفرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه/پياز، موسير، سير، ترهکفرنگي (LEEK) و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده. 800 67,200,000 Rls. 1,600 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 375 66,423,600 Rls. 1,560 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08091000 زردآلو، تازه 1,000 65,250,000 Rls. 1,500 $
52 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 750 63,261,500 Rls. 1,500 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 185 62,370,000 Rls. 1,485 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 486 59,382,300 Rls. 1,412 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 2,300 57,960,000 Rls. 1,380 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08061000 انگور تازه 2,050 53,972,400 Rls. 1,230 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 2,700 46,980,000 Rls. 1,080 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,780 46,731,600 Rls. 1,068 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08101000 توت فرنگي، تازه 540 45,856,800 Rls. 1,080 $
60 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 140 26,880,000 Rls. 640 $
61 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 300 22,092,000 Rls. 526 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08103000 ک انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای/ساير ميوهکها، تازه. 840 21,924,000 Rls. 504 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 745 19,444,500 Rls. 447 $
64 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 450 19,021,500 Rls. 450 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 100 17,024,000 Rls. 400 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 1,800 13,757,040 Rls. 324 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 900 11,847,600 Rls. 270 $
68 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08094000 آلو و گوجه، تازه 440 11,484,000 Rls. 264 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,300 10,085,400 Rls. 234 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 40 8,656,550 Rls. 206 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 250 6,525,000 Rls. 150 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 200 5,062,800 Rls. 120 $
73 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 300 4,567,500 Rls. 105 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 500 4,310,000 Rls. 100 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08083000 گلابي ها، تازه 30 783,000 Rls. 18 $
مجموع کل
96,567,331,585 ريال
مجموع کل
2,278,021 دلار
[1]