آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,227 20,898,192,000 Rls. 497,576 $
2 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,514 20,882,359,540 Rls. 502,467 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 190 12,420,701,166 Rls. 294,728 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,341 11,727,124,180 Rls. 273,436 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 266 7,018,116,000 Rls. 167,098 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,516 3,292,426,160 Rls. 76,852 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,177 2,824,663,410 Rls. 66,833 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,480 2,734,769,520 Rls. 65,114 $
9 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,730,000,000 Rls. 65,000 $
10 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,567 2,579,514,000 Rls. 61,417 $
11 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 86 2,294,753,760 Rls. 54,288 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 2,100 1,629,180,000 Rls. 37,800 $
13 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,340 1,504,556,320 Rls. 35,320 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90153000 ترا زها 680 1,486,100,000 Rls. 35,000 $
15 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 3,800 1,473,669,120 Rls. 35,087 $
16 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 780 1,446,775,290 Rls. 34,227 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 53 1,252,392,000 Rls. 29,604 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 85 1,236,360,000 Rls. 28,042 $
19 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 172 1,235,976,000 Rls. 29,428 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 620 870,619,680 Rls. 20,729 $
21 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,500 833,627,780 Rls. 19,369 $
22 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 267 813,697,920 Rls. 19,374 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 1,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
24 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 749,024,000 Rls. 17,800 $
25 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 32 709,925,800 Rls. 18,365 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 680 619,836,000 Rls. 14,758 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 423 537,726,000 Rls. 12,803 $
28 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 390,567,140 Rls. 10,327 $
29 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 746 388,656,000 Rls. 9,041 $
30 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 2,710 378,720,000 Rls. 9,000 $
31 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 55052000 آخال الياف مصنوعي (همچنين ضايعات، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آن ها) 4,000 337,520,000 Rls. 8,000 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 04100010 ژله , رويال, بره موم و زهر زنبور عسل 790 323,250,000 Rls. 7,500 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 200 252,000,000 Rls. 6,000 $
34 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 300 221,850,000 Rls. 5,100 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 172 220,731,120 Rls. 5,241 $
36 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 440 220,709,600 Rls. 5,245 $
37 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 400 205,296,000 Rls. 4,800 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 201,750,000 Rls. 4,800 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 1,450 195,750,000 Rls. 4,500 $
40 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 100 169,080,000 Rls. 4,000 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 1,900 159,600,000 Rls. 3,800 $
42 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 662 155,400,000 Rls. 3,700 $
43 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,400 95,140,000 Rls. 2,265 $
44 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 380 91,960,730 Rls. 2,114 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 55029000 ک ک سایر 1,000 87,000,000 Rls. 2,000 $
46 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 300 86,090,000 Rls. 2,000 $
47 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 400 84,380,000 Rls. 2,000 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 78 83,440,980 Rls. 1,974 $
49 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 800 82,752,000 Rls. 1,920 $
50 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 52114900 ک ک سایر پارچهکها/پارچهکهاي تار و پود باف از پنبه، داراي كمتر از 85 درصد وزني پنبه، عمدتاً يا منحصراً با اليافکسنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بيش از 200 گرم باشد. 240 80,640,000 Rls. 1,920 $
51 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 58062000 پارچه هاي تاروپودباف، کم عرض، با 5% يا بيشترنخ کشش پذير، يا نخ کائوچوئي. 190 79,800,000 Rls. 1,900 $
52 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 300 75,600,000 Rls. 1,800 $
53 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 480 68,964,000 Rls. 1,642 $
54 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 500 65,820,000 Rls. 1,500 $
55 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 330 63,183,000 Rls. 1,500 $
56 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 35 63,000,000 Rls. 1,500 $
57 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 140 59,914,287 Rls. 1,401 $
58 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 300 51,240,000 Rls. 1,220 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 200 50,952,000 Rls. 1,200 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 80 50,527,400 Rls. 1,190 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 350 46,242,000 Rls. 1,101 $
62 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 650 44,100,000 Rls. 1,050 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73182200 وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد 100 43,561,650 Rls. 993 $
64 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 135 42,560,000 Rls. 1,000 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57021050 ک ک ک گلیم کف ابریشم/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 14 37,590,000 Rls. 895 $
66 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 300 34,038,000 Rls. 900 $
67 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 200 34,020,000 Rls. 810 $
68 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 33,110,000 Rls. 788 $
69 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 351 29,526,000 Rls. 703 $
70 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتر از 50ليتر 170 28,560,000 Rls. 680 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 190 25,200,000 Rls. 600 $
72 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 500 21,881,600 Rls. 520 $
73 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 250 21,750,000 Rls. 500 $
74 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 40 20,198,400 Rls. 480 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 120 17,640,000 Rls. 420 $
76 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 58062000 پارچه هاي تاروپودباف، کم عرض، با 5% يا بيشترنخ کشش پذير، يا نخ کائوچوئي. 30 16,800,000 Rls. 400 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57021040 گليم دورو پشمي 73 15,063,300 Rls. 390 $
78 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 59 12,738,000 Rls. 300 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 300 12,600,000 Rls. 300 $
80 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 40 10,500,000 Rls. 250 $
81 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 349 9,114,000 Rls. 217 $
82 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9 6,930,000 Rls. 165 $
83 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 150 4,219,000 Rls. 100 $
84 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69074090 ک ک ک سایر 532 2,268,000 Rls. 54 $
85 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69074090 ک ک ک سایر 250 2,104,000 Rls. 50 $
86 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 50 1,722,000 Rls. 41 $
87 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 25 1,470,000 Rls. 35 $
88 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 8 1,053,120 Rls. 24 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7 1,008,000 Rls. 24 $
مجموع کل
112,276,936,973 ريال
مجموع کل
2,666,405 دلار
[1]