آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,000 17,661,100,000 Rls. 415,451 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 900 14,996,067,400 Rls. 342,946 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 8,913,600,000 Rls. 212,229 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 316 6,136,031,133 Rls. 143,409 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 313 4,518,540,077 Rls. 107,585 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 250 4,497,778,218 Rls. 105,041 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 241 3,802,806,542 Rls. 90,227 $
8 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 299 3,227,457,100 Rls. 80,368 $
9 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 186 2,921,943,614 Rls. 75,052 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 880 2,598,713,604 Rls. 60,760 $
11 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 34,052 2,402,137,800 Rls. 56,344 $
12 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 15 1,468,320,000 Rls. 34,500 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90153000 ترا زها 460 1,182,300,000 Rls. 28,150 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات واملاح ا ين محصولا ت غير مذکور در جاي ديگر 250 864,000,000 Rls. 20,571 $
15 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,200 811,200,000 Rls. 19,200 $
16 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 4,580 703,396,400 Rls. 16,030 $
17 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,170 565,410,000 Rls. 15,000 $
18 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29062900 الکلهاي حلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 412 453,600,000 Rls. 10,800 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,582 428,927,000 Rls. 9,775 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,200 420,000,000 Rls. 10,000 $
21 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 500 317,016,000 Rls. 7,548 $
22 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 08105000 کيوي، تازه 15,260 256,368,000 Rls. 6,104 $
23 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 125 243,014,400 Rls. 5,760 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 94029010 تخت جراحي جهت جراحي مغز. ارتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس در عكسبرداري) 1,000 212,819,722 Rls. 4,938 $
25 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 300 210,000,000 Rls. 5,000 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 900 189,000,000 Rls. 4,500 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 250 176,360,000 Rls. 4,000 $
28 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 400 172,493,860 Rls. 4,107 $
29 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 51111900 پارچه هاي تاروپودباف باحدا قل 85%وزني پشم يا از موي نرم(کرک )حيوا ن حلاجي شده, هرمترمربع بيشترا ز300گرم 488 168,262,400 Rls. 3,904 $
30 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 08091000 زردآلو، تازه 2,400 81,523,200 Rls. 1,920 $
31 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 13019010 باريچه 100 70,980,000 Rls. 1,690 $
32 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 168 56,530,500 Rls. 1,500 $
33 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 165 50,952,000 Rls. 1,200 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 170 50,400,000 Rls. 1,200 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 266 34,383,150 Rls. 797 $
36 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 70 25,200,000 Rls. 600 $
37 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 138 20,286,000 Rls. 483 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 70 14,742,000 Rls. 351 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 114 14,391,360 Rls. 342 $
40 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 13,832,000 Rls. 325 $
مجموع کل
80,951,883,480 ريال
مجموع کل
1,909,707 دلار
[1]