آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,369 20,682,078,870 Rls. 472,877 $
2 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,732 14,934,528,000 Rls. 355,584 $
3 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,376 10,738,132,495 Rls. 254,693 $
4 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,615 9,833,812,960 Rls. 230,667 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 635 3,553,200,000 Rls. 84,600 $
6 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 471 1,584,265,849 Rls. 41,995 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,051 1,556,237,100 Rls. 36,904 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 1,459,080,000 Rls. 34,740 $
9 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 44 1,312,666,810 Rls. 31,083 $
10 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 78 1,257,360,000 Rls. 29,588 $
11 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,150 1,167,894,000 Rls. 27,807 $
12 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,720 1,051,176,990 Rls. 24,500 $
13 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 16043100 خاويار 10 990,032,910 Rls. 26,265 $
14 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 980,209,750 Rls. 23,026 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 657 850,658,002 Rls. 19,987 $
16 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 812,492,960 Rls. 20,990 $
17 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 1,470 769,692,000 Rls. 18,326 $
18 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 2,214 746,352,530 Rls. 17,710 $
19 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 337 721,340,170 Rls. 16,962 $
20 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 694 700,072,240 Rls. 16,580 $
21 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 506 696,381,642 Rls. 15,795 $
22 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 609,000,000 Rls. 14,500 $
23 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,348 605,892,000 Rls. 14,426 $
24 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 562,170,400 Rls. 13,240 $
25 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 554,801,290 Rls. 13,131 $
26 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,885 543,369,810 Rls. 12,466 $
27 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,600 537,600,000 Rls. 12,800 $
28 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 40121300 لاستيک رويي روکش شده از انواع مورداستفاده در وسايل نقليه هوايي 5,168 514,639,776 Rls. 12,253 $
29 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 532 512,543,200 Rls. 13,600 $
30 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,250 493,920,000 Rls. 11,760 $
31 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 600 458,568,000 Rls. 10,800 $
32 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,443 441,533,570 Rls. 10,328 $
33 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 409,794,000 Rls. 9,757 $
34 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 1,158 394,357,555 Rls. 9,266 $
35 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 16,122 354,270,210 Rls. 8,241 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 12,430 340,429,880 Rls. 7,984 $
37 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 11,900 338,493,015 Rls. 8,026 $
38 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 262 313,919,170 Rls. 7,185 $
39 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 240 309,546,000 Rls. 7,200 $
40 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 900 302,400,000 Rls. 7,200 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,444 280,602,000 Rls. 6,681 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 10,390 280,287,000 Rls. 6,674 $
43 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 82159990 ساير مجموعه ها از اشياء جور شده غير مذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,500 277,520,000 Rls. 6,400 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,700 261,954,000 Rls. 6,237 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 457 254,589,405 Rls. 5,853 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 940 237,849,000 Rls. 5,640 $
47 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 197 233,401,248 Rls. 6,192 $
48 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 74199910 ساير مصنوعات از مس، قلمزني، صنايع دستي 480 222,515,040 Rls. 5,280 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,690 216,498,200 Rls. 5,153 $
50 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 450 216,109,000 Rls. 4,925 $
51 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 213,345,000 Rls. 4,950 $
52 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85044040 ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر 810 204,767,850 Rls. 4,875 $
53 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,427 180,348,000 Rls. 4,294 $
54 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 60 178,668,000 Rls. 4,198 $
55 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 289 176,501,556 Rls. 4,022 $
56 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 5,012 174,324,000 Rls. 4,012 $
57 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 220 151,462,100 Rls. 3,590 $
58 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 440 148,891,219 Rls. 3,533 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 74199910 ساير مصنوعات از مس، قلمزني، صنايع دستي 230 148,695,000 Rls. 3,450 $
60 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 233 144,720,620 Rls. 3,392 $
61 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 170 132,678,000 Rls. 3,159 $
62 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 40121300 لاستيک رويي روکش شده از انواع مورداستفاده در وسايل نقليه هوايي 1,298 129,013,412 Rls. 3,072 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 49011000 کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده 1,950 126,738,777 Rls. 2,888 $
64 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 73182200 وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد 250 119,748,600 Rls. 2,840 $
65 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,195 101,388,000 Rls. 2,414 $
66 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند،نيم شلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه، کشباف از ساير مواد نسجي 90 97,658,000 Rls. 2,300 $
67 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,188 93,153,760 Rls. 2,188 $
68 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 220 86,009,000 Rls. 2,041 $
69 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 4 78,078,000 Rls. 1,859 $
70 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,450 76,230,000 Rls. 1,815 $
71 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 1,670 75,785,400 Rls. 1,770 $
72 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 349 73,269,000 Rls. 1,744 $
73 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 227 71,316,000 Rls. 1,698 $
74 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 400 68,096,000 Rls. 1,600 $
75 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 290 65,820,000 Rls. 1,500 $
76 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 561 63,651,060 Rls. 1,683 $
77 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 303 60,942,000 Rls. 1,451 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 97011000 تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 240 59,220,000 Rls. 1,410 $
79 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 549 57,099,960 Rls. 1,427 $
80 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 1,395 56,170,540 Rls. 1,332 $
81 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 800 56,166,400 Rls. 1,280 $
82 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 675 55,403,650 Rls. 1,295 $
83 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 764 54,181,992 Rls. 1,257 $
84 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 1,150 52,500,000 Rls. 1,250 $
85 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06031910 ک ک ک گلکهای انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشكکكرده،سفيدكرده، رنگکكرده،کآغشته ياکآماده شده به نحو ديگر. 40 51,324,000 Rls. 1,200 $
86 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 400 51,072,000 Rls. 1,200 $
87 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,200 50,496,000 Rls. 1,200 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 380 48,757,800 Rls. 1,140 $
89 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 720 48,384,000 Rls. 1,152 $
90 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 97019000 کولاژ وپلاهاي تزئيني همانند 50 46,706,000 Rls. 1,100 $
91 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 295 44,890,740 Rls. 1,062 $
92 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 350 44,184,000 Rls. 1,050 $
93 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 350 44,100,000 Rls. 1,050 $
94 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 262 44,016,000 Rls. 1,048 $
95 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08109020 زرشك تازه 170 42,840,000 Rls. 1,020 $
96 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 520 42,000,000 Rls. 1,000 $
97 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 300 39,487,800 Rls. 930 $
98 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 500 33,600,000 Rls. 800 $
99 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 240 31,593,600 Rls. 720 $
100 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 100 29,400,000 Rls. 700 $
مجموع کل
91,801,130,883 ريال
مجموع کل
2,165,838 دلار