آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,800 53,497,696,810 Rls. 1,249,055 $
2 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,400 34,445,127,130 Rls. 797,953 $
3 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 901 25,398,558,250 Rls. 587,860 $
4 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 375 23,923,375,000 Rls. 544,350 $
5 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,109 21,074,088,000 Rls. 501,764 $
6 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 676 19,081,518,000 Rls. 445,695 $
7 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,193 16,136,936,172 Rls. 382,938 $
8 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 351 9,845,934,000 Rls. 234,427 $
9 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 5,239 9,702,884,660 Rls. 220,822 $
10 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,958 8,075,815,300 Rls. 191,940 $
11 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,841 7,699,860,000 Rls. 183,330 $
12 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,951 7,262,299,200 Rls. 179,787 $
13 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,087 7,233,576,000 Rls. 172,228 $
14 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 232 6,516,165,890 Rls. 154,624 $
15 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,394 5,816,387,285 Rls. 136,363 $
16 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 1,312 4,464,702,560 Rls. 103,756 $
17 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 3,336,060,000 Rls. 78,000 $
18 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 380 2,730,295,000 Rls. 61,925 $
19 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 2,900 2,518,213,680 Rls. 58,848 $
20 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90181911 دستگاه مانيتور علائم حياتي 640 2,494,800,000 Rls. 59,400 $
21 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 2,563 1,990,793,553 Rls. 47,400 $
22 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,600 1,965,600,000 Rls. 46,800 $
23 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,245 1,649,565,245 Rls. 38,155 $
24 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 346 1,626,114,000 Rls. 38,717 $
25 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 830 1,549,821,100 Rls. 36,425 $
26 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021010 ک ک ک گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق بهکجز سیرجان/فرش و ساير كفکپوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله بافکنشده، (Not tufted) يا پرز پاشيکنشده، حتي آماده مصرف،کهمچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرشکها دستباف همانند. 408 1,514,352,000 Rls. 36,056 $
27 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,470 1,325,495,220 Rls. 31,560 $
28 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 2,300 1,197,000,000 Rls. 28,500 $
29 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 6,200 1,094,998,400 Rls. 25,920 $
30 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 3 1,077,912,320 Rls. 24,448 $
31 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 4,970 1,062,862,000 Rls. 24,560 $
32 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 16043100 خاويار 20 1,028,160,000 Rls. 24,480 $
33 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,373 1,011,023,550 Rls. 24,028 $
34 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 918,960,000 Rls. 21,880 $
35 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 16043100 خاويار 18 907,200,000 Rls. 21,600 $
36 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 1,090 877,142,560 Rls. 20,636 $
37 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 13019040 كتيرا 4,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
38 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85321000 خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت) 1,036 797,244,000 Rls. 18,982 $
39 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08109020 زرشك تازه 5,000 756,517,422 Rls. 17,951 $
40 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 62041390 ساير البسه از الياف سنتيك به صورت دست 3,800 743,850,000 Rls. 17,100 $
41 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 2,070 729,284,310 Rls. 17,364 $
42 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 714,000,000 Rls. 17,000 $
43 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 1,250 680,400,000 Rls. 16,200 $
44 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,203 658,704,600 Rls. 15,069 $
45 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 28432900 ساير تركيبات نقره باستثناي نيترات نقره 120 614,988,000 Rls. 14,015 $
46 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 16043100 خاويار 12 596,744,880 Rls. 14,160 $
47 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,620 582,120,000 Rls. 13,860 $
48 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 2,990 576,186,040 Rls. 13,472 $
49 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 311 571,107,946 Rls. 13,553 $
50 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 150 541,800,000 Rls. 12,900 $
51 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08109020 زرشك تازه 5,109 490,350,000 Rls. 11,675 $
52 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 492 448,895,520 Rls. 10,415 $
53 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 28181000 کوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 5,028 422,352,000 Rls. 10,056 $
54 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 80 420,800,000 Rls. 10,000 $
55 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 411,618,480 Rls. 10,920 $
56 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 384 400,428,000 Rls. 9,534 $
57 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 398,361,600 Rls. 9,360 $
58 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 14 392,014,040 Rls. 9,724 $
59 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 785 370,373,220 Rls. 8,676 $
60 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 369,862,500 Rls. 8,750 $
61 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm 2,540 342,579,300 Rls. 7,770 $
62 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08109020 زرشك تازه 1,900 322,669,200 Rls. 7,500 $
63 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 427 309,090,000 Rls. 7,010 $
64 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 291,133,620 Rls. 6,894 $
65 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,200 281,617,500 Rls. 6,600 $
66 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 329 272,152,056 Rls. 6,459 $
67 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 192 271,824,000 Rls. 6,472 $
68 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده از انواع مورداستفاده در وسايل نقليه هوايي 3,118 261,912,000 Rls. 6,236 $
69 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 1,824 254,760,000 Rls. 6,000 $
70 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 345 252,688,280 Rls. 6,285 $
71 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 343 243,515,300 Rls. 5,798 $
72 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 200 241,340,000 Rls. 5,500 $
73 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,860 235,230,900 Rls. 5,580 $
74 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 657 232,848,000 Rls. 5,544 $
75 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39269060 پريفرم (PET) 2,589 220,296,862 Rls. 5,245 $
76 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 76041000 ميله، پروفيل ا ز آلومينيوم غيرممزوج. 627 213,148,994 Rls. 5,065 $
77 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,500 212,832,180 Rls. 5,400 $
78 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 208,177,200 Rls. 4,957 $
79 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm 4,800 207,900,000 Rls. 4,950 $
80 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 362 203,700,000 Rls. 4,850 $
81 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 40 171,360,000 Rls. 4,080 $
82 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39269060 پريفرم (PET) 3,315 163,002,000 Rls. 3,881 $
83 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 140 162,458,842 Rls. 3,817 $
84 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 850 159,229,188 Rls. 3,791 $
85 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند و پيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه از ساير مواد نسجي، غير مذکور 290 156,871,000 Rls. 3,575 $
86 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,320 152,743,500 Rls. 3,960 $
87 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 900 151,200,000 Rls. 3,600 $
88 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,000 149,385,600 Rls. 3,510 $
89 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,100 148,839,600 Rls. 3,480 $
90 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,300 147,006,600 Rls. 3,900 $
91 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 720 143,732,200 Rls. 3,272 $
92 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 500 143,460,240 Rls. 3,416 $
93 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,380 141,472,760 Rls. 3,362 $
94 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,550 140,952,000 Rls. 3,356 $
95 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 340 134,376,235 Rls. 3,189 $
96 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان و همانند، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 290 127,380,000 Rls. 3,000 $
97 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 84789000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن وتغيير شکل دا دن توتون و تنباکو. 900 126,536,472 Rls. 3,013 $
98 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 76090000 لوازم و اتصالات لوله كشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 115 119,914,776 Rls. 2,855 $
99 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 520 109,902,000 Rls. 2,600 $
100 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) آلمان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 500 108,750,000 Rls. 2,500 $
مجموع کل
313,517,283,848 ريال
مجموع کل
7,345,238 دلار