آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,429 69,578,092,976 Rls. 1,649,520 $
2 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,254 47,017,125,080 Rls. 1,103,470 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,806 44,492,070,000 Rls. 1,059,335 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,342 41,980,527,930 Rls. 970,901 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,275 30,284,103,170 Rls. 694,535 $
6 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 1,089 28,744,968,000 Rls. 684,404 $
7 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 974 27,277,121,040 Rls. 638,529 $
8 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,280 22,196,427,130 Rls. 519,715 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,020 20,149,416,000 Rls. 479,748 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 781 18,091,367,175 Rls. 429,590 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,360 16,368,813,080 Rls. 382,368 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,018 15,594,423,633 Rls. 370,431 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 408 9,652,845,776 Rls. 230,599 $
14 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,158 8,790,103,600 Rls. 210,662 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,908 7,291,775,090 Rls. 170,992 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 65 4,171,220,000 Rls. 94,900 $
17 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 2,864,701,000 Rls. 67,900 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,500 2,572,500,000 Rls. 61,250 $
19 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 374 1,953,987,728 Rls. 46,535 $
20 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,080 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
21 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,450 953,825,580 Rls. 22,570 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 126 778,974,000 Rls. 18,547 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 620 746,040,584 Rls. 17,704 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 663,936,000 Rls. 15,600 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 568 641,769,420 Rls. 15,007 $
26 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 85437010 دستگاه فلزياب 60 560,300,000 Rls. 13,000 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 06049000 شاخ و برگ و ساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 490 514,500,000 Rls. 12,250 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 58090000 پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,053 353,808,000 Rls. 8,424 $
29 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 347 299,376,000 Rls. 7,128 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 830 278,880,000 Rls. 6,640 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,085 253,140,000 Rls. 6,000 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021030 ک ک ک گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ)/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 48 173,880,000 Rls. 4,140 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 131,882,400 Rls. 3,120 $
34 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 89 120,288,000 Rls. 2,864 $
35 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 97019000 کولاژ وپلاهاي تزئيني همانند 80 117,600,000 Rls. 2,800 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 470 79,110,400 Rls. 1,880 $
37 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 900 75,600,000 Rls. 1,800 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,000 63,000,000 Rls. 1,500 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 21 59,598,000 Rls. 1,419 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 94018010 ---ساير نشيمن ها از جاجيم 171 58,960,800 Rls. 1,368 $
41 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 150 56,541,000 Rls. 1,500 $
42 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 150 51,720,000 Rls. 1,200 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 14 50,986,880 Rls. 1,198 $
44 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 25 36,453,695 Rls. 865 $
45 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57021050 ک ک ک گلیم کف ابریشم/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 34 32,970,000 Rls. 785 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 250 31,623,750 Rls. 750 $
47 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج 64 22,067,200 Rls. 512 $
48 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 86 17,400,000 Rls. 400 $
49 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30 16,632,000 Rls. 396 $
50 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 155 14,794,500 Rls. 350 $
51 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 15 12,642,900 Rls. 300 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده، تراش خورده صنايع دستي 13 4,482,400 Rls. 104 $
53 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 55092200 نخ چندلا يا کابله، داراي 85% يا بيشترالياف غيريکسره، پلي استر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 9 422,700 Rls. 10 $
مجموع کل
427,478,794,617 ريال
مجموع کل
10,064,515 دلار
[1]