آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,492 23,039,904,580 Rls. 539,828 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,999 14,401,002,000 Rls. 342,881 $
3 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,263 13,011,367,960 Rls. 302,844 $
4 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 110 7,207,200,000 Rls. 171,600 $
5 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,596 7,143,233,740 Rls. 172,149 $
6 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,072 7,085,203,140 Rls. 168,049 $
7 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 134 4,260,480,000 Rls. 101,440 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 117 3,153,250,750 Rls. 73,047 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 90153000 ترا زها 960 1,968,936,600 Rls. 46,580 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 69 1,850,394,000 Rls. 44,057 $
11 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 90153000 ترا زها 950 1,634,504,480 Rls. 37,072 $
12 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 16041900 ک ک سایر/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 17,652 1,482,768,000 Rls. 35,304 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 8,293 1,174,768,500 Rls. 27,410 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 92 1,106,890,000 Rls. 26,350 $
15 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 955,464,000 Rls. 22,400 $
16 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 5,428 876,330,000 Rls. 20,865 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 2,049 777,159,063 Rls. 18,441 $
18 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 1,350 765,058,000 Rls. 17,900 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,650 697,200,000 Rls. 16,600 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 19 622,563,188 Rls. 14,742 $
21 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,146 577,549,606 Rls. 13,703 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 870 570,148,920 Rls. 13,068 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,890 556,635,600 Rls. 12,705 $
24 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 3,258 478,485,600 Rls. 11,099 $
25 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,380 476,238,000 Rls. 11,339 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 500 470,042,400 Rls. 11,120 $
27 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08109020 زرشك تازه 2,170 464,427,720 Rls. 10,782 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 600 452,622,200 Rls. 10,315 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 743 438,099,240 Rls. 10,239 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08109020 زرشك تازه 2,500 420,000,000 Rls. 10,000 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,966 382,410,000 Rls. 9,105 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 2,140 372,360,000 Rls. 8,560 $
33 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 371,959,700 Rls. 9,835 $
34 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08109020 زرشك تازه 1,070 355,454,420 Rls. 9,430 $
35 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,620 338,399,700 Rls. 7,860 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,600 336,480,000 Rls. 7,800 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 970 327,029,680 Rls. 7,760 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 297,439,500 Rls. 7,050 $
39 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 28 287,858,246 Rls. 7,111 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 800 282,240,000 Rls. 6,720 $
41 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 38159010 كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن 210 265,500,900 Rls. 6,300 $
42 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
43 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 236,264,000 Rls. 5,600 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 600 206,698,950 Rls. 4,752 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 270 200,036,330 Rls. 4,537 $
46 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 400 199,962,000 Rls. 4,761 $
47 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 154 199,294,470 Rls. 4,527 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 150 198,405,000 Rls. 4,500 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,400 189,604,800 Rls. 4,455 $
50 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 1,300 168,090,000 Rls. 3,900 $
51 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 170 163,926,000 Rls. 3,903 $
52 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,150 153,732,240 Rls. 3,972 $
53 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 390 151,567,574 Rls. 4,021 $
54 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 82 148,008,000 Rls. 3,524 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 350 147,000,000 Rls. 3,500 $
56 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 570 145,908,000 Rls. 3,474 $
57 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 144,804,000 Rls. 3,300 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,035 141,935,840 Rls. 3,373 $
59 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 366 133,369,740 Rls. 3,175 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,250 127,380,000 Rls. 3,000 $
61 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 950 120,107,550 Rls. 2,850 $
62 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,445 119,509,560 Rls. 2,724 $
63 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,920 114,498,062 Rls. 2,690 $
64 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 319 113,125,888 Rls. 2,693 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 82029900 تيغه ا ره، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 257 113,074,900 Rls. 2,663 $
66 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,600 105,000,000 Rls. 2,500 $
67 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08109020 زرشك تازه 1,299 100,968,740 Rls. 2,400 $
68 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 300 100,800,000 Rls. 2,400 $
69 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 742 93,914,940 Rls. 2,226 $
70 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 700 88,368,000 Rls. 2,100 $
71 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 550 87,000,000 Rls. 2,000 $
72 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 950 79,800,000 Rls. 1,900 $
73 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 306 76,423,335 Rls. 1,746 $
74 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 1 63,000,000 Rls. 1,500 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 750 63,000,000 Rls. 1,500 $
76 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 532 60,310,824 Rls. 1,596 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 450 54,600,000 Rls. 1,300 $
78 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 500 52,737,500 Rls. 1,250 $
79 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64031990 ساير کفش هاي ورزشي با تخت بيروني از کائوچو، پلاستيک، چرم ورويه ا زچرم طبيعي غير مذکور 100 52,737,500 Rls. 1,250 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 250 52,737,500 Rls. 1,250 $
81 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 130 51,072,000 Rls. 1,200 $
82 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 450 50,886,900 Rls. 1,350 $
83 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 400 50,400,000 Rls. 1,200 $
84 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 88 49,963,140 Rls. 1,182 $
85 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 70 42,000,000 Rls. 1,000 $
86 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19 41,315,820 Rls. 966 $
87 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه در جاي ديگر گفته نشده است 15 37,800,000 Rls. 900 $
88 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 360 33,600,000 Rls. 800 $
89 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 100 31,642,500 Rls. 750 $
90 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 70169090 بلوک براي فرش کردن لوح آجر چهارگوش کاشي و همانند از شيشه فشرده يا قالبي شيشه هاي رنگين جفت و جورشده منقوش، شيشه متخلخل 350 30,863,000 Rls. 700 $
91 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 800 26,880,000 Rls. 640 $
92 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 350 26,385,800 Rls. 700 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 200 25,200,000 Rls. 600 $
94 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 500 24,654,000 Rls. 587 $
95 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 70 24,136,000 Rls. 560 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 350 22,050,000 Rls. 525 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 200 21,654,600 Rls. 510 $
98 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 12060090 ک ک ک ساير 480 20,688,000 Rls. 480 $
99 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 120 20,034,000 Rls. 477 $
100 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 57021040 گليم دورو پشمي 6 17,835,090 Rls. 417 $
مجموع کل
107,403,821,526 ريال
مجموع کل
2,535,816 دلار