آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,231 236,462,357,414 Rls. 5,569,024 $
2 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 129 172,610,227,639 Rls. 4,092,199 $
3 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 93 125,586,216,000 Rls. 2,990,148 $
4 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 71141990 سایر فلزات گرانبها غیر از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده از فلزات گرانبها 34 44,121,672,100 Rls. 1,039,135 $
5 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 29349930 ک ک ک پودر ساده کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 2,500 10,471,375,000 Rls. 237,500 $
6 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 3,462 8,161,890,139 Rls. 188,043 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 120 6,240,325,362 Rls. 148,288 $
8 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 29349930 ک ک ک پودر ساده کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 1,500 6,064,800,000 Rls. 142,500 $
9 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,330 4,786,514,305 Rls. 111,913 $
10 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 135 4,776,403,840 Rls. 110,821 $
11 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 182 4,149,600,000 Rls. 98,800 $
12 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 40 2,225,000,000 Rls. 52,738 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 3,660 1,724,730,000 Rls. 41,065 $
14 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 135 1,639,995,675 Rls. 39,048 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 200 934,120,000 Rls. 22,000 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 29391110 كدئين فسفات 40 709,982,000 Rls. 16,600 $
17 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 73 586,798,430 Rls. 13,544 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 670 522,252,390 Rls. 12,408 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,020 492,016,360 Rls. 11,632 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 83026000 دربندهاي خودکار ا زفلز معمولي. 640 336,000,000 Rls. 8,000 $
21 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 320 311,976,000 Rls. 7,428 $
22 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 89 252,000,000 Rls. 6,000 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 85141010 کوره دندا نسازي 42 240,228,500 Rls. 5,720 $
24 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39 222,181,200 Rls. 5,290 $
25 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 506 221,088,000 Rls. 5,264 $
26 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 120 211,350,000 Rls. 5,000 $
27 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33 178,281,756 Rls. 4,424 $
28 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 590 148,891,440 Rls. 3,495 $
29 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 70 133,593,310 Rls. 3,170 $
30 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 500 132,787,200 Rls. 3,120 $
31 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 250 105,000,000 Rls. 2,500 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 10 101,904,000 Rls. 2,400 $
33 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 94013000 نشيمنهاي گردا ن داراي وسيله تنظيم ا رتفاع 200 54,671,600 Rls. 1,240 $
34 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 294 44,184,000 Rls. 1,050 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 300 21,750,000 Rls. 500 $
36 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10 کيلوگرم ياکمترکه براي تهيه غذا يا نوشابه به کار مي روند. 130 16,380,000 Rls. 390 $
37 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 950 11,970,000 Rls. 285 $
38 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 107 4,917,700 Rls. 117 $
مجموع کل
635,015,431,360 ريال
مجموع کل
15,002,799 دلار
[1]